Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR)/ Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK)

Data publikacji: 06.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2017

Numer ogłoszenia

1053956

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Składanie ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć na adres: Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, 31-979 Kraków, ul. Klasztorna 11
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 14 września 2017 r. do godz. 13:00 O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.

Otwarcie ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu14 września 2017 r. o godz. 13:15 w Opactwie Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, 31-979 Kraków, ul. Klasztorna 11, w sali rozmównicy.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Na potwierdzenie publicznego otwarcia ofert zostanie sporządzona lista osób w nich uczestniczących.
4. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Dokumenty stanowiące ofertę:
— Formularz ofertowy ;
— Kosztorys ofertowy,
— wzór wykazu usług wykonawcy (zgodnie z zał. nr 7 do RKO).
— wzór danych osoby (zgodnie z zał. nr 8 do RKO)
— wzór wykazu usług koordynatora – inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno -budowlanej (zgodnie z zał. nr 9 do RKO)
— Harmonogram rzeczowo-finansowy (zgodnie z zał. nr 10 do RKO)
— Pozostałe dowody wiarygodności i wystarczających kwalifikacji dopuszczające oferenta do udziału w przetargu (pkt. V. RKO).
Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim.
2. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca składa ofertę, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 6 do RKO.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia i zestawienia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty.
5) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru:
- OFERTA na: pełnienie nadzoru inwestorskiego
- Nie otwierać przed dniem: 14 września 2017 r. do godz. 13:00
- Nazwa i adres oferenta.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
2. Pozostałe oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e –mail: muzeum.mogila@gmail.com). Tytuł wiadomości elektronicznej należy zacząć od słów „Inspektor”.
3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści RKO.
4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zamawiający opublikuje treść wyjaśnień do RKO na swojej stronie internetowej oraz prześle pocztą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którzy zwracali się o przekazanie dokumentacji lub złożenie wyjaśnień w niniejszym postępowaniu. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami pozostałym Wykonawcom.
6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są :
 O. Mateusz Mariusz Kawa OCist tel. 601 405 458
 Arch. Małgorzata Leonowicz tel. 695 602 550
Adres poczty elektronicznej: muzeum.mogila@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

muzeum.mogila@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. O. Mateusz Mariusz Kawa OCist, 2. Arch. Małgorzata Leonowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

O. Mateusz Mariusz Kawa OCist tel. 601 405 458, Arch. Małgorzata Leonowicz tel. 695 602 550

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej dla zadania pod nazwą:
 w dotacji ze środków EFRR :Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile
 w dotacji ze środków NFRZK : Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku

1. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04.11.2014r.
2. W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania obowiązków szczegółowo opisanych w treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
3. Zakres robót budowlanych inwestycji przeznaczonej do nadzoru:
• Przebudowa fragmentu Klasztoru (Przeoratu i Pałacu Opackiego) na potrzeby muzeum i biblioteki
• Zagospodarowanie terenu.
4. Pełny zakres nadzorowanych robót zawarty jest:
I. W zakresie prac budowlano-konserwatorskich szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe „LEONOWICZ ARCHITEKCI. ul. Kujawska 1/43, 30–042 Kraków, składającej się z trzech tomów :

TOM 1. PROJEKT BUDOWLANY:

TOM 2. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PARTERU PRZEORATU I PAŁACU OPATA W OPACTWIE CYSTERSÓW W MOGILE Z PRZYSTOSOWANIEM DO FUNKCJI BIBLIOTEKI KLASZTORNEJ Z CZYTELNIĄ.

TOM 3. WYCIĄG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PARTERU PRZEORATU I PAŁACU OPATA W OPACTWIE CYSTERSÓW W MOGILE Z PRZYSTOSOWANIEM DO FUNKCJI BIBLIOTEKI KLASZTORNEJ Z CZYTELNIĄ.


II. W zakresie prac związanych z wykonaniem ekspozycji muzealnej zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe PIOTR TURKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Grodzka, nr 54, lok. 3B, 31-044, poczta Kraków

III. Przedmiary robót i kosztorysy wykonane przez Janusza Pieczarkowskiego (kosztorysant upr. ZDZ 23/61-002/1986, SKB 2009/764)

IV. Pozwolenia budowlane i konserwatorskie :

MUZEUM - wszystkie pozwolenia są ostateczne i wykonalne.

BIBLIOTEKA - wszystkie pozwolenia są ostateczne i wykonalne.

Kod CPV:
71540000-5 Usługi zarządzania budową;
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego;
71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego;
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pod poniższym aktywnym linkiem znajduje się dokumentacja dot. niniejszego przedmiotu zamówienia: http://www.mogila.cystersi.pl/pakiet_wybor_inspektorow.zip

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej dla zadania pod nazwą:
 w dotacji ze środków EFRR :Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile
 w dotacji ze środków NFRZK : Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku


1. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04.11.2014r.
2. W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania obowiązków szczegółowo opisanych w treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
3. Zakres robót budowlanych inwestycji przeznaczonej do nadzoru:
• Przebudowa fragmentu Klasztoru (Przeoratu i Pałacu Opackiego) na potrzeby muzeum i biblioteki
• Zagospodarowanie terenu.
4. Pełny zakres nadzorowanych robót zawarty jest:
I. W zakresie prac budowlano-konserwatorskich szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe „LEONOWICZ ARCHITEKCI. ul. Kujawska 1/43, 30–042 Kraków, składającej się z trzech tomów :

TOM 1. PROJEKT BUDOWLANY:
• remontu, przebudowy i rozbudowy fragmentu klasztoru ze zmianą sposobu użytkowania na muzeum, wraz z przebudową i rozbudową instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej, budową instalacji systemu zabezpieczenia technicznego, wentylacji mechanicznej i kontroli klimatu;
• przebudowy dziedzińca południowego, ogrodu opackiego i terenu przed pd częścią elewacji wschodniej z budową systemu ochrony przeciwwodnej murów zewnętrznych, przebudową infrastruktury (wod-kan, elektroenergetycznej, gazowej), wykonaniem nowej nawierzchni wraz z podbudową, przebudową zieleńców (wraz z wycinkami i nasadzeniami), budową elementów małej architektury;
• rozbiórki pomników p. Jezusa i św. Józefa z dzieciątkiem, magazynów oleju oraz schodów do przepustu młynówki

TOM 1 składa się z części :
CZ. I. Projekt zagospodarowania terenu, etapowanie
CZ. II. Projekt adaptacji pomieszczeń klasztornych na muzeum
CZ. II/1. Projekt architektoniczny
CZ. II/2. Sprawozdania z badań, wytyczne konserwatorskie
CZ. II/3. Projekt konstrukcyjny wraz z ekspertyzą techniczną
CZ. II/4. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
CZ. II/5. Projekt instalacji c.o.
CZ. II/6. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i kontroli klimatu
CZ. II/7. Projekt instalacji elektrycznej
CZ. II/8. Projekt instalacji systemu zabezpieczenia technicznego
CZ. III. Projekt systemu ochrony przeciwwodnej murów zewnętrznych
CZ. IV. Projekt przebudowy dziedzińca południowego i ogrodu opackiego i terenu przed południową częścią elewacji wschodniej
CZ. IV/1. Projekt architektoniczny
CZ. IV/2. Projekt drogowy
CZ. IV/3. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
CZ. IV/4. Projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej
CZ. V. Projekt rewaloryzacji zieleni
CZ. VI. Dokumentacja geologiczno-inżynierska
CZ. VII. Informacja do planu bioz
CZ. VIII Projekty rozbiórek
CZ. VIII/1. Projekt rozbiórki pomników P. Jezusa i św. Józefa z Dzieciątkiem
CZ. VIII/2. Projekt rozbiórki mag. oleju oraz schodów do przepustu młynówki

TOM 2. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PARTERU PRZEORATU I PAŁACU OPATA W OPACTWIE CYSTERSÓW W MOGILE Z PRZYSTOSOWANIEM DO FUNKCJI BIBLIOTEKI KLASZTORNEJ Z CZYTELNIĄ.

TOM 2 składa się z części :
Cz. 1. Projekt architektoniczny
Cz. 2. Ekspertyza techniczna i projekt konstrukcyjny
CZ.4. Projekt instalacji wod. - kan.
CZ. 5. Projekt c.o.
CZ. 6. Projekt wentylacji mechanicznej
CZ. 7. Projekt instalacji elektrycznej
CZ.8. Informacja do planu bioz

Przedmiot zamówienia

cd

TOM 3. WYCIĄG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PARTERU PRZEORATU I PAŁACU OPATA W OPACTWIE CYSTERSÓW W MOGILE Z PRZYSTOSOWANIEM DO FUNKCJI BIBLIOTEKI KLASZTORNEJ Z CZYTELNIĄ.

TOM 3 składa się z części :
Cz. 1. Projekt architektoniczny
Cz. 2. Ekspertyza techniczna i projekt konstrukcyjny
CZ.3. Program prac konserwatorskich
CZ.4. Projekt instalacji wod. - kan.
CZ. 5. Projekt c.o.
CZ. 6. Projekt wentylacji mechanicznej
CZ. 7. Projekt instalacji elektrycznej


II. W zakresie prac związanych z wykonaniem ekspozycji muzealnej zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe PIOTR TURKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Grodzka, nr 54, lok. 3B, 31-044, poczta Kraków

III. Przedmiary robót i kosztorysy wykonane przez Janusza Pieczarkowskiego (kosztorysant upr. ZDZ 23/61-002/1986, SKB 2009/764)

IV. Pozwolenia budowlane i konserwatorskie :

MUZEUM - wszystkie pozwolenia są ostateczne i wykonalne:
1. Pozwolenie nr 106/14 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadzenie badań archeol. związ. z adaptacją pomieszczeń pałacu opackiego oraz suteren przeoratu Opactwa Cystersów na cele muzealne (2014)
2. Pozwolenie nr 218/14 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadz. badań konserwat. i badań architekt. (2014)
3. Postanowienie Miejskiego Konserwatora Zabytków zatwierdzające jako kierunkową dokumentację pn. Projekt Rewaloryzacji Zieleni wraz z inwent. i gosp. zielenią w obrębie dawn. ogrodu opackiego i dziedzińca połudn. (2014)
4. Protokół z przeprowadz. narady koord. w siedzibie UMK Wydz. Geodezji w zakresie usytuowania projekt. sieci uzbrojenia terenu (2014)
5. Odpowiedź Biura Planowania Przestrzennego UMK potwierdz. możliwość prowadzenia prac geol. (2015)
6. Pozwolenie nr 28/15 Miejskiego Konserwatora Zab. na prowadzenie prac konserw. oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zab. (2015)
7. Decyzja nr 29/15 Małop. Wojew. Konserw. Zab.: zgoda na zmianę terminu wykonania badań archeol. (2015)
8. Pozwolenie na budowę – decyzja nr 535/2015 (2015)
9. Pozwolenie nr 485/15 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadz. prac kons. i badań kons. (dot. 11 tkanin) (2015)
10. Pozwolenie nr 585/15 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadz. prac kons. i badań kons. (dot. 4 obrazów olejnych) (2015)
11. Pozwolenie nr 591/15 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadz. prac kons. i badań kons. (dot. 2 obrazów na desce i jednej rzeźby) (2015)
12. Pozwolenie nr 592/15 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadz. prac kons. i badań kons.(dot. rękopisów, inkunabułów i starodruków) (2015)
13. Pozwolenie nr 612/15 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadz. prac kons. i badań kons.(dot. skrzyni, skrzynki, krzyża) (2015)

BIBLIOTEKA - wszystkie pozwolenia są ostateczne i wykonalne:
1. Pozwolenie nr 259/13 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadzenie prac konserw. oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zab. (2013)
2. Pozwolenie na budowę - decyzja nr 1790/2013 (2013).

Kod CPV

71540000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania budową

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV:
71540000-5 Usługi zarządzania budową;
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego;
71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego;
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym.

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót budowlanych, nie później niż do dnia 15 grudnia 2019 oraz w okresie gwarancji na roboty budowlane nie krótszym niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące minimalne warunki:

Zdolność techniczna i zawodowa

Zdolność techniczna: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję nadzoru inwestorskiego dla co najmniej dwóch robót budowlanych dotyczących obiektu zabytkowego, przy czym przynajmniej jedna usługa dotyczyła nadzorowania prac o wartości min. 4 000 000,00 zł brutto.

Zdolność zawodowa: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia t.j.: Koordynatorem - Inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno -budowlanej posiadającym:
• uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważne do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
• doświadczenie w pełnieniu co najmniej 3 krotnie funkcji nadzorczych przy budowie lub remoncie obiektów zabytkowych o kubaturze wewnętrznej min. 1000 m3 – w ramach ww. specjalności,
• wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności,
• kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, Dz. U. 2014 poz.1446 z późn. zm.)

• Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imienia i nazwiska osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o jej kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu.

Dodatkowe warunki

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w RKO.
2. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Numer załącznika / nazwa dokumentu (wzoru)
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy (wyciąg)
3. Przedmiar robót
4. Program konserwatorski
5. Wzór umowy.
6. Formularz ofertowy (wzór).
7. wzór wykazu usług wykonawcy
8. wzór danych osoby
9. wzór wykazu usług koordynatora – inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno -budowlanej
10. Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór).

DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. W żadnym z tych przypadków Zamawiający nie zwraca oferentom kosztów udziału w postępowaniu.
2. W przypadku, gdy kwota najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację Zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty z tej przyczyny lub negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Warunki zmiany umowy

INFORMACJA O ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH
Zamawiający wskazuje, że wzór umowy stanowiący załącznik do RKO zawiera istotne postanowienia umowne w szczególności w przedmiocie:
1. Kary umowne
2. Zasady zmian osób uczestniczących w realizacji zamówienia wskazanych w treści oferty
3. Zasady zmian podwykonawcy/ów wskazanych w treści oferty
4. Bezgotówkowy sposób regulowania należności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

WYKAZ DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w p. V, należy przedłożyć:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, - wg Wzoru stanowiącego załącznik nr 7 oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) Dane osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8.
3) Wykaz usług koordynatora – inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno -budowlanej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 – w zakresie spełniania warunku doświadczenie w pełnieniu co najmniej 3 krotnie funkcji nadzorczych przy budowie lub remoncie obiektów zabytkowych o kubaturze wewnętrznej min. 1000 m3.

3. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów:
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;

4. Oferenci, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, będą wzywani przez Zamawiającego do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający będzie wzywał także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:

1. Cena ofertowa brutto z wagą 60%.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
Wci = (Cmin / Ci) x 100 x 0,6
gdzie:
Wci - ilość punktów w kryterium cena rozpatrywanej oferty,
Cmin - cena najtańszej oferty,
Ci - cena rozpatrywanej oferty,
Maksymalna ilość punktów w kryterium - 60 pkt.

2. Doświadczenie – (0-40 pkt.)
W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) koordynatora– inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno -budowlanej przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczową z punktu widzenia charakteru zamówienia. Oceniane doświadczenie odnosi się do najistotniejszych elementów zamówienia t.j. polega na pełnieniu funkcji inspektora w ramach prac budowlanych w obiektach zabytkowych nie nowszych niż XVII wiek o wartości prac co najmniej 1 mln PLN brutto.

Doświadczenie zostanie ocenione na podstawie „ wykazu usług koordynatora – inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno -budowlanej, składanego wraz z ofertą (zał. 9 do RKO).
osoby


Zamawiający przyzna punkty poprzez porównanie doświadczenia wskazanych osób pomiędzy ofertami. Punkty po porównaniu doświadczenia, zostaną przyznane według następującego wzoru:

P = Db/Dn x W
gdzie:
P – ilość punktów przyznanych za doświadczenie danej osoby;
Db – ilość usług badanej osoby (jej doświadczenie): w obiektach zabytkowych nie nowszych niż XVII wiek o wartości nadzorowanych prac co najmniej 1 mln PLN brutto;

Dn – najwyższa ilość usług spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)
W – waga (wynosi 40 %


Łącznie w ramach niniejszego podkryterium można zdobyć 40 pkt.

3. Ocena łączna: Wi = Wci + Wdi

gdzie:
Wi - ilość punktów w ocenie łącznej,
Wci - ilość punktów w kryterium cena rozpatrywanej oferty,
Wdi - ilość punktów w kryterium doświadczenie,
Maksymalna łączna ilość punktów – 100 pkt.

Sposób oceny:
Oferty będą oceniana punktowo w skali 0-100 pkt. z zastosowaniem powyższego wzoru. Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny.

Wykluczenia

W celu uniknięciu konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta nie będzie brana pod uwagę

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OPACTWO OJCÓW CYSTERSÓW W KRAKOWIE-MOGILE

Adres

Klasztorna 11

31-979 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12/6442331

Fax

12 / 6441045

NIP

6781312877

Tytuł projektu

Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile

Numer projektu

RPMP.06.01.01-12-0089/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego :
• ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami
• ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK (promesa nr 9)
stąd Zamawiającego obowiązują zasady wyboru wykonawcy opisane w :
• Umowie o dofinansowanie ze środków EFRR
• Umowie o dofinansowanie ze środków NFRZK
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na gruncie art. 3 ust.1 pkt. 3,5 lit. b (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i poz.1020) lecz ze względu na wartość zamówienia stosował będzie tryb konkurencyjny.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zgodnie z niniejszym regulaminem konkursu ofert (zwanym dalej w skrócie RKO) – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa Wykonawcy: Zakład Budownictwa Ogólnego Sabina Zakręcka,
Adres Wykonawcy: Węgrzce Wielkie 243, 32-002 Węgrzce Wielkie
Data wpływu oferty: 14.09.2017r.
Cena: brutto 92.250 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych)
Liczba wyświetleń: 729