Strona główna
Logo unii europejskiej

Roboty budowlane oraz dostawy w ramach realizowanej inwestycji pt. „Rozwój spółki RTM poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”

Data publikacji: 31.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-10-2017

Numer ogłoszenia

1052937

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wyżej wskazanym dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) w rozdz. 8 zatytułowanym: „Termin i miejsce składania ofert”, ust. 8.1. poprzez zmianę (wydłużenie) terminu, do którego można składać oferty:

Jest:
Oferty należy składać do dnia 2 października 2017 r., do godz. 16:00;

Powinno być:
Oferty należy składać do dnia 16 października 2017 r., do godz. 16:00;
2) w rozdz. 9 zatytułowanym: „Termin i miejsce otwarcia kopert”, ust. 9.1. poprzez zmianę (wydłużenie) terminu, do którego można składać oferty:

Jest:
Otwarcie kopert nastąpi dnia 2 października 2017 r. o godz. 17:00 w Siedzibie Zamawiającego.

Powinno być:
Otwarcie kopert nastąpi dnia 16 października 2017 r. o godz. 17:00 w Siedzibie Zamawiającego

W pozostałym zakresie zapisy Zapytania ofertowego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

II. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wyżej wskazanym dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) w rozdz. 8 zatytułowanym: „Termin i miejsce składania ofert”, ust. 8.1. poprzez zmianę (wydłużenie) terminu, do którego można składać oferty:

Jest:
Oferty należy składać do dnia 16 października 2017 r., do godz. 16:00;

Powinno być:
Oferty należy składać do dnia 30 października 2017 r., do godz. 16:00;
2) w rozdz. 9 zatytułowanym: „Termin i miejsce otwarcia kopert”, ust. 9.1. poprzez zmianę (wydłużenie) terminu, do którego można składać oferty:

Jest:
Otwarcie kopert nastąpi dnia 16 października 2017 r. o godz. 17:00 w Siedzibie Zamawiającego.

Powinno być:
Otwarcie kopert nastąpi dnia 30 października 2017 r. o godz. 17:00 w Siedzibie Zamawiającego

W pozostałym zakresie zapisy Zapytania ofertowego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

RTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Prusim 5, 64-420 Kwilcz,
KRS: 0000328321, NIP: 5951450691, REGON 301060383;
tel. +48 61 29 15 379
e-mail: inwestycje@olandia.pl
strona www: http://olandia.pl

Godziny funkcjonowania: 8:00-16:00

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz sposobu składania ofert zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Makiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawy w ramach realizowanej inwestycji pn. „Rozwój spółki RTM poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje następujący zakres przedmiotowy podzielony na odrębne zadania:
Zadanie 1:
Budowa profesjonalnego centrum MEDISPA z basenem wraz z wyposażeniem rehabilitacyjnego basenu, wyposażeniem siłowni oraz dostawą urządzeń medyczno – rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania obiektu
oraz
Budowa rehabilitacyjnego Wake Parku wraz z dostawą oraz wdrożeniem systemu zarządzania parkiem linowym typu „Lake Controls” lub innym kompatybilnym z urządzeniami rehabilitacyjnego Wake Parku.

Zadanie 2:
Budowa rehabilitacyjnego parku linowego, rehabilitacyjnej siłowni zewnętrznej, dostawa i montaż urządzeń rehabilitacyjnej ścianki wspinaczkowej,

Zadanie 3:
Dostawa dwóch pojazdów akumulatorowych;

Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: międzychodzki Miejscowość: Prusim

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności RTM (poprzez wdrożenie unikalnej usługi), rozszerzenie działalności (poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług), bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki (poprzez m.in. zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb klientów) oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawy w ramach realizowanej inwestycji pn. „Rozwój spółki RTM poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje następujący zakres przedmiotowy podzielony na odrębne zadania:
Zadanie 1:
Budowa profesjonalnego centrum MEDISPA z basenem wraz z wyposażeniem rehabilitacyjnego basenu, wyposażeniem siłowni oraz dostawą urządzeń medyczno – rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania obiektu
oraz
Budowa rehabilitacyjnego Wake Parku wraz z dostawą oraz wdrożeniem systemu zarządzania parkiem linowym typu „Lake Controls” lub innym kompatybilnym z urządzeniami rehabilitacyjnego Wake Parku.

Zadanie 2:
Budowa rehabilitacyjnego parku linowego, rehabilitacyjnej siłowni zewnętrznej, dostawa i montaż urządzeń rehabilitacyjnej ścianki wspinaczkowej,

Zadanie 3:
Dostawa dwóch pojazdów akumulatorowych;

Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Pełną wersję dokumentacji technicznej zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.olandia.pl/zapytania-ofertowe

Kod CPV

45212200-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 45240000-1; 45242100-6; 45212000-6; 45212000-6; 45212140-9; 43324100-1; 37440000-4; 37423000-9; 37142000-9; 48000000-8; 33100000-1; 34100000-8

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 31.05.2018 r.

Poprzez zakończenie realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych,
w których wymagane jest pozyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie, należy rozumieć przekazanie Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, w pozostałym zakresie poprzez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się podpisanie ostatecznego protokołu odbioru.

Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykażą, że spełniają warunek posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Wiedza i doświadczenie

ZADANIE 1

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 14.1.2 SIWZ), jeżeli wykaże, iż
a) W ciągu 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania zrealizował roboty budowlane polegające na wykonaniu wielosłupowych (powyżej 2.0) wyciągów do nart wodnych lub wakeboarding, co potwierdzi załączonymi do oferty referencjami.
b) W ciągu 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania wykonał roboty polegające na realizacji obiektu zawierającego infrastrukturę rekreacyjną (w tym basen) o łącznej powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2,

ZADANIE 2:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 14.1.2 SIWZ), jeżeli wykaże, iż w ciągu 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania wykonał min. jeden park linowy, co potwierdzi załączonymi do oferty referencjami

ZADANIE 3:
Zamawiający w zakresie zadania 3 odstępuje od szczegółowego określenia warunków udziału.

Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Potencjał techniczny

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykażą, że spełniają warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

ZADANIE 1:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 14.1.3 SIWZ), jeżeli wykaże, iż
a) Dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczeniem obejmującym pracę na obszarach chronionych przyrodniczo NATURA 2000 i obiektach wpisanych do rejestru zabytków, co będzie wynikać z załączonego do oferty wykazu osób.

Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

ZADANIE 1:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt 14.1.4 SIWZ), jeżeli wykaże, iż obrót Oferenta za ostatni zakończony rok obrotowy będzie minimum 3-krotnie wyższy od ceny ofertowej brutto określonej w załączniku nr 1 do SIWZ, co musi wynikać z załączonego do dokumentacji sprawozdania finansowego Oferenta lub innego dokumentu (np. deklaracji PIT, deklaracji CIT, itp.)

ZADANIE 2:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt 14.1.4 SIWZ), jeżeli wykaże, iż obrót Oferenta za ostatni zakończony rok obrotowy będzie minimum 3-krotnie wyższy od ceny ofertowej brutto określonej w załączniku nr 1 do SIWZ, co musi wynikać z załączonego do dokumentacji sprawozdania finansowego Oferenta lub innego dokumentu (np. deklaracji PIT, deklaracji CIT, itp.)

ZADANIE 3:
Zamawiający w zakresie zadania 3 odstępuje od szczegółowego określenia warunków udziału.

Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Dodatkowe warunki

Termin związania ofertą wynosi 60 dni;

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:
dla zadania 1 – 295.000,00 zł
dla zadania 2 – 14.000,00 zł
dla zadania 3 – 2.000,00 zł

Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty.
Wykonawca może wnieść wadium w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240).

Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą – w zakresie przewidzianym i wynikającym z wzoru umownego.

Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

6.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
6.1.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
6.1.2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ;
6.1.3. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ;
6.1.4. prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszej specyfikacji.

Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
Zadanie 1 i 2
a) najniższa cena (C) – waga 60% (60 pkt.)
b) okres gwarancji (G) – waga 30%; (30 pkt.)
c) termin realizacji (T) – waga 10% (10 pkt.)

Opis sposobu oceny ofert:
Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer. X 60 pkt., gdzie :
C - ilość punktów przyznana danej ofercie,
C min - najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert,
C ofer. - cena brutto badanej oferty,

przy czym wysokość ceny Wykonawca określa w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) i formularzu cenowym (załącznik nr 3).

Oferta złożona przez Oferenta, który udzieli najdłuższego okresu gwarancji usunięcia usterek i wad wykonanych robót uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

G = G ofer. / G max. X 30 pkt., gdzie:
G - ilość punktów przyznana danej ofercie za kryterium „okres gwarancji”,
G ofer. – okres gwarancji udzielony przez Oferenta
G max – najdłuższy okres gwarancji wynikający ze złożonych ofert,
przy czym okres gwarancji Oferent określa w formularzu terminów (załącznik nr 1).

UWAGA! Zamawiający wymaga min 5 – letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane. W przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ

Oferta złożona przez Oferenta, który zrealizuje przedmiot umowy w najkrótszym terminie (w pełnych miesiącach) uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

T = Tmin. / Tofer. X 10 pkt., gdzie:

T - ilość punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Termin realizacji”,
Tofer. – Termin realizacji (w pełnych miesiącach) wykazywany przez Oferenta w załączniku nr 1 do SIWZ,
Tmin. – najkrótszy termin realizacji (w pełnych miesiącach) wynikający ze złożonych ofert,

przy czym okres realizacji (w pełnych miesiącach), Oferent określa w załączniku nr 1 do SIWZ).

UWAGA! Oferty z dłuższym terminem wykonania zamówienia aniżeli wskazany w pkt. 5 podlegają odrzuceniu jako niezgodne z treścią SIWZ.

Wybrana zostanie oferta, która po zsumowaniu ocen cząstkowych C,G,T uzyska największą liczbę punktów.

Zadanie 3:
najniższa cena (C) – waga 60% (60 pkt.)
funkcjonalność (F) – waga 40%

Opis sposobu oceny ofert:

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer. X 60 pkt., gdzie :
C - ilość punktów przyznana danej ofercie,
C min - najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert,
C ofer. - cena brutto badanej oferty,
przy czym wysokość ceny Wykonawca określa w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) i formularzu cenowym (załącznik nr 3).

Jeżeli przedmiotem oferty będzie pojazd wyposażony w funkcję umożliwiającą pełne składania wszystkich siedzisk – oferta otrzyma 40 pkt. w danym kryterium „funkcjonalności”.
W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest złożyć w tym zakresie odpowiednie oświadczenie.

Wybrana zostanie oferta, która po zsumowaniu ocen cząstkowych C + F uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

14.4. Z postępowania wyklucza się:
14.4.1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
14.4.2. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

14.4.3. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
14.4.4. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
14.4.5. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
14.4.6. Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
14.4.7. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
14.4.8. Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów w spółce prowadzonej przez Zamawiającego,
b) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika w spółce prowadzonej przez Zamawiającego,
c) Pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w powiązaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wyżej wskazanymi osobami,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

64-420 Prusim

wielkopolskie , międzychodzki

Numer telefonu

48 61 29 15 379

NIP

5951450691

Tytuł projektu

ROZWÓJ SPÓŁKI RTM POPRZEZ ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0408/15-00
Liczba wyświetleń: 726