Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór Wykonawcy/–ów szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej realizowanego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”

Data publikacji: 18.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-09-2017

Numer ogłoszenia

1056141

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej osobiście / kurierem / pocztą na adres:
Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
ul. Jagiellońska 25A/6; 87-100 Toruń

2. Termin składania ofert: od dnia 18.09.2017 r. do dnia 26.09.2017 r. (min. 7 dni kalendarzowych), w godzinach od 9:00 do 15:30. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura projektu. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą podlegać ocenie.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej według poniższego wzoru

Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy
Dane teleadresowe

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
ul. Jagiellońska 25A/6; 87-100 Toruń

„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr PH/2017/1
„Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”

4. Osoba odpowiedzialna za udzielanie ewentualnych wyjaśnień związanych z przedmiotem zapytania ofertowego: Witold Jankowiak, tel. 733 027 175, e-mail: biuro@kpoplewiatan.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@kpoplewiatan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Witold Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733 027 175

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu: [1] szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz [2] indywidualnego doradztwa zawodowego, dla 45 Uczestniczek projektu „Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”
2. Zamówienie składa się z dwóch części:

Część I – szkolenia w wymiarze 90 godzin lekcyjnych (30 h x 3 grupy)
a) podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (procedura rejestracji firmy, formy prowadzenia działalności gospodarczej, umowy w obrocie gospodarczym, księgowość, podatki, ZUS, bezkosztowe formy marketingu).
b) biznesplan (struktura biznesplanu, analiza rynku, analiza finansowa).
c) sprzedaż i obsługa klienta (psychologia klienta, techniki sprzedaży, autoprezentacja).

Minimum 2 godziny szkolenia dla każdej z trzech grup uczestniczek poprowadzi kobieta prowadząca własną działalność gospodarczą i podzieli się swoim doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej w punktu widzenia kobiety.

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestniczek Projektu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym do ubiegania się w ramach niniejszego projektu o bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, umożliwiającej pokrycie pierwszych niezbędnych wydatków do uruchomienia własnej firmy oraz wsparcia pomostowego na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy.

Usługi będą realizowane dla trzech odrębnych grup uczestniczek projektu na terenie każdego trzech powiatów: aleksandrowskiego, inowrocławskiego oraz toruńskiego. Miejsce realizacji poszczególnych usług wskaże Zamawiający. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone w systemie stacjonarnym, nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji realizacji usługi zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz ogólnymi zasadami dokumentacji projektów unijnych.

Szkolenia będą kończyć się testem wiedzy potwierdzającym nabycie kompetencji (zgodnie z "Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), za których przeprowadzenie odpowiada Wykonawca.

Część II – doradztwo w łącznym wymiarze 195 godzin lekcyjnych
a) 60 h doradztwa na etapie rekrutacji (60 osób x 1h), którego celem będzie weryfikacja motywacji do udziału w projekcie oraz predyspozycji osobowych do prowadzenia działalności gospodarczej,
b) 135 godzin doradztwa indywidualnego (45 osób x 3 h), którego celem będzie dopracowanie pomysłu na biznes i uzupełnienie biznesplanu.

Doradztwo ma charakter indywidualny, nie dopuszcza się łączenia uczestniczek projektu w grupy.

3. Części zamówienia oceniane są osobno. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych, dotyczących jednej z części zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji realizacji usługi zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz ogólnymi zasadami dokumentacji projektów unijnych.
5. Ceny zaoferowane w ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: toruński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy/–ów szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej realizowanego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”, realizowanego przez Project Hub sp. z o.o. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

ZAMAWIAJĄCY
Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
ul. Jagiellońska 25A/6; 87-100 Toruń
tel. 733 027 175
e-mail: biuro@kpoplewiatan.pl
NIP: 956 218 06 09

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu:
[1] szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
[2] indywidualnego doradztwa zawodowego, dla 45 Uczestniczek projektu „Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zrealizuje usługi w terminach wskazanych przez Zamawiającego, jednak nie później niż do końca listopada 2017 roku.
2. Szkolenia/doradztwo odbywać się będą zgodnie z Harmonogramem Zamawiającego, który przedstawiony zostanie Wykonawcom po ich wyłonieniu.
3. Szkolenia/doradztwo zostaną zrealizowane na terenie trzech powiatów (aleksandrowskiego, inowrocławskiego oraz toruńskiego) w sali wynajętej przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Każda część zamówienia oceniana będzie osobno.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia (szkolenia) Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie VIII w oparciu o kryterium wyboru:
a) cena oferty (za godzinę lekcyjną szkolenia) brutto – 80%
b) kwalifikacje wykładowcy prowadzącego szkolenia – 20%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny przyjmując zasadę, iż 1 % = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.

Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem poniższych zasad:

Punkty za kryterium „Cena oferty brutto”

Najwyższą liczbę punktów tj. 80 – otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia (za godzinę lekcyjną szkolenia), a każda następna według następującego wzoru:
Cena brutto najtańszej z ofert
---------------------------------------- x 80 = liczba punktów.
Cena brutto oferty ocenianej

Punkty za kryterium Kwalifikacje wykładowców prowadzących szkolenia
Punkty zostaną przyznawane w skali punktowej od 0 do 20 punktów na podstawie załączonej do oferty informacji na temat kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia/ doradztwo (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem poniższych zasad:
 Od 120 godzin przeprowadzonych szkoleń – 0 pkt
 Od 200 godzin przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt
 Od 280 godzin przeprowadzonych szkoleń – 15 pkt
 Od 360 godzin przeprowadzonych szkoleń – 20 pkt

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla II części zamówienia (doradztwo) Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie VIII w oparciu o kryterium wyboru:

a) cena oferty brutto (za godzinę lekcyjną doradztwa) brutto – 100%.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny przyjmując zasadę, iż 1 % = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.

Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem poniższych zasad:
Punkty za kryterium „Cena oferty brutto”

Najwyższą liczbę punktów tj. 100 – otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia (za godzinę lekcyjną doradztwa), a każda następna według następującego wzoru:

Cena brutto najtańszej z ofert
---------------------------------------- x 100 = liczba punktów.
Cena brutto oferty ocenianej

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Trzcianecka 3e

60-434 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618402366

Fax

0

NIP

7811844327

Tytuł projektu

Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim

Numer projektu

RPKP.08.03.00-04-0013/16-00

Inne źródła finansowania

ZAMAWIAJĄCY
Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
ul. Jagiellońska 25A/6; 87-100 Toruń
tel. 733 027 175
e-mail: biuro@kpoplewiatan.pl
NIP: 956 218 06 09

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferty dla części I:
1. p. Agnieszka Ważny
2. p. Jakub Błaszczyk
3. p. Aneta Szóstek
4. p. Maciej Perzyński
5. p. Joanna Olewińska

Oferty dla części II:
1. p. Agnieszka Ważny
2. p. Aneta Szóstek
3. p. Maciej Perzyński
4. p. Lila Załęska
5. p. Marzena Stanisławska - Mrugacz
6. p. Joanna Olewińska
Liczba wyświetleń: 787