Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 Oprogramowanie do produkcji stolarki aluminiowej - 1 szt.

Data publikacji: 14.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-09-2017

Numer ogłoszenia

1054727

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) osobiście w siedzibie firmy: "AMBERLINE" Sp. z o.o., ul. Krzysztofa Kolumba 20, 78-100 Kołobrzeg
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: "AMBERLINE" Sp. z o.o., ul. Krzysztofa Kolumba 20, 78-100 Kołobrzeg
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: pwiewiora@amberline.eu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pwiewiora@amberline.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Wiewióra

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 195 412

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup oprogramowania do produkcji stolarki aluminiowej jest niezbędnym systemem informatycznym, który będzie kompatybilny z systemem sterowniczym linii produkcyjnej Zamawiającego, co jest niezbędne w celu zapewnienia należytej pracy. Na linię produkcyjną składa się:
1. Piła dwugłowicowa Italmac Nova 500
2. 4-osiowa frezarka CNC Italmac Spring
3. 5-osiowe centrum obróbcze CNC z funkcją cięcia Mecal GEOS-5 MDT

Oprogramowanie będzie składało się z dwóch modułów:
1. Moduł I – ma służyć projektowaniu okna lub podobnego wyrobu oraz przygotowaniu plików koniecznych do ustawienia operacji technologicznych w celu wykonania poszczególnych elementów wchodzących w skład projektowanego wyrobu. Program ten umożliwi pełne zaprojektowanie okna z uwzględnieniem obciążeń (np. z obciążeniem wiatrem), zaś biblioteka norm i przepisów lokalnych dla państw europejskich pozwoli na zaprojektowanie okna dla różnych warunków i lokalizacji. Na podstawie tych danych program będzie wykonywał kalkulację wyrobu (okna). Wykonany projekt będzie można w różnoraki sposób edytować poprzez wydruki lub pliki komputerowe. Istotną cechą programu będzie możliwość wprowadzania zmian i optymalizacji w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba, nawet po zakończeniu pierwotnej wersji projektu. Program przygotuje pliki sterownicze w systemie CAM, które przesyłane do komputerów sterujących maszyną pozwolą na zgodne z założeniami automatyczne ustawienie maszyny do cięcia i obróbki poszczególnych elementów z odpowiednich profili. Moduł zapewni możliwość optymalizacji cięcia sztangi profilu w celu uzyskania jak najmniejszego odpadu.
2. Moduł II - wykorzystując program bazowy centrum obróbczego będzie sterował operacjami technologicznymi wykonywanymi przez 5-osiowe centrum tnąco–obróbcze Mecal GEOS-5 MDT. Moduł musi współpracować z maszynami wchodzącymi w skład linii produkcyjnej Zamawiającego. Ponadto będzie rozpoznawał narzędzia i kontury kolizyjne i dokonywał pełnego przyporządkowania narzędzi i położeń, jeżeli interfejs maszyny dopuści alokację narzędzi. Dodatkowo moduł ten umożliwi tworzenie plików sterujących bez ryzyka kolizji i sprawdzi wszystkie narzędzia pod kątem kolizji z profilem, z uwzględnieniem uchwytów mocujących.

Oczekiwane funkcjonalności programu:
1. Zintegrowane w programie i na bieżąco aktualizowane przez dostawcę biblioteki wybranych systemów profili aluminiowych, zawierających takie dane jak: indeks magazynowy, opis, rysunek w formacie graficznym, reguły montażu, informacje technologiczne do wykorzystania przy generowaniu kodów sterujących do maszyn CNC, długość, masa, powierzchnia, ilości logistyczne, cena zakupu, cena sprzedaży – przez cały okres współpracy.
2. Zintegrowane w programie biblioteki wybranych producentów okuć do systemów aluminiowych zawierających indeks magazynowy, opis, rysunek, ilości logistyczne, cenę zakupu, informacje technologiczne do wykorzystania przy generowaniu kodów sterujących do maszyn CNC
3. edytor, pozwalający na projektowanie i wizualizację stolarki aluminiowej i fasad 2D/3D, a także generowanie przekrojów i rysunków w środowisku CAD
4. wyliczanie statyki zaprojektowanych konstrukcji w oparciu o aktualne normy EN ( co najmniej dla Polski, Niemiec i UK)
5. wyliczanie statyki szkła w projektowanych konstrukcjach
6. wyliczanie współczynnika przenikalności cieplnej Uw
7. generowanie dokumentacji CE (certyfikaty, etykiety, ZKP)
8. kosztorysowanie wprowadzonych zamówień ( koszty materiałowe, czasy produkcyjne, transport, robocizna etc. )
9. optymalizacja rozkroju profili aluminiowych, z uwzględnieniem gospodarki odpadem użytecznym
10. optymalizacja 2D płaszczyzn z generowaniem wyników optymalizacji również w postaci rysunków w środowisku CAD
11. generowanie kodów sterujących do maszyn CNC – rozkroju oraz list obróbek wraz z wydrukiem etykiet dla poszczególnych odcinków profili
12. generowanie dokumentacji produkcyjnej zawierającej m.in. instrukcję montażu, listę operacji produkcyjnych, listę części, rysunki montażowe
13. generowanie zamówień zakupu do dostawców na podstawie zapotrzebowania wyliczonego dla zamówienia
14. praca programu w sieci w ramach jednej wspólnej bazy danych profili, cenników, zamówień etc. dla wszystkich użytkowników programu oraz możliwość zdalnego dostępu do programu poprzez dostęp terminalowy oraz łącza internetowe,
15. możliwość integracji programu z systemami zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o ustalony format pliku udostępniany wraz z opisem lub poprzez generowanie pliku w formacie oczekiwanym przez klienta, (np. dane dla każdego projektu/pozycji w zamówieniu: lista części zawierająca indeksy, jednostki miary i ilości dla każdej z operacji produkcyjnych, lista czynności produkcyjnych wraz z czasami, informacje potrzebne do założenia zlecenia sprzedaży - pozycja zamówienia, ilość, cena )
16. możliwość aktualizacji bibliotek pomiędzy wersjami lokalnymi a wersją serwerową
17. rozliczanie kosztów zużycia materiału w konstrukcjach
18. możliwość pracy w wielu językach oraz obsługa rynków zagranicznych ( możliwość pracy z interfejsem w dowolnym języku i jednocześnie drukowanie dokumentacji, wycen, list produkcyjnych etc. w dowolnym innym języku). Minimalnie trzy języki : Polski, Niemiecki, Angielski
Oferta powinna zawierać: wdrożenie, całodniowe szkolenie pracowników "AMBERLINE" Sp. z o.o. w siedzibie spółki oraz serwis gwarancyjny (minimum 12 miesięcy) i opiekę informatyczną (minimum 12 miesięcy).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kołobrzeski Miejscowość: Kołobrzeg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zebranie ofert na zakup oprogramowania do produkcji stolarki aluminiowej.

Przedmiot zamówienia

Zakup oprogramowania do produkcji stolarki aluminiowej jest niezbędnym systemem informatycznym, który będzie kompatybilny z systemem sterowniczym linii produkcyjnej Zamawiającego, co jest niezbędne w celu zapewnienia należytej pracy. Na linię produkcyjną składa się:
1. Piła dwugłowicowa Italmac Nova 500
2. 4-osiowa frezarka CNC Italmac Spring
3. 5-osiowe centrum obróbcze CNC z funkcją cięcia Mecal GEOS-5 MDT

Oprogramowanie będzie składało się z dwóch modułów:
1. Moduł I – ma służyć projektowaniu okna lub podobnego wyrobu oraz przygotowaniu plików koniecznych do ustawienia operacji technologicznych w celu wykonania poszczególnych elementów wchodzących w skład projektowanego wyrobu. Program ten umożliwi pełne zaprojektowanie okna z uwzględnieniem obciążeń (np. z obciążeniem wiatrem), zaś biblioteka norm i przepisów lokalnych dla państw europejskich pozwoli na zaprojektowanie okna dla różnych warunków i lokalizacji. Na podstawie tych danych program będzie wykonywał kalkulację wyrobu (okna). Wykonany projekt będzie można w różnoraki sposób edytować poprzez wydruki lub pliki komputerowe. Istotną cechą programu będzie możliwość wprowadzania zmian i optymalizacji w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba, nawet po zakończeniu pierwotnej wersji projektu. Program przygotuje pliki sterownicze w systemie CAM, które przesyłane do komputerów sterujących maszyną pozwolą na zgodne z założeniami automatyczne ustawienie maszyny do cięcia i obróbki poszczególnych elementów z odpowiednich profili. Moduł zapewni możliwość optymalizacji cięcia sztangi profilu w celu uzyskania jak najmniejszego odpadu.
2. Moduł II - wykorzystując program bazowy centrum obróbczego będzie sterował operacjami technologicznymi wykonywanymi przez 5-osiowe centrum tnąco–obróbcze Mecal GEOS-5 MDT. Moduł musi współpracować z maszynami wchodzącymi w skład linii produkcyjnej Zamawiającego. Ponadto będzie rozpoznawał narzędzia i kontury kolizyjne i dokonywał pełnego przyporządkowania narzędzi i położeń, jeżeli interfejs maszyny dopuści alokację narzędzi. Dodatkowo moduł ten umożliwi tworzenie plików sterujących bez ryzyka kolizji i sprawdzi wszystkie narzędzia pod kątem kolizji z profilem, z uwzględnieniem uchwytów mocujących.

Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w "Skróconym opisie przedmiotu zamówienia" oraz w załączony zapytaniu ofertowym (ograniczona liczba znaków w tej komórce).

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: do 29.09.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

Dodatkowe warunki

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2) Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia i dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia i dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie

Oferta powinna zawierać: wdrożenie, całodniowe szkolenie pracowników "AMBERLINE" Sp. z o.o. w siedzibie spółki oraz serwis gwarancyjny (minimum 12 miesięcy) i opiekę informatyczną (minimum 12 miesięcy)

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2/2017) zawierającym oświadczenia wyszczególnione w jego treści spójne z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Wymagane dołączenie do formularza ofertowego dodatkowego opisu przedmiotu zamówienia (specyfikacji) zgodnego z zapytaniem ofertowym.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami wykonującymi w imieniu firmy "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta/wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do żadnego określonego działania:
• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
• "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
• "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego lub formularzy ofertowych
• "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego i formularza ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.
• W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę oprogramowania nie spełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 1,0% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości korzystania z zamówionego oprogramowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia i dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie

Wymagane dołączenie do formularza ofertowego dodatkowego opisu przedmiotu zamówienia (specyfikacji) zgodnego z zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a)cena netto (podana w PLN lub EUR*)
* w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego - waga 60%, maksymalna liczba punktów 60,
Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN (podana w PLN lub EUR*) będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = (C min/ C r) x 100 x 60%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

b) gwarancja w miesiącach - waga 20%, maksymalna liczba punktów 20,
Punkty w ramach kryterium gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• gwarancja: poniżej 12 miesięcy – 0 pkt
• gwarancja: od 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie – 10 pkt
• gwarancja: powyżej 23 miesięcy – 20 pkt

c) czas reakcji serwisu (w dniach roboczych) - waga 20%, maksymalna liczba punktów 20.
Punkty w ramach kryterium Czas reakcji serwisu w dniach roboczych będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• Serwis: 3 dni i mniej - 20 pkt
• Serwis: powyżej 3 dni do 14 dni włącznie - 10 pkt
• Serwis: powyżej 14 dni - 0 pkt

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami wykonującymi w imieniu firmy "AMBERLINE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta/wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"AMBERLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krzysztofa Kolumba 20

78-100 Kołobrzeg

zachodniopomorskie , kołobrzeski

NIP

6711726935

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników B+R w celu podniesienia konkurencyjności firmy Amberline

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0277/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ORGADATA East Europe Sp. z o.o. ul. Pilsudskiego 52, 75-512 Koszalin. Data wpływu: 21.09.2017. Cena: 321 603,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 388