Strona główna
Logo unii europejskiej

Projekt i Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej w technologii FTTH na terenie obszaru inwestycyjnego nr 3.2.12.20b _krakowski część B

Data publikacji: 18.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-10-2017

Numer ogłoszenia

1056227

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z omyłką pisarską i zmianą z dnia 16.10.2016rZamawiający załącza poprawne pliki
Fiberlink_zapytanie ofertowe_zmiana_16.10.2017_poprawny_plik.pdf
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.10.2017_poprawny_plik.pdf

ZMIANA z dnia 16.10.2017r (ZMIANA3)
Zamawiający informuje, że w związku z omyłką pisarską, która pojawiła się przy zmianie § 17 ust. 1 Umowy, Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w treści § 17 ust. 1 Umowy.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 13.10.2017r (ZMIANA2)
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego w zakresie opisanym w pliku "Fiberlink_zapytanie ofertowe_zmiana_13.10.2017_v2.pdf

ZMIANA 1.
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziele III „Warunki udziału w postępowaniu” punkt 4.1.1., który otrzymuje brzmienie:

4.1.1. jednym projektantem, posiadającym co najmniej 5 (pięcio-) letnie doświadczenie w sporządzaniu projektów budowy lub przebudowy linii światłowodowych, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, i

ZMIANA 2.

Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziele III „Warunki udziału w postępowaniu” punkt 4.1.2., który otrzymuje brzmienie:

4.1.2. jednym kierownikiem budowy, posiadającym co najmniej3 (trzy-) letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci światłowodowej i posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, i
ZMIANA 3
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziele X „Kryteria oceny ofert oraz zasady obliczania i przyznawania punktacji za kryterium”,
W związku z powyższą zmianą Zamawiający zmienia również treść ogłoszenia na stronie Baza konkurencyjności poprzez dodanie powyższej zmiany w punkcie "Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji”

ZMIANA 4.
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziele XI „Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy” w pkt.4, który otrzymuje brzmienie:

4. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
ZMIANA 5.
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziele XII „Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” w pkt.2, który otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści i zakresu Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytanie dostarczając wyjaśnienia każdemu z wykonawców, do którego zostało wystane zaproszenie bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczając odpowiedź na stronie, na której została dokonana publikacja Zapytania ofertowego. Wyjaśnienia Zamawiającego będą zawierać co najmniej datę upublicznienia wyjaśnień oraz odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie. Jeśli odpowiedź na zadane pytanie wiąże się ze zmianą Zapytania ofertowego Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

ZMIANA 6
Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 10 do Zapytania ofertowego, tj. Wzoru umowy
ZMIANA 7
Zamawiający zmienia termin składania ofert i wydłuża go do dnia 23 października 2017 roku do godziny 16:00 i tym samym dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziele VI punkt 1.ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO (ZMIANA 1) z dnia 29.09.2017
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego w następującym zakresie:


ZMIANA 1.
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziale III punkt 6.2.2,

„6.2.2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO. „

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zmienia również treść ogłoszenia na stronie Baza konkurencyjności poprzez dodanie powyższej zmiany w punkcie "Wykluczenia”
ZMIANA 2.
Zamawiający
Zamawiający zmienia termin składania ofert i wydłuża go do dnia 20 października 2017 roku do godziny 16:00 i tym samym dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziale VI punkt 1W związku z powyższą zmianą Zamawiający zmienia również treść ogłoszenia na stronie Baza konkurencyjności poprzez dodanie powyższej zmiany w punkcie "Miejsce i sposób składania ofert"


ZMIANA 3.
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego Rozdziału X,

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zmienia również treść ogłoszenia na stronie Baza konkurencyjności poprzez dodanie powyższej zmiany w punkcie " Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji”

Miejsce i sposób składania ofert

ZMIENIONA TREŚĆ OGŁOSZENIA z dnia 13.10.2017r
1. Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia 23 października 2017 roku r. do godziny 16:00,(liczy się data wpływu) w siedzibie Zamawiającego, ul. Żary 22A, 32-031 Mogilany (godziny pracy Zamawiającego w dni robocze od 8 do 18 z opisem:
Oferta cenowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci NGA na terenie powiatu myślenickiego oraz wielickiego realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach -współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” numer obszaru 3.2.12.20.b
NIE OTWIERAĆ PRZED 23 października godzina 16.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert złożonych po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Wykonawcę oraz zwraca ofertę bez jej otwierania.

„1. Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia 20 października 2017 roku r. do godziny 16:00,(liczy się data wpływu) w siedzibie Zamawiającego, ul. Żary 22A, 32-031 Mogilany (godziny pracy Zamawiającego w dni robocze od 8 do 18 z opisem:
Oferta cenowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci NGA na terenie powiatu myślenickiego oraz wielickiego realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach -współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” numer obszaru 3.2.12.20.b
NIE OTWIERAĆ PRZED 20 października godzina 16.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert złożonych po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Wykonawcę oraz zwraca ofertę bez jej otwierania.

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”. Koperta musi zawierać:
2.1. oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty,
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa sam Wykonawca.
3. Nie przewiduje się publicznego otwierania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.lesniak@fiberlink.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Leśniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

124445000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie") jest zaprojektowanie i budowa sieci NGA, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu wybranych miejscowości powiatu myślenickiego oraz wielickiego możliwości korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Sieć NGA to infrastruktura telekomunikacyjna światłowodowa w standardzie FTTH GPON, którą Zamawiający będzie wykorzystywał w celu zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu o minimalnych przepustowościach 100/30 Mb/s.
2. W ramach realizacji Inwestycji przewidujemy:
2.1. wykonanie kompleksowej Dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń, dokonaniem wymaganych zgłoszeń i uzgodnień,
2.2. budowę infrastruktury dostępowej sieci internetowej opartej na technologii FTTH GPON , w taki sposób, który pozwoli na objęcie dostępem sieci 17873 gospodarstw domowych z obszaru wsparcia oraz 137 placówek oświatowych i zapewnienie im możliwości dostępu do sieci Internetowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s,
2.3. zapewnienie nadzoru autorskiego,
2.4. dostawę niezbędnych materiałów oraz pasywnych elementów Infrastruktury światłowodowej,
2.5. wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną Dokumentacją budowlano – wykonawczą oraz Umową,
2.6. dostawę i instalację niezbędnych aktywnych elementów Infrastruktury — w szczególności jednostek centralowych OLT systemu transmisji GPON, switchy oraz firewalli i punktów dostępowych Wi-Fi w placówkach oświatowych),
2.7. wykonanie kompletnej Dokumentacji powykonawczej, uzyskanie niezbędnych decyzji wymaganych przepisami prawa do oddania sieci NGA do użytkowania i eksploatacji, w tym Pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie konieczne, wykonanie i uzgodnienie projektów specjalistycznych jeśli będą konieczne,
2.8. wykonanie przyłączy abonenckich wraz z dostawą i montażem urządzeń abonenckich do odbiorców Sieci w liczbie 2500.

3. Na etapie projektowym oraz budowlanym należy w maksymalnym stopniu uwzględnić istniejącą infrastrukturę możliwą do wykorzystania/dzierżawy na potrzeby budowy Sieci w tym m.in. podbudowę słupową energetyczną, telekomunikacyjną, oświetleniową oraz kanalizację teletechniczną.

4. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w następujących dokumentach:
4.1. Mapa koncepcyjna stanowiąca Załącznik nr 1,
4.2. Wymagania dla sieci NGA stanowiąca Załącznik nr 2,
4.3. Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC stanowiąca Załącznik nr 3,
4.4. Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC stanowiąca Załącznik nr 4,
4.5. Lista PA objętych projektem POPC stanowiąca Załącznik nr 11,
4.6. Lista Potencjalnych Punktów Adresowych stanowiąca Załącznik nr 12,
4.7. Lista placówek publicznych do objęcia projektem POPC stanowiąca Załącznik nr 13.
4.8. Opis Przedmiotu Zamówienia (Specyfikacja techniczna) stanowiący Załącznik nr 14.
5. Przy projektowaniu i budowie Sieci należy bezwzględnie stosować się do wymagań dla sieci NGA określonych w dokumentacji drugiego konkursu w ramach programu POPC1.1., a w szczególności dotyczy to opublikowanych przez UKE „Wymagań dla sieci NGA-POPC (stanowiących Załącznik nr 2), Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC (stanowiących Załącznik nr 3), Wymagań dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC (stanowiących Załącznik nr 4) oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w kontekście np. definicji wskaźników Projektu UE. Pojęcia / nazewnictwo w Zapytaniu ofertowym używane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez dokumentację dla drugiego konkursu w ramach programu POPC1.1. i wzorem Umowy z wykonawcą. Ewentualne sprzeczności w tym zakresie będą usuwane w ten sposób, że pierwszeństwo zastosowania daję się dokumentacji dla drugiego konkursu w ramach programu POPC 1.1.. Postanowienia te nie uchybiają nazwom i kodom określonych w niniejszym dokumencie, użytym wedle Wspólnego Słownika Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002).
6. W celu prawidłowego przygotowania oferty, a następnie właściwego opracowania Dokumentacji budowlano -wykonawczej oraz wykonania Sieci, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej l.lesniak@fiberlink.pl o udostępnienie w/w dokumentów zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest operatorem telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne i prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku. Z tego względu zmuszony jest podejmować środki mające na celu zapobieganie ujawnieniu niektórych szczegółów planów nowej inwestycji, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Wykonawca wraz z wnioskiem o udostępnienie dokumentów winien jest przedłożyć oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, wraz z załączeniem dokumentów, z których wynika umocowanie do działania (np. odpis KRS, oryginał pełnomocnictwa). Udostępnienie dokumentów przetargowych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dla Wykonawcy nastąpi w terminie 3 dni, od przedstawienia Zamawiającemu w oryginalne 2 (dwóch) egzemplarzy podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności. W toku prowadzonego Zapytania ofertowego do informacji poufnych ujawnianych na podstawie oświadczenia o zachowaniu poufności, Zamawiający (Ujawniający) zalicza dane określone w następujących załącznikach nr 1, 10, 11,14.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Mogilany

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest prowadzone w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy (zwanego dalej Wykonawcą) zamówienia obejmującego zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej w technologii FTTH doziemnej i napowietrznej według kluczowych zadań zaplanowanych do realizacji w harmonogramie i zgodnie z zakresem kategorii kosztów wyszczególnionych w projekcie pn. „Budowa sieci NGA na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego” (nr projektu: POPC.01.01.00-12-0044/17 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Głównym celem projektu jest wybudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej o standardzie NGA, zapewniającej dostęp do sieci Internet o przepustowości minimum 100Mbit/s.

Cele szczegółowe projektu o charakterze ilościowym:
· Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] – 51;
· Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] – 1;
· Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o
przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] – 17 873;
· Liczba użytkowników końcowych [szt.] – 2500;
· Długość sieci szerokopasmowej – 892,84 km;
· Dodatkowe jednostki oświatowe podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości
co najmniej 100 Mb/s – 137;

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej („zaprojektuj i wybuduj”) w modelu FTTH w technologii GPON w Obszarze krakowski część B.

Kod CPV

45230000-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
32571000-6 Infrastruktura komunikacyjna;
32521000-1 Kable telekomunikacyjne;
32522000-8 – Sprzęt telekomunikacyjny;
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne;
32524000-2- System telekomunikacyjny;
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne;
32562200-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne;
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych;
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli;
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów;
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów;
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych;
45232310 -8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych,
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe;
45232320-1 Kablowe linie nadawcze;
45232331 – Roboty dodatkowe w zakresie nadawania;
45231112-3 Instalacja rurociągów;
45314310-7 Układanie kabli;
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna;
32420000-3 Urządzenia sieciowe;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych;
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów;
51340000-7 Usługi instalowania urządzeń telefonicznych;
71222100 -1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich;
771222200-2 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich;
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71247000-1 Nadzór na robotami budowlanymi.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotowy projekt musi być zrealizowany najpóźniej do dnia 30.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

ZMIANA OGŁOSZENIA Z DNIA 13.10.2017r.
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziele III „Warunki udziału w postępowaniu” punkt 4.1.1 i 4.1.2.., który otrzymuje brzmienie:

4.3. w zakresie doświadczenia:
4.3.1. wykazanie doświadczenia, przez które rozumie się wykazanie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zrealizował) co najmniej dwie budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej rozumianej jako obiekt liniowy w rozumieniu prawa budowlanego o łącznej wartości netto co najmniej 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych).
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie wskazanych robót budowlanych, z których będzie jednoznacznie wynikać ich wartość, przedmiot, zakres, data wykonania, wskazanie odbiorcy. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dokumenty, o których mowa powyżej budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty byty lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

4.1. w zakresie zasobów osobowych potwierdzających zdolność do wykonania Zamówienia dysponowanie co najmniej:
4.1.1. jednym projektantem, posiadającym co najmniej 5 (pięcio-) letnie doświadczenie w sporządzaniu projektów budowy lub przebudowy linii światłowodowych, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, i
4.1.2. jednym kierownikiem budowy, posiadającym co najmniej3 (trzy-) letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci światłowodowej i posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, i
4.1.3. dwoma pracownikami budowlanymi posiadającym uprawnienia do wykonywania robót pod napięciem do 1 kV potwierdzone ważnym zaświadczeniem SEP.
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć wykaz osób, którego wzór stanowi Załącznik nr 7, z którego wynikają dane osoby wskazywanej na potwierdzenia spełnienia warunku, doświadczenie, posiadane uprawnienia wraz ze wskazaniem ich numeru i daty wydania, podstawa do dysponowania z załączonymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienie i doświadczenie (np. zaświadczenie o nadaniu uprawnień, świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy/ usługobiorcy);

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przez którą rozumie się:
4.2.1. wykazanie posiadania środków finansowych na rachunku lub rachunkach bankowych lub zdolności kredytowej w łącznej kwocie co najmniej 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych). Zamawiający dopuszcza, możliwość wykazania spełnienia w/w warunku częściowo poprzez wykazanie środków na rachunku lub rachunkach bankowych i częściowo poprzez wykazanie zdolności kredytowej.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość zgromadzonych środków lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert,
4.2.2. wykazanie osiągnięcia średniego rocznego przychodu ze sprzedaży (roczny obrót) w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych w wysokości min 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych) w każdym roku.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty - za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały opisane w SIWZ stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Pełna lista załączników została opisana w SIWZ stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

ZMIENIONA TRESĆ OGŁOSZENIA Z DNIA 13.10.2017

X. Kryteria oceny ofert oraz zasady obliczania i przyznawania punktacji za kryterium
Ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami będą podlegały wyłącznie Oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena (C)– 88% max 88 pkt.
2. Gwarancja
2.1. Gwarancja na prace projektowe (G1)- 4%, max 4 pkt
2.2. Gwarancja na prace budowlane i montażowe (G2) - 4%, max 4 pkt
2.3. Gwarancja na dostarczone materiały, urządzenia, wyposażenie tworzące Infrastrukturę sieciową (G3) - 4%, max 4 pkt

Łącznie maksymalna ilość punktów, którą może uzyskać oferta wynosi 100.
1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C)
Kryterium: cena „C”– 88 % wagi oceny - maksymalna liczba punków, jaką może uzyskać oferta – 88 punktów.
Sposób oceny: minimalizacja.
W przypadku kryterium „cena”, oferta otrzyma ilość punktów, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin/ Cobliczana) x 88 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium cena, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cobliczana- cena oferty badanej,

2. Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (G1, G2, G3) -
Kryterium: Gwarancja (G1, G2, G3)
Sposób oceny: maksymalizacja.
Ocena tych trzech kryteriów odbywa się na takich samych zasadach, i dla każdego z kryteriów przeprowadzona będzie osobno.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 4,00. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, a maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji należy podawać w miesiącach.
Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana według następującego wzoru:
Gobliczany
G = (-------------------------- ) x 4 pkt
(Gmax)

gdzie:
G – punktowy wynik ocenianej oferty zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku,
Gmax - najdłuższy okres gwarancji jakości (w miesiącach) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Gobliczany – okres gwarancji jakości (w miesiącach) z oferty ocenianej

Ocena punktowa oferty w kryterium oceny ofert będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G1 + G2 + G3
gdzie:
P – oznacza sumę liczby punktów, jakie otrzyma badana oferta, ,
C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
G1 – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Gwarancja” określone w punkcie 2.1.
G2 – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Gwarancja” określone w punkcie 2.2.
G3 – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Gwarancja” określone w punkcie 2.3.

Wykluczenia

ZMIENIONA TREŚĆ Z DNIA 29.09.2017
6. Następujący Wykonawcy będą wykluczeni z uczestnictwa w postępowaniu przetargowym:
6.1. nawiązujący kontakt z innymi Wykonawcami w celu ograniczenia konkurencji z naruszeniem obowiązujących przepisów,
6.2. podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
6.2.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
6.2.2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
6.2.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
6.2.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
6.3. którzy łącznie uczestniczą w przetargu (np. konsorcjum) w przypadku zaistnienia przesłanek do wyłączenia choćby jednego z nich,
6.4. którzy złożyli więcej niż jedną ofertę lub uczestniczyli jako członek konsorcjum w złożeniu innej oferty, w takiej sytuacji wykonawca będzie wykluczony z każdej złożonej oferty,
6.5. którzy zalegają na dzień składania oferty z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
6.6. którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych,
6.7. nie spełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale III ust. 4 powyżej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FIBERLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

32-031 Żary (część miejscowości Mogilany)

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

12 444 5000

Fax

12 444 5001

NIP

9442245890

Tytuł projektu

Budowa sieci NGA na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego

Numer projektu

POPC.01.01.00-12-0044/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Data wpłynięcia oferty: 23.10.2017
Cena brutto oferty: 21.475.510,95 zł brutto
Liczba wyświetleń: 2090