Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi edukacyjne i szkoleniowe - prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i edukatorów oraz mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania.

Data publikacji: 01.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2017

Numer ogłoszenia

1053181

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 4 października 2017:
- zmieniono pole ogłoszenia "Termin składania ofert" na termin opisany w dniu 3.10, tj. na 11.10.2017 r.
Dnia 3 października 2017:
usunięto niewłaściwie dodany do sekcji "Pytania i wyjaśnienia" Załącznik " Zapytanie ofertowe nr 1_2017_edit_20171003" i dodano go do właściwej sekcji Załączniki.
Dnia 3 października 2017 r.:
poprawiono omyłkę pisarską w zakresie jednego z terminów szkoleń, było: 18-19.11.10 jest: 18-19.11 - usunięto wyrażenie "10" - (niejasne ze względu na włączony tryb śledzenia zmian w załączniku), zmiany dokonano zarówno w polu "Harmonogram realizacji zamówienia" oraz załączniku " Zapytanie ofertowe nr 1_2017_edit_20171003"
Dnia 3 października 2017 r:
- Zamawiający do pola "Treść ogłoszenia została zmieniona" dodał informację o dacie poprzedniej zmiany ( tj. 28 września 2017 r.);
- Zamawiający zmienił Terminy (Harmonogram) realizacji zamówienia w zakresie harmonogramu realizacji szkoleń w zakresie terminów szkoleń dla nauczycieli;
- Zamawiający dokonał zmian w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w pkt 1. Informacje ogólne - w zakresie możliwego zmniejszenia zakresu zamówienia oraz w zakresie możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego;
- Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 11 października 2017 r., godz. 9:00;
- Zamawiający w Załączniku pn . " Zapytanie ofertowe nr 1_2017_edit_20171003" zawarł informację, że załącznik jest załącznikiem ze zmianami z dnia 28.09.2017 oraz 3.10.2017 r.; dodano Załącznik " Zapytanie ofertowe nr 1_2017_edit_20171003" uwzględniający zmiany opisane powyżej oraz zmiany z dnia 28.09.2017, usunięto załącznik "Zapytanie ofertowe nr 1_2017_edit_20170927",
Dnia 28 września 2017 r:
Zamawiający udostępnił projekt umowy z wykonawcą - Załącznik nr 4 do ogłoszenia.
Zamawiający zmienił Harmonogram realizacji zamówienia - w zakresie: terminy szkoleń dla nauczycieli i wynikające z nich: podział NUTS na terminy szkoleń, liczby szkoleń przypadające na konkretne terminy . Zmianie uległ termin I zjazdu szkolenia dla edukatorów.
Zamawiający w pkt 4 ogłoszenia o zamówieniu "Warunki współpracy" dodał zapis: "Wzór umowy ramowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. W przypadku, gdy wykonawcą wyłonionym w toku niniejszego postępowania okażą się podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, zapisy umowy zostaną dostosowane do tej formy.
Zmiany opisane powyżej uwzględniono w załączniku o nazwie Zapytanie ofertowe nr 1_2017_edit_20170927, którym zastąpiono załącznik o nazwie Zapytanie ofertowe nr 1_2017.
Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 10 października 2017 r., godz. 8:30.
Wydłużenie terminu składania ofert wynika:
1) ze zmian wprowadzonych w ogłoszeniu opisanych powyżej (przedłużenie o 1 dzień)
3) z technicznych trudności powstałych w Bazie konkurencyjności, niezależnych od Zamawiającego, zgłoszonych odpowiednim podmiotom, przyczyn powodujących brak widoczności ogłoszenia w dniach 6,7,8 września. Zamawiający zamieścił ogłoszenie zastępcze do czasu przywrócenia ogłoszenia właściwego, jednak w trosce o zachowanie odpowiednich terminów, niebudzących wątpliwości co do ich ciągłości, Zamawiający zdecydował przedłużyć termin składania ofert o 3 dni.
Łącznie termin składania ofert został przedłużony o 4 dni.

Miejsce i sposób składania ofert

Uwaga! Podmiotem prowadzącym niniejsze postępowanie i Zamawiającym jest Stowarzyszenie "Mistrzowie Kodowania". W związku z brakiem możliwości utworzenia konta Partnera Projektu, ogłoszenie zamieszczane jest na koncie Beneficjenta - Fundacji Orange. Wszelkie pytania w sprawie niniejszego zamówienia, kontakty powinny być kierowane do Stowarzyszenia "Mistrzowie Kodowania".

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, do dnia 11 października 2017 r. do godz. 9:00, (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego) na adres biura Stowarzyszenia “Mistrzowie Kodowania”:

ul. Ciołka 12, lok. 209, II piętro (budynek Satoria Group)
01-402 Warszawa

Koperta powinna być opatrzona danymi Oferenta oraz opisana: “Oferta - usługa edukacyjna - prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i edukatorów oraz mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania.”

Oferty można składać osobiście w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00 lub za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

a. złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
b. złożenie oferty w innym niż określonym w zapytaniu ofertowym miejscu,
c. złożenie oferty nieopisanej na kopercie w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

W przypadku niedotrzymania terminu złożenia oferty lub złożenia oferty nieopisanej przez Wykonawcę w sposób określony w Zapytaniu ofertowym, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Joniec-Kur, e-mail: stowarzyszenie@mistrzowiekodowania.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733 786 302

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stowarzyszenie “Mistrzowie Kodowania”, Partner Beneficjenta projektów: „Zaprogramuj przyszłość #2”, „Zaprogramuj przyszłość #6”, „Zaprogramuj przyszłość #51”,”Zaprogramuj przyszłość #56”, „Zaprogramuj przyszłość #17”, „Zaprogramuj przyszłość #64”, „Zaprogramuj przyszłość #46 „Zaprogramuj przyszłość #40”, „Zaprogramuj przyszłość #55” współfinansowanych z Europejskiego Rozwoju Regionalnego, realizowanych w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej III Oś Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – poszukuje wykonawcy, który w ramach realizowanych ww. projektów zapewni 85 trenerów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i edukatorów oraz mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania.
W ramach ww. projektów Wykonawca zrealizuje szkolenia dla 1196 nauczycieli i 450 edukatorów.
Na zakres zamówienia składa się poprowadzenie zajęć dla 134 grup szkoleniowych obejmujących:
- 16 248 godzin zajęć stacjonarnych - w tym szkolenia grupowe oraz wsparcie indywidualne
- 23 920 godzin wsparcia indywidualnego on-line
- 5980 godzin indywidualnego mentoringu
- 392 godzin webinariów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie 85 trenerów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i edukatorów oraz mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania i zrealizowanie usług zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia "Zapytanie ofertowe".
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług szkoleniowych i edukacyjnych na potrzeby projektów: „Zaprogramuj Przyszłość #2”, „Zaprogramuj Przyszłość #6”, „Zaprogramuj Przyszłość #17”, „Zaprogramuj Przyszłość #40”, „Zaprogramuj Przyszłość #46”, „Zaprogramuj Przyszłość #51”, „Zaprogramuj Przyszłość #55”, „Zaprogramuj Przyszłość #56”, „Zaprogramuj Przyszłość #64” realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Usługa będzie świadczona na terenie tzw. NUTS 3 w obszarach i o nazwach:
● ełckim
● bydgosko-toruńskim
● gdańskim
● częstochowskim
● piotrkowskim
● olsztyńskim
● tyskim
● szczeciniecko-pyrzyckim
● legnicko-głogowskim
W ramach ww. projektów Wykonawca zrealizuje szkolenia dla 1196 nauczycieli i 450 edukatorów.
Na zakres zamówienia składa się poprowadzenie zajęć dla 134 grup szkoleniowych obejmujących:
● 16 248 godzin zajęć stacjonarnych - w tym szkolenia grupowe oraz wsparcie indywidualne ( tożsame z sumą z pozycji nr 6, 7 i 8 w Tabeli 1.)
● 23 920 godzin wsparcia indywidualnego on-line ( tożsame z pozycją nr 9 w Tabeli 1)
● 5980 godzin indywidualnego mentoringu (tożsame z pozycją nr 10 w Tabeli 1)
● 392 godzin webinariów (tożsame z pozycją nr 11 w Tabeli 1)
Zakres zadań trenerów:
Wykonawca zapewni sprawną realizację zadań przez trenerów.
1. I etap: Przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń grupowych - w liczbie godzin i grup opisanej w Tabeli 1 .Szkolenia prowadzone będą na podstawie scenariuszy dostarczonych przez Zamawiającego.
2. II etap: Przeprowadzenie szkoleń w formule zajęć praktycznych (zajęcia z uczniami) prowadzonych przez trenerów wspólnie z nauczycielami (w modelu 1 trener i 1 nauczyciel): 15 zajęć x 2 godziny lekcyjne na jednego nauczyciela, przy czym osobisty - stacjonarny udział trenera w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela wynosi – 5 zajęć (10 godzin lekcyjnych), a 10 zajęć (tj. 20 godzin lekcyjnych) stanowić będzie zdalny udział trenera przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
3. III i IV etap: przeprowadzenie mentoringu oraz webinarów dla nauczycieli po zakończeniu szkoleń oraz szkoleń dla edukatorów.
4. Przekazywanie dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie usług Zamawiającemu (m. in. listy obecności z zajęć, dokumentacja fotograficzna miejsca szkolenia – według zakresu ustalonego z Zamawiającym, dokumentacja dot. webinarów i przeprowadzonego mentoringu, a także innej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego związanej z projektem.
5. Oznaczanie miejsca szkolenia według materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy własnej według wskazówek i wzorów dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.
7. Przekazywanie uczestnikom szkoleń materiałów edukacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.
8. Przekazywanie Zamawiającemu informacji na potrzeby monitoringu wskaźników projektu.
9. Przedkładanie Zamawiającemu, rachunków/faktur za przeprowadzone w danym miesiącu kalendarzowym usługi (zrealizowane godziny).
10. Przygotowywanie i niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu rozliczenia kosztów podróży oraz noclegów, na podstawie którego Zamawiający dokona zwrotu kosztów podróży i noclegów na formularzach dostarczonych przez Zamawiającego.
11. Współpraca z Zamawiającym, w szczególności z koordynatorem regionalnym oraz z podmiotami współpracującymi przy realizacji zamówienia (szkoły, firmy cateringowe).
12. Organizacja przestrzeni szkoleniowej w warunkach zapewnionych przez Zamawiającego i reagowanie na bieżące potrzeby i problemy wynikające w toku realizacji zamówienia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy realizacji umowy: październik 2017 - styczeń 2019.
Ramowy harmonogram szkoleń grupowych dla nauczycieli:
Szkolenia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela):
● 28-29.10 oraz 18-19.11 – szkolenia dla 27 grup (331 nauczycieli) w NUTS tyskim , bydgosko-toruńskim i gdańskim
● 25-26.11oraz 9-10.12 – szkolenia dla 39 grup ( 465 nauczycieli) w NUTS legnicko-głogowskim, olsztyńskim, częstochowskim i ełckim
● 2-3.12 oraz 16-17.12 – szkolenia dla 32 grup ( 400 nauczycieli) w NUTS piotrkowskim i szczecinecko-pyrzyckim

Do 4 tygodni po zakończeniu szkoleń dla nauczycieli muszą rozpocząć się szkolenia nauczycieli podczas zajęć z uczniami (zajęcia pod opieką trenerów).
Terminy zostaną ustalone pomiędzy trenerem a nauczycielem i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Pierwsze zjazdy szkoleniowe dla odbywać się będą, planowany termin I zjazd: styczeń 2018 - równolegle we wszystkich NUTS. Druga tura zjazdów szkoleniowych odbędzie się we wrześniu 2018, a w przypadku NUTS piotrkowskiego w grudniu 2018. Harmonogram terminów i poszczególnych godzin mentoringu oraz webinariów zostanie zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponujący potencjałem 85 trenerów, z których każdy spełnia minimalne wymagania:
- wykształcenie wyższe lub w trakcie zdobywania (rozpoczęte studia licencjackie lub magisterskie);
- przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat przed udzieleniem zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w ciągu tego okresu min. 60 godzin lekcyjnych (1 godz = 45 minut) zajęć dla uczniów lub nauczycieli lub innych osób dorosłych z zakresu tematyki pokrywającej się z przedmiotem zamówienia tj. z zakresu: a). kompetencji cyfrowych lub medialnych lub b). programowania lub nauczania programowania;
- ukończony kurs trenerski w zakresie edukacji cyfrowej lub równoważny (zakres równoważności: tematyka pozwalająca stwierdzić posiadanie kompetencji w dziedzinie edukacji cyfrowej lub medialnej oraz metodyki nauczania osób dorosłych).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminów wykonania umowy oraz terminów odbioru przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji umowy może wynikać w szczególności z przedłużającej się procedury wyłaniania Wykonawców, z nieprzewidzianej przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia i innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego.
Zmiana umowy z powodów, o których mowa powyżej, możliwa jest pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn.
Zmiana terminów, o których mowa poniżej, może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego, po uzgodnieniach z Wykonawcą i jego akceptacji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji umowy i jakość przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
A. Ofertę na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz wypełnić zawarte w formularzu oświadczenia:
a. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
b. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
c. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
B. Wykaz osób kierowanych do realizacji zamówienia - Załącznik nr 2. Dla każdej z osób należy wypełnić „Deklarację”, która musi zostać ponumerowana. „Deklaracja” każdej z osób musi zostać podpisana przez tę osobę , wraz z zawartymi w niej oświadczeniami:
a. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
b. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
c. Oświadczenie o przekroczeniu limitu godzinowego
d. Oświadczenie o zgodności podanych danych ze stanem prawnym i faktycznym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego i zmiany wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W pierwszej kolejności zostanie dokonana ocena formalna, w tym ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie merytorycznej.
Zamawiający dokonuje wyboru Wykonawcy na podstawie oceny wg kryteriów:
Kryterium C Cena - liczba punktów: 20, waga kryterium 20%
Kryterium D Doświadczenie trenerów - liczba punktów: 60,00, waga kryterium: 60 %
Kryterium W Wiedza trenerów - liczba punktów 20,00, waga kryterium 20 %

Łączna maksymalna liczba punktów: 100

Kryterium: Cena (C)

Kryterium to ocenione zostanie na podstawie podanej przez oferenta/wykonawcę w Formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie zamówienia. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana według poniższego wzoru:
C= Cn/Cb*100*20%
Gdzie:
Cn– oznacza najniższą cenę zaproponowaną przez Wykonawców
Cb– oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie
C– oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryteria: Doświadczenie (D), Wiedza (W)
Ocena punktów w kryteriach doświadczenie oraz wiedza zostanie dokonana dla każdej ze zgłoszonych osób (kandydatów na trenerów) oddzielnie, następnie zsumowana.

Wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów wynikającą z sumowania w kryterium doświadczenie i sumowania w kryterium wiedza poszczególnych osób otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów w kryterium doświadczenie, a 20 punktów w kryterium wiedza.

Kryterium doświadczenie (D):
Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

D=Dx/DM*100*60%, gdzie:

DM - oznacza najwyższą liczbę punktów uzyskaną przez Oferentów
Dx- oznacza sumę punktów przyznaną badanej ofercie w kryterium: doświadczenie
D- oznacza liczbę punktów przyznana badanej ofercie
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium wiedza:
Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
W=Wx/WM*100*20%, gdzie
WM - oznacza najwyższą liczbę punktów (suma punktów w kryteriach: wiedza trenerów) uzyskaną przez Oferentów
Wx- oznacza sumę punktów przyznaną badanej ofercie w kryterium: wiedza trenerów
W - oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Ogólna punktacja oferenta zostanie obliczona wg wzoru:

P= C+D+W
gdzie:
P - oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie
C - oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena
D - oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium doświadczenie
W - oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium wiedza

Opis sposobu dokonywania oceny doświadczenia i wiedzy trenerów

Kryterium: Doświadczenie (D)
Kryterium to zostanie ocenione na podstawie informacji przedstawionych w odniesieniu do każdego trenera w „Deklaracji” będącej częścią „Wykazu osób kierowanych do realizacji zamówienia”

Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci lub nauczycieli lub innych dorosłych ramach poniższych obszarów tematycznych, w ciągu ostatnich 3 lat przed udzieleniem zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, - łącznie max. 60 pkt:

D1. Programowanie bez komputera - max. 10 pkt
a) 1-12 godzin - 1 pkt
b) 13-50 godzin - 4 pkt
c) 50-100 godzin - 8 pkt
d) powyżej 100 godzin - 10 pkt
D2. Aplikacje uczące kodowania i wprowadzające do nauki programowania - max. 10 pkt
a) 1-12 godzin - 1 pkt
b) 13-50 godzin - 4 pkt
c) 50-100 godzin - 8 pkt
d) powyżej 100 godzin - 10 pkt
D3. Wizualny język programowania - Scratch - max. 10 pkt
a) 1-12 godzin - 1 pkt
b) 13-50 godzin - 4 pkt
c) 50-100 godzin - 8 pkt
d) powyżej 100 godzin - 10 pkt
D4. Robotyka i mechatronika dla najmłodszych - max. 10 pkt
a) 1-12 godzin - 1 pkt
b) 13-50 godzin - 4 pkt
c) 50-100 godzin - 8 pkt
d) powyżej 100 godzin - 10 pkt
D5. Metodyka nauczania programowania najmłodszych - max. 10 pkt
a) 1-12 godzin - 1 pkt
b) 13-50 godzin - 4 pkt
c) 50-100 godzin - 8 pkt
d) powyżej 100 godzin - 10 pkt
D6. Technologie informacyjno-komunikacyjne - max 10 pkt
a) 1-12 godzin - 1 pkt
b) 13-50 godzin - 4 pkt
c) 50-100 godzin - 8 pkt
d) powyżej 100 godzin - 10 pkt


Kryterium W. Wiedza w obszarze przedmiotu zamówienia, tj. kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania - max. 20 pkt, zdobyta w ciągu ostatnich 3 lat przed udzieleniem zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

Kryterium to zostanie ocenione na podstawie informacji przedstawionych w odniesieniu do każdego trenera w „Deklaracji” będącej częścią „Wykazu osób kierowanych do realizacji zamówienia”,
na podstawie wykazanych:
- własnych opracowań (publikacje zwarte, artykuły, scenariusze zajęć, blogi i wideoblogi, prowadzone webinaria) oraz udziału w roli uczestnika w formach doskonalenia (konferencje, seminaria, warsztaty) - po 1 pkt za każdą wskazaną formę tematycznie związaną z obszarem przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, a także z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z procedurą wyboru wykonawcy poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ORANGE

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 527 40 14

NIP

5213367997

Tytuł projektu

Zaprogramuj przyszłość #51

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0030/17-00

Inne źródła finansowania

Postępowanie prowadzone jest przez Stowarzyszenie “Mistrzowie Kodowania”, Partnera Beneficjenta projektów, na potrzeby realizacji projektów „Zaprogramuj przyszłość #2”, „Zaprogramuj przyszłość #6”, „Zaprogramuj przyszłość #51”,”Zaprogramuj przyszłość #56”, „Zaprogramuj przyszłość #17”, „Zaprogramuj przyszłość #64”, „Zaprogramuj przyszłość #46 „Zaprogramuj przyszłość #40”, „Zaprogramuj przyszłość #55” współfinansowanych z Europejskiego Rozwoju Regionalnego, realizowanych w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej III Oś Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Źródłem finansowania zamówienia będą ww. projekty.
W niniejszym postępowaniu i ogłoszeniu rolę Zamawiającego pełni Stowarzyszenie "Mistrzowie Kodowania", które w ww. projektach pełni rolę Partnera, zaś Beneficjentem jest Fundacja Orange. Ogłoszenie zostało powiązane z kontem Beneficjenta ze względu na brak możliwości publikacji ogłoszenia jako Partner.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum osób fizycznych reprezentowanych przez Partnera 1 Sylwię Milczarek
ul. Zapolskiej 9/45
43-100 Tychy
Data wpłynięcia oferty: 10.10.2017 r., godz.9:00
Cena: 3 244 800,00
Liczba wyświetleń: 1751