Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa oprogramowania OMR na potrzeby projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”.

Data publikacji: 01.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2017

Numer ogłoszenia

1053103

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.09.2017r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

emilia.kasprzak@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Emilia Kasprzak 607225572 e:mail: emilia.kasprzak@ndsfund.org

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oprogramowania OMR. Oprogramowanie niezbędne do skanowania ręcznie wypełnionych ankiet/formularzy z jednoczesnym rozpoznawaniem udzielonych odpowiedzi i tworzeniem na tej podstawie bazy danych. Oprogramowanie powinno spełniać następujące warunki:

1. Licencja na jedno stanowisko.
2. Możliwość łatwego definiowania pól ankiety z możliwością ich łączenia z procedurami kontrolnym
3. Możliwość odwoływania się do zewnętrznych baz danych w trakcie odczytu i analizy danych
4. Zarządzanie zeskanowanymi obrazami formularzy
5. Indeksacja wolnych wypowiedzi z podglądu na ekranie komputera
6. Moduł analityczny ze statystykami opisowymi i graficzną reprezentacją wyników
7. Wielowymiarowy system oceny testów z poziomu jednostkowego i grupy
8. Możliwość exportu danych do formatu Excel

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa oprogramowania OMR na potrzeby projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oprogramowania OMR. Oprogramowanie niezbędne do skanowania ręcznie wypełnionych ankiet/formularzy z jednoczesnym rozpoznawaniem udzielonych odpowiedzi i tworzeniem na tej podstawie bazy danych. Oprogramowanie powinno spełniać następujące warunki:

1. Licencja na jedno stanowisko.
2. Możliwość łatwego definiowania pól ankiety z możliwością ich łączenia z procedurami kontrolnym
3. Możliwość odwoływania się do zewnętrznych baz danych w trakcie odczytu i analizy danych
4. Zarządzanie zeskanowanymi obrazami formularzy
5. Indeksacja wolnych wypowiedzi z podglądu na ekranie komputera
6. Moduł analityczny ze statystykami opisowymi i graficzną reprezentacją wyników
7. Wielowymiarowy system oceny testów z poziomu jednostkowego i grupy
8. Możliwość exportu danych do formatu Excel

Termin realizacji zamówienia – dostawa zamówionego oprogramowania w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy między Zamawiającym i Wykonawcą.

Zgodnie z pełną treścią zapytania w załączeniu.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z pełną treścią zapytania w załączeniu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – dostawa zamówionego oprogramowania w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy między Zamawiającym i Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z pełną treścią zapytania w załączeniu.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z pełną treścią zapytania w załączeniu.

Potencjał techniczny

Zgodnie z pełną treścią zapytania w załączeniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z pełną treścią zapytania w załączeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z pełną treścią zapytania w załączeniu.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z pełną treścią zapytania w załączeniu.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z pełną treścią zapytania w załączeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z pełną treścią zapytania w załączeniu.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy - Zgodnie z pełną treścią zapytania w załączeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena usługi* [C] 100% 100 pkt

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

C – cena brutto oferty - waga: 100% (sposób oceny: minimalizacja)

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta w obu kryteriach wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

Kryterium „cena brutto oferty”:

Cmin ofert
Cx = _______________ * Waga x
Coferty x

Cx - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „cena brutto oferty”

Cmin ofert - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich badanych ofert
Coferty x - cena zaoferowana w ofercie badanej
Waga x - 100 x 100% (kryterium dot. ceny)

Punkty zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Największa liczba punktów w ramach ww. kryterium wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
a) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
c) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Adres

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943478205

Fax

943478205

NIP

6692337315

Tytuł projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - OśrodekWsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K003/16-00

Inne źródła finansowania

Dostawa oprogramowania OMR na potrzeby projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotacyjnej nr UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/16-00 z dnia 10 sierpnia 2016 roku (zwanej dalej „zleceniem”)

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego” współfinansowany jest przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Liczba wyświetleń: 357