Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017 LINIA DO OLEJOWANIA DREWNA

Data publikacji: 08.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-09-2017

Numer ogłoszenia

1054319

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
a) Datę sporządzenia,
b) Nazwę, adres, numer telefonu i numer NIP Oferenta,
c) Szczegółowy opis przedmiotu oferty zgodny z zestawieniem wskazanym w zamówieniu,
d) Wycenę z podaniem ceny netto i wskazaniem obowiązującej stawki VAT. Wyceny wyrażone w walucie innej niż PLN, zostaną przeliczone na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu wyboru oferty – 25.09.2017r.
e) Proponowany okres gwarancji,
f) Termin realizacji zlecenia,
g) Warunki i termin płatności,
h) Datę ważności oferty,
i) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
j) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Oferta powinna zostać dostarczona w wyznaczonym terminie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: paulina.kwiatkowska@abatec.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do naszego biura tj.: ABATEC Sp. z o.o. ul. Norwida 31, kod 76-200 Słupsk

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.kwiatkowska@abatec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kwiatkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

59 8456333

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej linii do olejowania drewna w ramach przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2.2: Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: słupski Miejscowość: Damnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej linii do olejowania drewna w ramach przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej linii do olejowania drewna.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące warunki obligatoryjne, które muszą być zapewnione aby oferta spełniała wymogi formalne:
1. Przestrzeń komory olejującej nie eliminująca żadnych wymiarów stosowanych w firmie do produkcji basenów. Wymiary podawanych elementów: szerokość 10-250 mm, wysokość 10-100 mm, minimalna długość obrabianego elementu 400 mm.
2. Jednoczesne nanoszenie środka na wszystkie cztery płaszczyzny elementu olejowanego.
3. System nanoszenia oleju poprzez dysze niskociśnieniowe i szczotki rozcierające na wszystkich płaszczyznach naniesienia.
4. Praca w obiegu zamkniętym czyli z odzyskiwaniem i ponownym wykorzystaniem nadmiaru środków konserwujących.
5. Możliwość regulacji prędkości posuwu elementów zabezpieczających i prędkości obrotowej szczotek.
6. Wyposażenie w podajnik na wejściu i wyjściu z maszyny.
7. Szkolenie z obsługi oraz uruchomienie zakończone protokołem odbioru.

Kod CPV

42924700-6

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do wytwarzania strumienia czynnika roboczego, rozpylania lub natryskiwania

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac będących przedmiotem zapytania winna zostać wykonana do dnia 15.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział jedynie podmioty prowadzące czynnie działalność gospodarczą tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą – spełnianie warunku weryfikowane będzie w rejestrze CEIDG lub KRS.

Dodatkowe warunki

WARUNKI FORMALNE:
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;
b) W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
c) Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych;
d) Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
e) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród poprawnie złożonych ofert, warunkiem koniecznym jest zgodność ofert ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
f) Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
g) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

PROCEDURA WYBORU OFERT:
1. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena netto oferty– waga 70%, maksymalna liczba punktów 70;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: cena netto najkorzystniejsza/cena netto Oferenta *70%;
b) Proponowany okres gwarancji – waga 15%, maksymalna liczba punktów 15;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: proponowany okres gwarancji oferenta/oferta z najdłuższym okresem gwarancji *15%;
c) Sposób płatności – waga 15%, maksymalna liczba punktów 15;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: płatność w systemie trzech transz: 1) przedpłata po potwierdzeniu zamówienia - nie więcej niż 30%, 2) po potwierdzeniu gotowości maszyny do wysyłki, 3) po uruchomieniu maszyny - nie mniej niż 10 % – 15 punktów (tj. 15%), oferta z innym niż wskazany systemem płatności – liczba punktów 0 (tj. 0%);
2. Tryb i data oceny ofert:
Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 26.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.
Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od a) do c).

Wykluczenia

OFERTA BĘDZIE PODLEGAŁA WYKLUCZENIU JEŻELI:
a) Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABATEC SP. Z O.O.

Adres

Cypriana Kamila Norwida 31

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598456333

Fax

598456334

NIP

8393171173

Tytuł projektu

Wdrożenie w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0695/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DOBRE-MASZYNY S.C.
Marcin Weiss, Bogusław Wierzba
ul. Słoneczna 104, 32-091 Michałowice
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 22.09.2017 r.
CENA OFERTY: 58 923,24 PLN netto + 23% VAT, (13 800,00 EUR)
Liczba wyświetleń: 562