Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleń zawodowych NR 1/TDP2/2017

Data publikacji: 12.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2017

Numer ogłoszenia

1054628

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Adres Biura projektu:
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
15-005 Białystok
ul. Sienkiewicza 86 lok. 16

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystyna Krysiewicz – koordynator projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. |+48| 85 661 09 33

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok pozostających bez zatrudnienia – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej 80 osób po 30 roku życia – pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych w PUP (wyłącznie I i II profil pomocy) oraz biernych zawodowo (w tym minimum 40 osób długotrwale bezrobotnych, minimum 40 osób z niskimi kwalifikacjami, minimum 40 osób po 50 roku życia) – z powiatów sokólskiego, białostockiego i miasta Białystok poprzez aktywizację zawodową w tym nabycie kwalifikacji zawodowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok pozostających bez zatrudnienia – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet II Przedsiębiorczość
i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy:
1. Szkolenie zawodowe magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego z wymianą butli (kod zawodu: 8344)
2. Szkolenie zawodowe: spawacz metodą MAG (kod zawodu 7212)
3. Szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (kod zawodu: 5223)
4. Szkolenie zawodowe: pomoc kuchenna (kod zawodu 9412)

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie szkoleń: po podpisaniu umowy i przekazaniu listy uczestników.
Dokładny termin realizacji każdego kierunku szkolenia zostanie ustalony z firmą, której zlecone zostanie zrealizowanie niniejszego zamówienia. Zakładany termin rozpoczęcia zajęć każdego pierwszego szkolenia w danym kierunku szkolenia - 01.10.2017. Zakładany termin zakończenia wszystkich szkoleń w danym kierunku – grudzień 2017 (Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zakończenia realizacji szkoleń w sytuacji, gdy zostanie przedłużona rekrutacja kandydatów)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, wymagane uprawnienia i akredytacje do realizacji szkolenia zawodowego magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego (WW) z wymianą butli (kod zawodu: 8344)
Realizacja szkolenia zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, wymagane uprawnienia i akredytację do realizacji szkolenia zawodowego spawacz MAG
Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, wymagane uprawnienia i akredytację do realizacji szkolenia zawodowego sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (kod zawodu: 5223).
Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, wymagane uprawnienia i akredytacje do realizacji szkolenia zawodowego pomocy kuchennej (kod zawodu: 9412).

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca ma obowiązek udokumentować, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to od momentu rozpoczęcia działalności, wykonał należycie co najmniej jedną usługę szkoleniową w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta.
Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty wykaz przeprowadzonych kursów według wzoru z Załącznika nr 2.

Potencjał techniczny

Baza do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. Oświadczenie w formularzu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Określone w zapytaniu ofertowym. Oświadczenie w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/Wykonawca oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia Załącznik nr 3. Oświadczenie o sytuacji Oferenta/Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
• K1 - cena
• K2 – doświadczenie

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
L.p Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto za przeprowadzenie kursu 80 % 80 punktów
2. Doświadczenie 20 % 20 punktów

1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena (K1):
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
K1 = (Cmin:Cof) x 80
gdzie:
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
Cof – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena dotyczy realizacji jednego szkolenia dla 8 osób. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia, materiałów szkoleniowych, materiałów do zajęć praktycznych i odzieży ochronnej (jeśli zajęcia praktyczne tego wymagają), przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, przeprowadzenia egzaminu, wydania zaświadczenia o ukończenia kursu).

2. Sposób przyznawania punktacji za kryterium „Doświadczenie” (K2):
W kryterium „doświadczenie” ocenie podlegać będzie liczba wykonanych usług szkoleniowych
w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności).
Punkty będą przyznawane za wykonanie powyżej jednej usługi szkoleniowej (wykazać należy maksymalnie 10 usług szkoleniowych) w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta.
Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie” będą liczone według wzoru:
K2 = (Dof : Dmax) x 20
gdzie:
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Dof – liczba wykazanych usług szkoleniowych wykazanych w ofercie badanej,
Dmax – najwyższa liczba wykazanych usług szkoleniowych w ważnych ofertach.
Ocena kryterium „doświadczenie” będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty wykaz przeprowadzonych kursów/szkoleń z uwzględnieniem liczby przeszkolonych osób według wzoru z załącznika nr 2 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające realizację poszczególnych kursów/szkoleń (np. umowa na realizację kursu/szkolenia/i lub protokół odbioru usługi/i lub referencje itp.). Kopie dokumentów potwierdzających realizację powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za: kryterium „Cena” (K1) + kryterium „Doświadczenie” (K2). Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (łącznie za dwa kryteria). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/Wykonawca oświadczy, iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/Wykonawcy, w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Załącznik nr 4 –oświadczenie o braku powiązań

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA OKNO NA WSCHÓD

Adres

Legionowa 14-16/101

15-099 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

856610933

Fax

856610933

NIP

5423108836

Tytuł projektu

TAK dla pracy - kompleksowa aktywizacja zawodowa mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok pozostających bez zatrudnienia - edycja 2.

Numer projektu

RPPD.02.01.00-20-0150/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrani Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia:
1. Szkolenie zawodowe magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego z wymianą butli (kod zawodu: 8344)
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 77
Oferta wpłynęła: 20.09.2017 godz. 13.12
Cena: 12.000,00 PLN
2. Szkolenie zawodowe: spawacz metodą MAG (kod zawodu 7212)
P.M. UNIWERSUM Andrzej Baranowski
15-080 Białystok ul. Elektryczna 1
Oferta wpłynęła: 18.09.2017 godz. 13.38
Cena: 16.080,00 PLN
3. Szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (kod zawodu: 5223)
Meritum Sp. z o.o.
15-874 Białystok ul. Poleska 52
Oferta wpłynęła: 20.09.2017 godz. 10.59
Cena: 10.800,00 PLN
4. Szkolenie zawodowe: pomoc kuchenna (kod zawodu 9412)
Meritum Sp. z o.o.
15-874 Białystok ul. Poleska 52
Oferta wpłynęła: 20.09.2017 godz. 10.59
Cena: 7.200,00 PLN
Liczba wyświetleń: 323