Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług eksperta w Komisji Oceny Wniosków i w Komisji Oceny Specyfikacji

Data publikacji: 05.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-09-2017

Numer ogłoszenia

1053650

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 13 września 2017 r. do godziny 9:00 w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: : Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70 – 111 Szczecin, lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: innowacje@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 615

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług na stanowisku:
a) eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji (w tym ewentualne procedury odwoławcze)
b) eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji (w tym ewentualne procedury odwoławcze)
polegających na ocenie merytorycznej maksymalnie 3 wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz ocenie merytorycznej maksymalnie 3 Specyfikacji Innowacji wypracowanych przez uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie ekspertów do świadczenia usług obejmujących 2 części:
Część 1 – Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji
Część 2 – Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji
w ramach projektu Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części:
Część 1 – Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji
Część 2 – Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków oraz w Komisji Oceny Specyfikacji
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

realizacja usług związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje okres wrzesień-październik 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 05-IN-2017.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 05-IN-2017.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 05-IN-2017.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 05-IN-2017.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 05-IN-2017.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 05-IN-2017.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 05-IN-2017.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 05-IN-2017.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają następujące kryteria (dla każdej części osobno):
a. Doświadczenie - 30 pkt. (30%)
b. Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe - 10 pkt. (10%)
c. Wynik egzaminu weryfikującego posiadaną wiedzę - 40 pkt. (40%)
d. Cena brutto za ocenę jednego wniosku lub specyfikacji innowacji - 20 pkt. (20%)
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 05-IN-2017.

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 05-IN-2017.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I030/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zamówienia wybrani zostali następujący wykonawcy:
Dla części 1 zamówienia:
1) Roman Siedlikowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą: Euro-Service Roman Siedlikowski 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 20/4 - data wpływu oferty: 13.09.2017, oferowana cena: 320,00 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 90,00
2) Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino - data wpływu oferty: 13.09.2017, oferowana cena: 320,00 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 88,00
3) Sławomir Stec - data wpływu oferty: 13.09.2017, oferowana cena: 320,00 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 76,00
Dla części 2 zamówienia:
1) Antoni Piwowarczyk - data wpływu oferty: 13.09.2017, oferowana cena: 320,00 złliczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 93,00
2) Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino - data wpływu oferty: 13.09.2017, oferowana cena: 320,00 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 91,00
3) Sławomir Stec - data wpływu oferty: 13.09.2017, oferowana cena: 320,00 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 86,00
4) Roman Siedlikowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą: Euro-Service Roman Siedlikowski 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 20/4 - data wpływu oferty: 13.09.2017, oferowana cena: 320,00 zł, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 85,00
Liczba wyświetleń: 715