Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie podzespołów do budowy układów sterowania modułem rozdmuchowym i piecem maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET (Z9)

Data publikacji: 18.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-09-2017

Numer ogłoszenia

1056310

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
 WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 09/POIR/NCBIR/2017”
lub drogą e-mail na adres:
 biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 09/POIR/NCBIR/2017”

1. Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 25 września 2017 r. do godziny 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.

3. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie podzespołów do budowy układów sterowania modułem rozdmuchowym i piecem maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – FastPet6000 Lista artykułów L3.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie podzespołów do budowy układów sterowania modułem rozdmuchowym i piecem w związku z realizacją projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2015

Przedmiot zamówienia

Dostarczenie podzespołów do budowy układów sterowania modułem rozdmuchowym i piecem maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – FastPet6000 Lista artykułów L3.
Głównymi funkcjami powyższych układów sterowania będzie:
• Sterowanie położeniem silników liniowych i kontrola mocy grzania preform PET,
• Obsługa procesu rozdmuchu butelki poprzez sterowanie elektrozaworami
• Kontrola i analiza sygnałów z czujników.

Informacje uzupełniające przedmiot zamówienia:
 Do zapytania ofertowego dołączono schemat elektryczny sterowania, który zawiera informacje uzupełniające do realizacji zamówienia – Zał. 3 - Schemat elektryczny układu sterowania
 Dostarczone części opisane muszą być zgodne z numerem katalogowym i producentem wskazanym w załączniku nr 2, nie są dopuszczane żadne odpowiedniki, czy zamienniki (dotyczy części ze wskazanym numerem katalogowym) bez wcześniejszych uzgodnień z zamawiającym.
 Części mogą być dostarczane partiami na podstawie ustalonego harmonogramu z zamawiającym.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: od 18.09 do 25.09.2017.
Oczekiwany termin realizacji : do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia : 30.11.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Dostawca powinien posiadać min. 5 letnie doświadczenie w dzieci automatyki przemysłowej.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
a) Cena (C) - 80 pkt
b) Termin realizacji zamówienia(T) - 20 pkt

2. Sposób przyznawania punktów:
Kryterium (C) przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
o najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej)*80

W kryterium (T) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem:
o dostawa do 7 tygodni – 20 pkt
o dostawa od 7 do 8 tygodni – 10 pkt
o dostawa powyżej 8 tygodni – 0 pkt

3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo z WorkTech Monika Jabłonowska. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający (beneficjent)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na konieczność wprowadzenia istotnych zmian do przedmiotu zamówienia.
Nowe postępowanie zostało ogłoszone. Zapraszamy do składania ofert.
Liczba wyświetleń: 337