Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców (Innowatorów społecznych)

Data publikacji: 30.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-09-2017

Numer ogłoszenia

1052595

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 7 września 2017 r. do godziny 9:00 w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: : Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70 – 111 Szczecin,
lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: innowacje@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 615

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresach tematycznych:
1) zarządzanie projektem/innowacją (w szczególności dokumentowanie przebiegu realizacji innowacji, harmonogramowanie realizacji, bieżące zarządzanie, raporty, zgodność dokumentów dot. ochrony danych osobowych z wymogami projektu, rekrutacja odbiorców i uczestników innowacji, zabezpieczenie ciągłości uczestnictwa, pozyskiwanie danych od uczestników innowacji zgodnie z wymogami POWER, dobór personelu/wykonawców, rozliczenia z grantodawcą);
2) zagadnienia prawne (w szczególności prawa autorskie, własności intelektualnej i ich przeniesienie, możliwość użycia źródeł informacji takich jak serwisy internetowe, banki zdjęć, udostępnianie wizerunku, ochrona danych osobowych wraz z dokumentacją, umowy z odbiorcami i użytkownikami innowacji oraz podwykonawcami, w tym możliwość zawierania tych umów przez internet) – opracowanie wzorów umów, aspekty prawne związane z rękojmią, gwarancją oraz niezgodnością towaru z umową, prawo pracy);
3) zagadnienia finansowo-podatkowo-księgowe (w szczególności opodatkowanie grantu - doradztwo w zakresie opodatkowania grantu podatkiem dochodowym i podatkiem VAT, w tym wsparcie przy formułowaniu wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, rozliczenia z wykonawcami, dokumentacja rozliczeń, doradztwo księgowe);
4) doradztwo IT (w szczególności informatyczne wsparcie przy prowadzeniu projektów, konsultacje w zakresie tworzenia stron www, umieszczania materiałów/aplikacji na platformach internetowych, formułowanie opisów zamówień na usługi IT);
5) informacja i promocja (w szczególności nowoczesne metody marketingu, Copywriting - struktura, forma, konstrukcja treści opracowań, promocja projektu/innowacji, rekrutacja uczestników);
6) zagadnienia specjalistyczne: edukacja ustawiczna, metodyka kształcenia osób dorosłych, dydaktyka, metodyka badań itp. (w szczególności metodyka nauczania osób dorosłych, zasady opracowania podręcznika metodycznego, metody badań w edukacji)
w łącznym wymiarze do 10 godzin zegarowych na jednego grantobiorcę (innowację) wg zgłaszanych indywidualnych potrzeb.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie doradców do świadczenia usług specjalistycznego doradztwa dla około 31 Grantobiorców (Innowatorów społecznych) w wymiarze łącznym 10 godzin na Innowatora. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje części:
a. Część 1a – Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresie tematycznym zarządzanie projektem/innowacją – Obszar 1 (tj. województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie) - maks. 26 Grantobiorców
b. Część 1b – Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresie tematycznym zarządzanie projektem/innowacją –– Obszar 3 (tj. województwa: małopolskie, opolskie, podkarpackie) - maks. 5 Grantobiorców
c. Część 2a – Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresie tematycznym zagadnienia prawne – Obszar 1 (tj. województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie) - maks. 26 Grantobiorców
d. Część 2b – Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresie tematycznym zagadnienia prawne –– Obszar 3 (tj. województwa: małopolskie, opolskie, podkarpackie) - maks. 5 Grantobiorców
e. Część 3a – Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresie tematycznym zagadnienia finansowo-podatkowo-księgowe – Obszar 1 (tj. województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie) - maks. 26 Grantobiorców
f. Część 3b – Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresie tematycznym zagadnienia finansowo-podatkowo-księgowe –– Obszar 3 (tj. województwa: małopolskie, opolskie, podkarpackie) - maks. 5 Grantobiorców
g. Część 4a – Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresie tematycznym doradztwo IT – Obszar 1 (tj. województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie) - maks. 26 Grantobiorców
h. Część 4b – Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresie tematycznym doradztwo IT –– Obszar 3 (tj. województwa: małopolskie, opolskie, podkarpackie) - maks. 5 Grantobiorców
i. Część 5 – Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresie tematycznym informacja i promocja – Obszar 1 (tj. województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie) - maks. 26 Grantobiorców
j. Część 6a – Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresie tematycznym zagadnienia specjalistyczne: edukacja ustawiczna, metodyka kształcenia osób dorosłych, dydaktyka, metodyka badań itp.– Obszar 1 (tj. województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie) - maks. 26 Grantobiorców
k. Część 6b – Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresie tematycznym zagadnienia specjalistyczne: edukacja ustawiczna, metodyka kształcenia osób dorosłych, dydaktyka, metodyka badań itp. –– Obszar 3 (tj. województwa: małopolskie, opolskie, podkarpackie) - maks. 5 Grantobiorców
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usług związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje okres wrzesień 2017 r. - kwiecień 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 4-IN-2017

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 4-IN-2017

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 4-IN-2017

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 4-IN-2017

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 4-IN-2017

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 4-IN-2017

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 4-IN-2017

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 4-IN-2017

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają następujące kryteria (dla każdej części osobno):
a. Doświadczenie zawodowe – doradcze w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta - 70 punktów (70%)
b. Cena brutto za 1 godzinę - 30 pkt. (30%)
razem 100 pkt. (100%)
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 4-IN-2017

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 4-IN-2017

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I030/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, do realizacji wybrani zostali następujący wykonawcy:
Dla części 1a zamówienia:
1) Marta Kiryjewska - data wpływu oferty: 07.09.2017 r., oferowana cena: 130,00 zł/godz., liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00
2) Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino - data wpływu oferty: 07.09.2017 r., oferowana cena: 130,00 zł/godz., liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 95,80
Dla części 1b zamówienia:
1) Sławomir Stec - data wpływu oferty: 06.09.2017 r., oferowana cena: 130,00 zł/godz., liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00
Dla części 2a zamówienia:
1) SOCHAŃSKI & OSIŃSKI Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 71-332 Szczecin - data wpływu oferty: 07.09.2017 r., oferowana cena: 127,00 zł/godz., liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00
Dla części 2b zamówienia:
1) SOCHAŃSKI & OSIŃSKI Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 71-332 Szczecin - data wpływu oferty: 07.09.2017 r., oferowana cena: 127,00 zł/godz., liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00
Dla części 3a zamówienia: nie wyłoniono wykonawcy
Dla części 3b zamówienia: nie wyłoniono wykonawcy
Dla części 4a zamówienia: nie wyłoniono wykonawcy
Dla części 4b zamówienia: nie wyłoniono wykonawcy
Dla części 5 zamówienia: nie wyłoniono wykonawcy
Dla części 6a zamówienia:
1) Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino - data wpływu oferty: 07.09.2017 r., oferowana cena: 130,00 zł/godz.,liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00
Dla części 6b zamówienia:
1) Sławomir Stec - data wpływu oferty: 06.09.2017 r., oferowana cena: 130,00 zł/godz.,, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00
Liczba wyświetleń: 786