Strona główna
Logo unii europejskiej

PROGNOSIS-1

Data publikacji: 01.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-09-2017

Numer ogłoszenia

1052220

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Prognosis Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Dostarczenie trzech laptopów wraz ze stacjami dokującymi w ramach realizowanego projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu Prognosis na rynek krajowy i zagraniczny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie od 01.09.2017 do 10.09.2017:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Innowacyjna 1, Suwałki, 16-400, w godzinach 8.00-16.00
- przesłać drogą elektroniczną na adres: pawel.konopko@prognosis.pl
- przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres siedziby Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania, podpisana czytelnie i dostarczona w formie papierowej bądź przesłana w formie skanu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.konopko@prognosis.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Konopko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48667336854

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 laptopów wraz ze stacjami dokującymi o następujących minimalnych parametrach technicznych:
1. Typ
Komputer przenośny z ekranem 14’’ – 14,1’’, FHD (1920x1080), Matowy, LED, IPS
2. Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, a także jako serwer bazy danych oraz serwer aplikacyjny.
3. Procesor
Procesor min. 2 rdzeniowy. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4600 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html).
4. Pamięć operacyjna RAM
Minimum 16 GB DDR4 (minimum 2133 MHz)
5. Parametry pamięci masowej
Minimum 250 GB SSD
6. Karta graficzna
Zintegrowana
7. Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo
Wbudowana w obudowę matrycy kamera min 1.0 Mpix wraz z mikrofonem
8. Klawiatura
Podświetlana
9. Złącza zewnętrzne
- min. 3 x USB 3.0
- 1 x RJ45,
- 1 x HDMI
- 1 x wejście na słuchawki
- 1 x wejście na mikrofon
- 1 x czytnik kart pamięci
10. Przybliżony czas pracy na baterii
Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 7 godzin
11. Waga
Waga maks. 1,9 kg z baterią
12. Wymagania dodatkowe
- Preinstalowany system operacyjny
- LAN 10/100/1000 Mbps
- Moduł Bluetooth
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Trackpoint
- Wielodotykowy touchpad
- Wbudowany czytnik linii papilarnych
13. Gwarancja
Min. 36 miesięcy gwarancji
14. Wyposażenie dodatkowe
- Kompatybilna z laptopem stacja dokująca
- Zasilacz do laptopa
- Zasilacz do stacji dokującej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach realizowanego projektu zostały utworzone 3 stanowiska pracy. Niezbędny do pracy tych osób jest zakup 3 laptopów.

Przedmiot zamówienia

Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 laptopów wraz ze stacjami dokującymi o następujących minimalnych parametrach technicznych:
1. Typ
Komputer przenośny z ekranem 14’’ – 14,1’’, FHD (1920x1080), Matowy, LED, IPS
2. Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, a także jako serwer bazy danych oraz serwer aplikacyjny.
3. Procesor
Procesor min. 2 rdzeniowy. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4600 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html).
4. Pamięć operacyjna RAM
Minimum 16 GB DDR4 (minimum 2133 MHz)
5. Parametry pamięci masowej
Minimum 250 GB SSD
6. Karta graficzna
Zintegrowana
7. Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo
Wbudowana w obudowę matrycy kamera min 1.0 Mpix wraz z mikrofonem
8. Klawiatura
Podświetlana
9. Złącza zewnętrzne
- min. 3 x USB 3.0
- 1 x RJ45,
- 1 x HDMI
- 1 x wejście na słuchawki
- 1 x wejście na mikrofon
- 1 x czytnik kart pamięci
10. Przybliżony czas pracy na baterii
Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 7 godzin
11. Waga
Waga maks. 1,9 kg z baterią
12. Wymagania dodatkowe
- Preinstalowany system operacyjny
- LAN 10/100/1000 Mbps
- Moduł Bluetooth
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Trackpoint
- Wielodotykowy touchpad
- Wbudowany czytnik linii papilarnych
13. Gwarancja
Min. 36 miesięcy gwarancji
14. Wyposażenie dodatkowe
- Kompatybilna z laptopem stacja dokująca
- Zasilacz do laptopa
- Zasilacz do stacji dokującej

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie ma zostać zrealizowane w terminie do 15.09.2017.
Wybór oferenta zaplanowany jest na 11.09.2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

- 100 pkt. – cena
Sposób przyznawania punktacji:
1) Kryterium: Cena – cena brutto (waga 100 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100pkt
Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROGNOSIS SP. Z O.O.

Adres

Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

podlaskie , Suwałki

Numer telefonu

+48728542296

NIP

8442357772

Tytuł projektu

Wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu Prognosis na rynek krajowy i zagraniczny

Numer projektu

POPW.01.01.02-20-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zgodnie z procedurą o udzielenie zamówienia dotyczącego zapytania ofertowego PROGNOSIS-1/1052220 wykonawcą został:
CADevent Sp. z o.o., ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk
Oferta złożona 8 września 2017
Cena: 14.923,41 PLN
Wykonawca odstąpił od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Zamówienie zostało udzielone kolejnemu z listy ocen wykonawcy:
ELTECHBIUR, ul. K. Hamerszmita 9, 16-400 Suwałki
Oferta złożona 8 września 2017
Cena: 15.000 PLN
Liczba wyświetleń: 638