Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie części do budowy dwóch servonapędów liniowych modułu rozdmuchowego maszyny liniowej (Z7).

Data publikacji: 10.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-09-2017

Numer ogłoszenia

1054231

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
 WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 07/POIR/NCBIR/2017”
lub drogą e-mail na adres:
 biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 07/POIR/NCBIR/2017”

1. Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 18 września 2017 r. do godziny 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.

3. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie części do budowy dwóch servonapędów liniowych modułu rozdmuchowego maszyny liniowej zgodnie z dostarczoną listą elementów w Załączniku nr 2 – Moduł servonapędu – lista elementów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie części do budowy dwóch servonapędów liniowych modułu rozdmuchowego w związku z realizacją projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2015

Przedmiot zamówienia

Dostarczenie części do budowy dwóch servonapędów liniowych modułu rozdmuchowego maszyny liniowej zgodnie z dostarczoną listą elementów w Załączniku nr 2 – Moduł servonapędu – lista elementów.
Moduł rozdmuchowy jest podzespołem liniowej maszyny do rozdmuchu butelek PET. Jest on odpowiedzialny za formowanie kształtu butelki. Funkcja ta jest realizowana dzięki wtłaczaniu powietrza pod ciśnieniem do wnętrza prefromy Pet (półfabrykat do produkcji butelki plastikowej) umieszczonej w formie rozdmuchowej. W/w servonapędy liniowe napędzają pręty rozciągu oraz skrzynkę/zamek, w którym umieszczone są formy.

Wymagania uzupełniające:
 Materiały muszą spełniać wszystkie wymagania i normy zgodnie z załącznikiem nr 2
 Części muszą być zgodne z numerem katalogowym i producentem wskazanym w załączniku nr 2, nie są dopuszczane żadne odpowiedniki, czy zamienniki (dotyczy części ze wskazanym numerem katalogowym).

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: od 10.09 do 18.09.2017.
Oczekiwany termin realizacji : do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia : .24.11.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
a) Cena (C) - 70 pkt
b) Termin realizacji zamówienia(T) - 30 pkt

2. Sposób przyznawania punktów:
Kryterium (C) przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
o najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej)*70

W kryterium (T) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem:
o dostawa do 4 tygodni – 30 pkt
o dostawa od 4 do 5 tygodni – 25 pkt
o dostawa od 5 do 6 tygodni – 20 pkt
o dostawa od 6 do 7 tygodni – 10 pkt
o dostawa od 7 do 8 tygodni – 5 pkt
o dostawa powyżej 8 tygodni – 0 pkt

3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo z WorkTech Monika Jabłonowska. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 509