Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn i urządzeń dla firmy Cossi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Tubiarka i numerator

Data publikacji: 05.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-09-2017

Numer ogłoszenia

1053667

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

XIV MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:
• miejsce składania ofert: Cossi spółka z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
• termin składania ofert: 13.09.2017r. godz. 15.00

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
• miejsce otwarcia ofert: Cossi spółka z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
• termin otwarcia ofert: 13.09.2017r. godz. 15.10
3. Oferta złożona w terminie będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego tj. oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert. Wykonawca, który osobiście złoży ofertę lub za pośrednictwem posłańca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia
4. Oferty należy składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
5. Proces oceny ofert jest jawny
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się:

• Drogą pisemną
• Drogą mailową

Informację przekazywane w formie pisemnej należy kierować na adres:

Cossi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

Informacje przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres: cto@cossi.pl

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt ich otrzymania
3. Osobą odpowiedzialną do porozumiewania się z Wykonawcą jest:
Sychowski Grzegorz
e-mail: cto@cossi.pl
tel: 793 620 650

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. dokonaną zmianę treści Zapytania Ofertowego Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.cossi.pl, na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w zapytaniu ofertowym, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.cossi.pl.
Ofertę można także złożyć osobiście w siedzibie firmy podanej w punkcie I
Oferty osobiście należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa maszyn i urządzeń dla firmy Cossi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach zapytania ofertowego nr ZO/CO/1/2017”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cto@cossi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Sychowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793620650

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tubiarki i numeratora

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

• Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu nr POPW.01.01.02-26-0002/17 pt. „Wdrożenie serii kosmicznych kosmetyków na bazie szungitu z naturalnymi fulerenami wytworzonych w technologii naturalnych ciekłych kryształów z wykorzystaniem mikrokapsułkowanych substancji aktywnych o właściwościach pielęgnacyjnych i leczniczych potwierdzonych w badaniach klinicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2012 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1: Platformy Startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
• Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
• Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 roku.” Podrozdział 6.5.2
• Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
• Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń:

1. Tubiarka do tub z tworzywa sztucznego
• Pojemność tuby: 100-500 gram
• Średnica tub: 10-50mm
2. Numerator daty ważności i numeru serii na opakowaniach z tworzywa sztucznego i/lub na etykiecie

Dodatkowo muszą być spełnione następujące wymagania:
1. Wykonawca zapewni instalację przedmiotu zamówienia pod nadzorem pracowników Zamawiającego oraz szkolenie z zakresu obsługi urządzenia podczas odbioru technicznego w siedzibie Zamawiającego
2. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres Gwarancji wynosił 12 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń
3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni pomoc w bieżącej eksploatacji urządzenia oraz wdrażanie i uaktualnianie wersji oprogramowania przedmiotu zamówienia
4. W ramach Gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia o ile wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady funkcjonowania powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności pod warunkiem, że te wady ujawnią się i zostaną zgłoszone Wykonawcy w ciągu terminu obowiązywania gwarancji
6. Wszelkie czynności wynikające z Gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane będzie ponosić Wykonawca.
7. Usunięcie wady zostanie potwierdzone protokołem z opisem rodzaju i ewentualnych przyczyn wady oraz sposobu jej usunięcia a wykonane czynności zostaną odnotowane w dokumencie gwarancyjnym
8. W przypadku wskazania w opisie zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne tzn. co najmniej takie same i nie gorsze od tych podanych w przedmiocie zamówienia

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: max 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
2. Terminem początkowym jest termin podpisania umowy a terminem końcowym - termin dokonania odbioru, w którym przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• Nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:

• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• Posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceny ofert będą dokonywać członkowie komisji wyznaczeni przez Zarząd Zamawiającego
Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia

Kryteria ocen ofert i ich znaczenie oraz sposobu oceny ofert

Kryterium „Cena” (Cc)
a) znaczenie kryterium - 100 pkt
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”

- Oferta z najniższą cena netto spełniająca wymagania zapytania ofertowego otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” (100 pkt)
- Ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana według wzoru:

Pc= (Cn*100)/Co
gdzie:

Pc - Punkty przyznane ocenianej ofercie
Cn - Najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Co - cena netto oferty ocenianej
100 - znaczenie kryterium „Cena”

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów.
Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

COSSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

793620650

NIP

9591981921

Tytuł projektu

Wdrożenie serii kosmicznych kosmetyków na bazie szungitu z naturalnymi fulerenami wytworzonych w technologii naturalnych ciekłych kryształów z wykorzystaniem mikrokapsułkowanych substancji aktywnych o właściwościach pielęgnacyjnych i leczniczych potwierdzonych w badaniach klinicznych.

Numer projektu

POPW.01.01.02-26-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Inventum Andrzej Habryń
os. Wł. Łokietka 9/16
32-340 Wolbrom

Data wpłynięcia: 12.09.2017r.
Cena: 40000zł netto
Liczba wyświetleń: 266