Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie obowiązków doradcy zawodowego mającego zrealizować usługi: Opracowania Indywidualnych Planów Działania i/lub Poradnictwa zawodowego w zakresie planowania kariery zawodowej dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Od bierności do aktywności”

Data publikacji: 27.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-09-2017

Numer ogłoszenia

1051980

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent powinien złożyć:
a. Wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1;
b. Wypełniony wykaz wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza oferty;
c. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe wymienione w wykazie, o którym mowa w punkcie b i c. Pozycje, do których nie zostaną przedstawione dokumenty potwierdzające – nie będą brane pod uwagę (CV nie stanowi dokumentu potwierdzającego).
d. Z załączonych dokumentów powinna jednoznacznie wynikać ilość godzin zrealizowanego doradztwa zawodowego.
Ww. dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta. Jeżeli uprawnienie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego Oferenta to do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę.

2. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy biuro.inkubator@tarnogorski.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą/kurierem w zamkniętej kopercie pod adresem:

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry
BIURO PROJEKTU pok. nr 106
Godziny pracy: 7.30-15.30

Na kopercie z ofertą lub w tytule wiadomości e-mail należy umieścić dopisek
Oferta na pełnienie funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Od bierności do aktywności”

3. Oferty należy złożyć w terminie od dnia 28.08.2017 r. do dnia 04.09.2017 r. do godz. 23:59.
4. Oferty, złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub dwie części. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Oferenta skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Oferenta.
7. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.inkubator@tarnogorski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ireneusz Stelnicki – Kierownik Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 393 29 52

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków doradcy zawodowego z podziałem na następujące części:
1. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania w cyklu indywidualnych spotkań.
2. Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej w cyklu indywidualnych spotkań

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Tarnowskie Góry

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cele zamówienia jest wykonywanie obowiązków doradcy zawodowego mającego zrealizować następujące usługi:
1. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania w cyklu indywidualnych spotkań.
2. Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej w cyklu indywidualnych spotkań

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków doradcy zawodowego z podziałem na następujące części:

Część 1
Opracowanie Indywidualnych Planów Działania w cyklu indywidualnych spotkań w wymiarze maksymalnie 4 godz. na osobę. Diagnoza potrzeb UP w zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowane będzie w wymiarze godzinowym: 4 godziny zegarowe na 1 Uczestnika Projektu (maksymalnie 60 uczestników/czek), łącznie maksymalnie 240 godz. zegarowych w ramach zamówienia. Spotkania odbywać się będą według harmonogramu dostosowanego do potrzeb uczestników projektu. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy. Przygotowany IPD pozwoli na określenie potrzeb w zakresie kursów oraz dalszego kształcenia, pozwoli ukierunkować osoby na określaną ścieżkę zawodową i zidentyfikować stopień oddalenia się od rynku pracy.
Przewiduje się wyłonienie 3 doradców zawodowych na których przewiduje się maksymalnie po 80 godzin zegarowych.

Część 2
Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej w cyklu indywidualnych spotkań w wymiarze maksymalnie 6 godz. na osobę. Poradnictwo zawodowe zorganizowane będzie w wymiarze godzinowym: 6 godziny zegarowe na 1 Uczestnika Projektu (maksymalnie 60 uczestników/czek), łącznie maksymalnie 360 godz. zegarowych w ramach zamówienia. Spotkania odbywać się będą według harmonogramu dostosowanego do potrzeb uczestników projektu. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy. Poradnictwo zawodowe będzie miało na celu określenie ścieżki planowanego rozwoju kariery, w tym podniesienie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji UP.
Przewiduje się wyłonienie 4 doradców zawodowych, na których przewiduje się maksymalnie po 90 godzin zegarowych.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji doradztwa: wrzesień 2017 – maj 2018. Podany termin jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnienia do świadczenia usług doradztwa zawodowego -wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie wyższe i kwalifikacje doradcy zawodowego (dyplomy, certyfikaty lub inne dokumenty) potwierdzające wiedzę i uprawnienie do świadczenia usług doradztwa zawodowego.

Wiedza i doświadczenie

Doradca zawodowy musi spełniać następujące warunki łącznie:
a) posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie wyższe i kwalifikacje doradcy zawodowego (dyplomy, certyfikaty lub inne dokumenty) potwierdzające wiedzę i uprawnienie do świadczenia usług doradztwa zawodowego.
b) posiadać doświadczenie w postaci minimum dwuletniego doświadczenia z zakresu zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych (np. prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego), w tym okresie zrealizowane wsparcie dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 150 godzin
Przez „min. 2.-letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych doradcy zawodowego w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Przez usługi równoważne rozumie się usługi doradcze o zbliżonym zakresie przedmiotowym/tematycznym do tematów wskazanych w niniejszej procedurze.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Oferenta dokumentów, wymienionych w pkt IX.1. a-c i zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (realizujące zamówienie osobiście) oraz pozostałe podmioty gospodarcze dysponujące odpowiednim zasobem kadrowym (pracowników należy wskazać poprzez podanie ich imion i nazwisk).

Jeżeli Oferentem jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (realizująca zamówienie osobiście) – będzie ona zobowiązana do realizacji przedmiotu zapytania osobiście na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz wypełniania kart czasu pracy. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w okresie realizacji umowy osoba ta:
a. nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WSL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie oraz
b. posiada możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS (Fundusz Spójności) oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usług doradztwa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć:
a. Wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1;
b. Wypełniony wykaz wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza oferty;
c. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe wymienione w wykazie, o którym mowa w punkcie b i c. Pozycje, do których nie zostaną przedstawione dokumenty potwierdzające – nie będą brane pod uwagę (CV nie stanowi dokumentu potwierdzającego).
d. Z załączonych dokumentów powinna jednoznacznie wynikać ilość godzin zrealizowanego doradztwa zawodowego.

Ww. dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta. Jeżeli uprawnienie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego Oferenta to do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty oceniane będą pod względem ceny oraz doświadczenia zawodowego, osobno dla każdej części zamówienia, zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami:
K1: cena oferty - 70%
K2: kwalifikacje i doświadczenie zawodowe - 30%

Punkty przyznane Oferentom obliczane będą według wzoru:

Ocena kryterium nr 1 – cena oferty:
K1 = (C min/C)*100*waga (70%)
C min – najniższa cena spośród ofert
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej

Ocena kryterium nr 2 – kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wykonawcy wykazanie się większymi kwalifikacjami i doświadczeniem niż wymagane minimum:
- minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych (np. prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego): w tym okresie zrealizowane wsparcie dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze 150 godzin – 0 pkt.
- minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych (np. prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego): w tym okresie zrealizowane wsparcie dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze od 151 do 300 godzin – 15 pkt.
- minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych (np. prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego): w tym okresie zrealizowane wsparcie dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze od 301 godzin - 30 pkt

Przez „min. 2.-letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych doradcy zawodowego w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Przez usługi równoważne rozumie się usługi doradcze o zbliżonym zakresie przedmiotowym/tematycznym do tematów wskazanych w niniejszej procedurze.

K2 = Przyznane punkty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów za oferowaną cenę i posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie, zgodnie ze wzorem:

OPO (ogólna punktacja Oferenta) = K1 + K2
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.
Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna, a Oferentom nie przysługuje prawo odwołania.

Oferty złożone po terminie, niekompletne, wariantowe lub złożone na formularzu innym niż dostarczony przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie odpowiada treści warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Adres

Henryka Sienkiewicza 49 /106

42-600 Tarnowskie Góry

śląskie , tarnogórski

NIP

6452401947

Tytuł projektu

Od bierności do aktywności

Numer projektu

RPSL.07.01.03-24-0146/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1 Opracowanie Indywidualnych Planów Działania w cyklu indywidualnych spotkań
1. Monika Sośnicka Flumen, data: 04.09.2017, cena: 5904,00 zł
2. Mariusz Pilarski, data: 04.09.2017, cena: 5920,00 zł
3. Wioletta Niemczyk, data: 04.09.2017, cena: 5920,00 zł

Część 2 Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej w cyklu indywidualnych spotkań
1. Monika Sośnicka Flumen, data: 04.09.2017, cena: 6642,00 zł
2. Ewa Joachimczak, data: 30.08.2017, cena: 6750,00 zł
3. Mariusz Pilarski, data: 04.09.2017, cena: 8010,00 zł
4. Wioletta Niemczyk, data: 04.09.2017, cena: 8010,00 zł
Liczba wyświetleń: 696