Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017 na zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer

Data publikacji: 04.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2017

Numer ogłoszenia

1053291

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Eko Export Spółka Akcyjna, ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko - Biała
oraz opisane:
Oferta na „zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer” Znak 3/2017

2.Dopuszcza się złożenie oferty droga mailową. W takim przypadku oferent powinien przesłać ofertę w wymaganym terminie, na adres:
barbara.tatara@ekoexport.pl
Oferta na „zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer” Znak 3/2017

Szczegółowy opis w treści zapytania ofertowego Rozdział 2 Oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

barbara.tatara@ekoexport.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Igor Bokun

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko-Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup (dostawa) aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest zakup aparatury badawczej w skład której wchodzą następujące części:
CZĘŚĆ nr 1: Wytrząsarka laboratoryjna- 1szt. (do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich: mikrosfer, piasków, kruszyw itp.):
KOD CPV 38436000-0 Wytrząsarki i akcesoria

CZĘŚĆ nr 2: Zabudowa pod wytrząsarkę laboratoryjną – 1szt. (do zapewnienia stabilności pracy wytrząsarki i odczytu wyników):
KOD CPV 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

CZĘŚĆ nr 3: Zestaw sit – 1 zestaw (do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich: mikrosfer, piasków, kruszyw itp.):
KOD CPV 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

CZĘŚĆ nr 4: Klimatyzator z regulacją wilgotności laboratorium – 1szt. (do zapewnienia stabilności warunków powietrza (temperatury i wilgotności) podczas wykonywanych badań:
KOD CPV 39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne

CZĘŚĆ nr 5: Pojemnik na próbki – 1szt. (kolekcjonowanie oraz przechowywanie badanych próbek materiałów):
KOD CPV 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

CZĘŚĆ nr 6: Analizator wielkości i kształtu cząstek- 1szt. (do pomiaru w warunkach laboratoryjnych kształtu oraz rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych. Do pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0,5 do 600µm. Do pomiaru wielkości cząstek niesklejających się od 2 do 2000µm (opcja). Do pomiaru granulacji - zgodność z analizą sitową. Do oznaczania powierzchni właściwej badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren)):
KOD CPV 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

CZĘŚĆ nr 7: Wagosuszarka – 1szt. (do oznaczania wilgotności materiałów sypkich):
KOD CPV 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w treści zapytania ofertowego 3/2017, rozdział 1 pkt. 9.

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin i miejsce realizacji przedmiotu postępowania
CZĘŚĆ 1: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2017r.
CZĘŚĆ 2: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2017r.
CZĘŚĆ 3: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2017r.
CZĘŚĆ 4: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2017r.
CZĘŚĆ 5: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2017r.
CZĘŚĆ 6: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2017r.
CZĘŚĆ 7: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2017r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy o dofinansowanie, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia, zmian wynikających z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
Szczegółowe zapisy w treści zapytania ofertowego 3/2017, rozdział 2, pkt. 10

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe zapisy w zapytaniu ofertowym 3/2017, rozdział 2, pkt. 10. Określenie warunków istotnych zmian umowy zwartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (w zakresie każdej z części):
Kryterium nr 1: Cena – waga kryterium 60 %;
Kryterium nr 2: Okres Gwarancji na przedmiot zamówienia – waga kryterium 40%.

Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji:
Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena oferty
Ilość punktów = -------------------------------------------------------------- x waga kryterium
cena zaoferowana w badanej ofercie

1.W przypadku oferty wyrażonej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu z wyboru ofert.
2.Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto (bez podatku VAT) – w danej części.
3.Cena musi uwzględniać dodatkowe zobowiązania podatkowe związane
z transgranicznym nabywaniem towarów i usług, w tym tj. akcyza, cło lub równoważne.
4.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

Kryterium nr 2: Okres Gwarancji na przedmiot zamówienia – według następującego wzoru:

okres udzielonej gwarancji w ofercie
Ilość punktów = --------------------------------------------------------------- x waga kryterium
najdłuższy okres udzielonej gwarancji

1.Okres gwarancji na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w miesiącach i nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 5 lat (wskazanie dłuższego niż 5-letniego okresu gwarancji nie będzie dodatkowo punktowane) licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez uwag. W przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat Wykonawca uzyska maksymalną liczę punków w zakresie wskazanego kryterium nr 2, z zastrzeżeniem, że dla oceny pozostałych ofert, w zakresie kryterium nr 2 –zgodnie z wzorem opisanym powyżej – Zmawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 5 lat.
2.Oferowana gwarancja musi obejmować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie obejmie gwarancją wszystkich elementów przedmiotu zamówienia otrzyma 0 pkt. w ramach kryterium.
3.W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
4.Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma największą ilość punktów (z zastrzeżeniem pkt. 1.), pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
5.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o łączną wagę kryteriów równą 100 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).

Wykluczenia

Szczegółowe zapisy w rozdziale 2, pkt. 8 zapytania ofertowego 3/2017

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Strażacka 81

43-382 Bielsko-Biała

śląskie , Bielsko-Biała

Numer telefonu

664 760 009

NIP

5471865541

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0247/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ nr 1 zapytania:
Firma Multiserw Morek Jan Morek, Marcyporęba 36, 34-14 Brzeźnica
Data wpłynięcia oferty: 14.09.2017r.
Cena: 3845,60 PLN

CZĘŚĆ nr 3 zapytania:
Firma Multiserw Morek Jan Morek, Marcyporęba 36, 34-14 Brzeźnica
Data wpłynięcia oferty: 14.09.2017r.
Cena: 3343,65 PLN

CZĘŚĆ nr 6 zapytania:
KAMIKA INSTRUMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Strawczyńska 16, 01-473 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 12.09.2017r.
Cena: 199 000,00 PLN

CZĘŚĆ nr 7 zapytania:
Sartorius Poland Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyń
Data wpłynięcia oferty: 12.09.2017r.
Cena: 5975,00 PLN
Liczba wyświetleń: 740