Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/RPPK-0036/16 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie kursów z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Associate 4-L-C na poziomie D

Data publikacji: 13.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-09-2017

Numer ogłoszenia

1055414

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

A. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 21.09.2017 r. do godz. 09:00 w Biurze Projektu, pod adresem 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 14. (Biuro Projektu czynne w godzinach: 8.00-16.00). O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- osobiście w Biurze Projektu (ul. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów)
- przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Projektu: ul. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów.

B. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA:

1.Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną część zamówienia, na wybrane części lub wszystkie części łącznie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
11. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Oferta na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie kursów z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Associate 4-L-C na poziomie D. Zapytanie nr NR 1/2017/RPPK-0036/16”
oraz nazwą i adresem Oferenta.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kuryłowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503168058

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych na kursie z zarządzania projektami przygotowującym do certyfikacji International Project Management Associate 4-L-C na poziomie D
- Przewidywana ilość uczestników: 120 (średnio 15 osób w grupie)
- Przewidywana liczba godzin jednego szkolenia: 84 godziny lekcyjne. Łącznie do realizacji 8 szkoleń tj.672 godziny lekcyjne.
- Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia ustala Zamawiający, w zależności od utworzenia grup szkoleniowych niezbędnych Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.
- Wykonawca przed rozpoczęciem usługi, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, przedstawi do akceptacji Zamawiającego materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia zgodne z programem szkolenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

PM2PM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-072) ul. Wielopole 18b, NIP 6762371761, REGON: 120671945 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych na kursie:
"Kurs z zarządzania projektami przygotowujący do certyfikacji International Project Management Associate
4-L-C na poziomie D " na potrzeby projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych na kursie z zarządzania projektami przygotowującym do certyfikacji International Project Management Associate 4-L-C na poziomie D
- Przewidywana ilość uczestników: 120 (średnio 15 osób w grupie)
- Przewidywana liczba godzin jednego szkolenia: 84 godziny lekcyjne. Łącznie do realizacji 8 szkoleń tj.672 godziny lekcyjne.
- Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia ustala Zamawiający, w zależności od utworzenia grup szkoleniowych niezbędnych Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.
- Wykonawca przed rozpoczęciem usługi, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, przedstawi do akceptacji Zamawiającego materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia zgodne z programem szkolenia.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia ustala Zamawiający, w zależności od utworzenia grup szkoleniowych niezbędnych Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.
Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie szkoleniowe nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem godzin szkoleniowych w danej grupie.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona w terminie do 30.06.2018, licząc od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia realizacji zamówienia wcześniej, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę, i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził min. 48 godzin zajęć szkoleniowych na kursie z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA dla min. 10 osób na poziomie D lub C wraz
z potwierdzeniem należytego wykonania tych usług (dane kontaktowe do osoby mogącej wystawić referencje oraz referencje pisemne na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamknięcia postępowania).
Opis weryfikacji spełnienia warunku: do oferty należy dołączyć: CV oraz wykaz usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. II; Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz usług i doświadczenia.

Dodatkowe warunki

1. Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Liderem i Partnerem (Lider projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA” ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów NIP: 5170213134, REGON: 180229303; Partner projektu: F5 Konsulting Sp. z o. o. ul. Składowa 5, 65-897 Poznań, NIP: 7780085256, REGON: 630513111).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Należy złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

2. Deklarują uczestnictwo w projekcie w kontekście złożenia oferty i późniejszej realizacji wsparcia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży deklarację uczestnictwa
w projekcie w kontekście złożenia oferty i późniejszej realizacji wsparcia podpisaną przez Wykonawcę – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
- zmiany terminu płatności;
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych
podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał
ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane.
Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy
wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i
złożonej oferty;
- zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub
technicznego).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych) – podpisane przez Wykonawcę należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
b) CV.
c) Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz usług i doświadczenia) – wykaz winien zostać podpisany przez Wykonawcę.
d) Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Deklaracja uczestnictwa w projekcie) – podpisaną przez Wykonawcę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA):

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena – 60%
Doświadczenie – 25%
Dodatkowe kwalifikacje – 15%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C, gdzie:

Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

A = (AN/AB) X 60 PKT
AN = najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
AB = cena badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów.

Ad. B Kryterium Doświadczenie
Doświadczenie trenera związane z przedmiotem zamówienia doświadczenie, tzn. liczba godzin szkoleniowych przeprowadzonych na kursach z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji IPMA na poziomie D, zakończonych certyfikacją IPMA poziom D w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego – (Wykaz usług i doświadczenia,) w następujący sposób:
a) ponad 110 godzin szkoleniowych – 25 punktów
b) 91-110 godzin szkoleniowych – 20 punktów
c) 71-90 godzin szkoleniowych – 15 punktów
d) 49-70 godzin szkoleniowych – 5 punktów
e) 48 godzin szkoleniowych – 0 punktów

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 25 punktów.
W celu potwierdzenia należytego wykonania usług Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług w terminie 3 dni od daty złożenia oferty.

Ad. C Kryterium Dodatkowe kwalifikacje zostanie ocenione w następujący sposób:
Jeśli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający aktualny na dzień złożenia oferty oraz czasu realizacji Zamówienia – dokument potwierdzający tytuł autoryzowanego trenera IPMA otrzyma 100% maksymalnej ilości punktów w powyższym kryterium, tj. 15 punktów. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku otrzyma 0 punktów w danym kryterium.

Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w każdym z trzech powyżej ustalonych Kryteriów oceny ofert Kryterium A – Cena, Kryterium B – Doświadczenie i Kryterium C – Dodatkowe kwalifikacje, zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie dokonana łączna ocena oferty.
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru co najmniej dwóch wykonawców, z uwagi na możliwość przeprowadzania szkoleń dla różnych grup szkoleniowych w tym samym czasie.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Liderem i Partnerem (Lider Projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA” mająca siedzibę przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105Rzeszów; Partner Projektu: F5 Konsulting Sp. z o. o. ul. Składowa 5, 65-897Poznań). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego, partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub partnerem zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO „INWENCJA”

Adres

Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23

35-105 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

177851053

Fax

177173248

NIP

5170213134

Tytuł projektu

Zdobądź zawód Kierownika Projektu

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 276