Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 WYKONANIE INSTALACJI CIEPLNEJ I OGRZEWANIA

Data publikacji: 18.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-10-2017

Numer ogłoszenia

1056082

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
a) Datę sporządzenia,
b) Nazwę, adres, numer telefonu i numer NIP Oferenta,
c) Szczegółowy opis przedmiotu oferty,
d) Wycenę oferty w cenach netto i brutto z podaniem stawek podatku VAT,
e) Termin realizacji zlecenia,
f) Sposób płatności,
g) Proponowany okres gwarancji wyrażony w miesiącach,
h) Datę ważności oferty,
i) Wymagane jest przedstawienie listy referencyjnej potwierdzającej doświadczenie w realizacji prac o zbliżonym do określonego w zapytaniu zakresie (w doprowadzaniu ciepła do hal przemysłowych oraz w położeniu ciepłociągu),
j) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
k) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Oferta powinna zostać dostarczona w wyznaczonym terminie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: paulina.kwiatkowska@abatec.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do naszego biura tj.: ABATEC Sp. z o.o. ul. Norwida 31, kod 76-200 Słupsk

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.kwiatkowska@abatec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kwiatkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

59 845 63 33

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji cieplnej i ogrzewania na terenie zakładu w Damnicy w ramach przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2.2: Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Słupsk Miejscowość: Damnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji cieplnej i ogrzewania na terenie zakładu w Damnicy w ramach przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji cieplnej i ogrzewania na terenie zakładu w Damnicy.
Przedmiot zamówienia powinien obejmować:
Prace geodezyjne i ziemne, położenie instalacji rozprowadzającej ciepło do hal nr 2 i 3 oraz budynku autoklawu, montaż nagrzewnic w halach wraz z okablowaniem i automatyką, budowa węzłów cieplnych do nagrzewnic oraz grzejników w części socjalnej, przyłączenie ciepłociągu do instalacji grzewczej (kotłowni) wraz z montażem odpowiednich pomp, próby szczelności i uruchomienie przyłącza, wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Kod CPV

09323000-9

Nazwa kodu CPV

Węzeł cieplny lokalny

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac będących przedmiotem zapytania winna zostać wykonana do dnia 15.01.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział jedynie podmioty prowadzące czynnie działalność gospodarczą tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą – spełnianie warunku weryfikowane będzie w rejestrze CEIDG lub KRS).

Wiedza i doświadczenie

Wymagane jest doświadczenie w realizacji prac o zbliżonym do określonego w zapytaniu zakresie (w doprowadzaniu ciepła do hal przemysłowych oraz w położeniu ciepłociągu).

Dodatkowe warunki

WARUNKI FORMALNE:
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;
b) W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
c) Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych;
d) Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
e) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród poprawnie złożonych ofert, warunkiem koniecznym jest zgodność ofert ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
f) Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
g) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane jest przedstawienie listy referencyjnej potwierdzającej doświadczenie w realizacji prac o zbliżonym do określonego w zapytaniu zakresie (w doprowadzaniu ciepła do hal przemysłowych oraz w położeniu ciepłociągu).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU OEFRT:
a) Cena netto oferty– waga 70%, maksymalna liczba punktów 70;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: cena netto najkorzystniejsza/cena netto Oferenta *70%;
b) Doświadczenie – waga 10%, maksymalna liczba punktów 10;
w formie listy referencyjnej potwierdzającej wykonanie prac o zbliżonym do określonego w zapytaniu zakresie (doprowadzanie ciepła do hal przemysłowych oraz położenie ciepłociągu),
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: liczba pozycji przedstawionych na liście referencyjnej oferenta/największa liczba pozycji na liście referencyjnej *10%;
c) Proponowany okres gwarancji – waga 10%, maksymalna liczba punktów 10;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: proponowany okres gwarancji oferenta/oferta z najdłuższym okresem gwarancji *10%; oferta z okresem gwarancji poniżej 24 miesięcy - liczba punktów 0 (tj. 0%);
d) Sposób płatności – waga 10%, maksymalna liczba punktów 10;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: płatność w systemie 25% zaliczki 10 dni po podpisaniu umowy, 40% 14 dni po wykonaniu prac – 10 punktów (tj. 10%), oferta z innym niż wskazany systemem płatności – liczba punktów 0 (tj. 0%);

TRYB I DATA OCENY OFERT:
Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 04.10.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.
Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od a) do d).

Wykluczenia

OFERTA BĘDZIE PODLEGAŁA WYKLUCZENIU JEŻELI:
a) Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABATEC SP. Z O.O.

Adres

Cypriana Kamila Norwida 31

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598456333

Fax

598456334

NIP

8393171173

Tytuł projektu

Wdrożenie w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0695/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji "INSTALEX" M. Zieliński Sp. J.
ul. Sportowa 3 E, 76-200 Słupsk
Data wpłynięcia oferty: 03.10.2017 r.
Cena oferty: 242 500,00 PLN netto + 23% VAT
Liczba wyświetleń: 600