Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie Wykonawców mających przeprowadzić dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego.

Data publikacji: 16.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-09-2017

Numer ogłoszenia

1056009

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wyłonienie Wykonawców mających przeprowadzić dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania ofert:
Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl, lub pocztą tradycyjną na w/w adres.

Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:

„Oferta w postępowaniu nr 1/O/WW/2017”

Oferty można składać w terminie do dnia 26.09.2017 do godziny 14.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Turecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 868 54 17 wew.204

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego.

Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie (część zamówienia) musi wziąć pod uwagę, że prowadzone przez niego zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych nie mogą kolidować ze sobą, zarówno w sferze czasu prowadzenia zajęć jak też miejsca lub miejscowości ich prowadzenia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego.
Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie (część zamówienia) musi wziąć pod uwagę, że prowadzone przez niego zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych nie mogą kolidować ze sobą, zarówno w sferze czasu prowadzenia zajęć jak też miejsca lub miejscowości ich prowadzenia
Tabela określająca części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę znajduje się w zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia..

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

październik 2017 - kwiecień 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wykonawca musi posiadać właściwe kompetencje zawodowe, tj. być wykwalifikowanym nauczycielem (kontraktowym, mianowanym, dyplomowanym) specjalizującym się w danym przedmiocie szkolnym określonym w kolumnie nr 3 „Przedmiot” tabeli zamówienia (pkt II 1. niniejszego zapytania) oraz mającym minimum dwuletnie doświadczenie w nauczaniu określonego przedmiotu szkolnego na poziomie gimnazjalnym, o który się ubiega. Oba te warunki muszą zostać spełnione łącznie, a dwuletnie doświadczenie musi być spełnione na dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Warunek ten zostanie oceniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania może zażądać od Wykonawcy pisemnego udokumentowania posiadanych kwalifikacji oraz minimalnego dwuletniego doświadczenia.

Wykonawca musi posiadać ponadto pisemną zgodę Dyrekcji właściwego Gimnazjum na prowadzenie zajęć
wyrównawczych w salach na terenie właściwego Gimnazjum.
Pisemna zgoda, o której mowa wyżej, stanowi załącznik do formularza oferty.
Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:
1. Cena - 40 pkt
2. Ilość przeprowadzonych warsztatów z przedmiotów szkolnych - 60 pkt

1. Cena.
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 40 %”

przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za jedną godzinę.

2. Ilość przeprowadzonych warsztatów z przedmiotów szkolnych.

Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób.
Wykonawca, który zamierza uzyskać punkty w tym kryterium, musi wraz z dokumentami tworzącymi ofertę złożyć tabelę zatytułowaną "Warsztaty" znajdującą się w folderze "formularz oferty+załaczniki" niniejszego postępowania.
Przedmiot szkolny na poziomie minimum gimnazjalnym (kolumna nr 2) musi być tożsamy z przedmiotem warsztatu szkolnego, który Wykonawca zamierza zrealizować.
Początek daty wykonania warsztatów (kolumna nr 4) nie może być wcześniejszy niż 01.01.2013 rok.
Ilość godzin warsztatów zrealizowanych dla minimum 5 uczniów szkół gimnazjalnych (kolumna nr 5) to minimum 20 godzin.
Za każdą tak wykazaną usługę przeprowadzenia warsztatów z przedmiotów szkolnych Wykonawca otrzyma 20 punktów.

Do każdej wykazanej w tabeli „Warsztaty” usługi Wykonawca musi załączyć referencje od podmiotu, który był organizatorem warsztatów wyrównawczych. Z referencji muszą wynikać wszystkie dane wskazane w kolumnach od nr 2 do nr 5.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
- złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu,
- przedstawi nieprawdziwe informacje,
- nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski.

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0039/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 363