Strona główna
Logo unii europejskiej

Siłownie na powietrzu w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworkach, gm. Szczawnica przeznaczonych dla seniorów realizowane w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 14.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-09-2017

Numer ogłoszenia

1055445

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

10.6 Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
10.6.1 w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres Zamawiającego) lub
10.6.2 w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres krzysztof.poczatek@kigs.org.pl
11. Termin składania:
Oferty należy składać do końca upływu dnia 29.09.2017 r. z tym, że oferty składane
w formie pisemnej przyjmowane będą w Warszawie na adres Zamawiającego
w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 8.00 do 16.00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.poczatek@kigs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Początek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: Siłownie na powietrzu w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworkach, gm. Szczawnica przeznaczonych dla seniorów realizowane w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne
i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
3.2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 niezależne części tj.:
Część nr 1: Siłownia na powietrzu w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn dla seniorów.
Część nr 2: Siłownia na powietrzu w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne dla seniorów.
Część nr 3: Siłownia na powietrzu w Jaworkach, gm. Szczawnica dla seniorów.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty na jedną lub większą ilość części bez ograniczeń.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: Kluszkowce, gm. Czorsztyn, w Niedzica, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworki, gm. Szczawnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja założeń projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Przedmiot zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: Siłownie na powietrzu w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworkach, gm. Szczawnica przeznaczonych dla seniorów realizowane w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne
i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
3.2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 niezależne części tj.:
Część nr 1: Siłownia na powietrzu w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn dla seniorów.
Część nr 2: Siłownia na powietrzu w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne dla seniorów.
Część nr 3: Siłownia na powietrzu w Jaworkach, gm. Szczawnica dla seniorów.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty na jedną lub większą ilość części bez ograniczeń.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

37410000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: w każdej części do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia w każdej części na odpowiednim poziomie jakości mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzonej działalność jest krótszy – w tym okresie w należytym wykonaniu min. 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu siłowni na powietrzu o wartości 19.000,00 zł netto (dotyczy każdej części).
W przypadku gdy Wykonawca bezie składała swoją ofertę na jedną lub więcej części musi spełniać powyższy warunek dla więcej niż jednej roboty budowlanej czyli musi wykazać inne roboty dla każdej części.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa tego warunku.

Warunki zmiany umowy

Przewidziano we wzorze umowy - zał. nr 3 do ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu – Wykonawca składa oświadczenia zawarte w treści oferty oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych potwierdzające posiadanie doświadczenia Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

13. Kryteria oceny oferty:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował w każdej części następującymi kryteriami:
13.1 Cena – waga max. 60/100 pkt.
Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto badanej oferty brutto ) x 60 pkt.
13.2 Termin wykonania – waga max. 40/100 pkt.
Kryterium termin wykonania będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród złożonych ofert/Termin wykonania w badanej ofercie) x 40 pkt.

13.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu:
w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Adres

Wilanowska 14

00-422 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

786200301

Fax

0

NIP

7010443843

Tytuł projektu

Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0446/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

w każdej części:
3 FHU HUSE Sebastian Hulbój
ul. Zielona 6, 43-300 Bielsko - Biała
data wpływu oferty: 29.09.2017 godz. 09:04
Cena: 18 327,00 zł
Termin wykonania: 28
Liczba wyświetleń: 580