Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie materiałów, części kupnych oraz części specjalnych do budowy modułu rozdmuchowego maszyny liniowej. (Z6)

Data publikacji: 01.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-09-2017

Numer ogłoszenia

1052964

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
 WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 06/POIR/NCBIR/2017”
lub drogą e-mail na adres:
 biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 06/POIR/NCBIR/2017”

1. Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 08 września 2017 r. do godziny 19.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.

3. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie materiałów, części kupnych oraz części specjalnych do budowy modułu rozdmuchowego maszyny liniowej zgodnie z dostarczoną listą elementów:
- Załącznik nr 2 – Moduł rozdmuchowy – lista elementów
- Załącznik nr 3 - Rysunki techniczne_15.7z.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie materiałów, części kupnych oraz części specjalnych do budowy modułu rozdmuchowego maszyny liniowej w związku z realizacją projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2015

Przedmiot zamówienia

Dostarczenie materiałów, części kupnych oraz części specjalnych do budowy modułu rozdmuchowego maszyny liniowej zgodnie z dostarczoną listą elementów w Załączniku nr 2 – Moduł rozdmuchowy – lista elementów oraz Załączniku nr 3 - Rysunki techniczne_15.7z.

Moduł rozdmuchowy jest podzespołem liniowej maszyny do rozdmuchu butelek PET. Jest on odpowiedzialny za formowanie kształtu butelki. Funkcja ta jest realizowana dzięki wtłaczaniu powietrza pod ciśnieniem do wnętrza preformy Pet (półfabrykat do produkcji butelki plastikowej) umieszczonej w formie rozdmuchowej.

Wymagania uzupełniające:
 Materiały muszą spełniać wszystkie wymagania i normy zgodnie z załącznikiem nr 2
 Części kupne muszą być zgodne z numerem katalogowym i producentem wskazanym w załączniku nr 2, nie są dopuszczane żadne odpowiedniki, czy zamienniki dla części ze wskazanym numerem katalogowym.
 Części specjalne muszą być wykonane zgodnie z wskazanym opisem w załączniku nr 2 oraz dostarczonymi rysunkami umieszczonymi w załączniku nr 3.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: od 01.09 do 08.09.2017.
Oczekiwany termin realizacji : do 21 dni od daty złożenia zamówienia
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia : 10.11.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane „grupy dostawy” z uwzględnieniem wszystkich elementów przypisanych do danej grupy dostawy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
a) Cena (C) - 79 pkt
b) Termin realizacji zamówienia(T) - 21 pkt

2. Sposób przyznawania punktów:
Kryterium (C) przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
o najwyższą liczbę punktów (79) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej)*79

W kryterium (T) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem:
o dostawa do 3 dni – 21 pkt
o dostawa 4-6 dni – 18 pkt
o dostawa 7-9 dni – 15 pkt
o dostawa 10-12 dni – 12 pkt
o dostawa 13-15 dni – 9 pkt
o dostawa 16-18 dni – 6 pkt
o dostawa 19-21 dni – 3 pkt
o powyżej 21 dni – 0 pkt

3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo z WorkTech Monika Jabłonowska. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 276