Strona główna
Logo unii europejskiej

RPO/2017/4 usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji

Data publikacji: 25.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-09-2017

Numer ogłoszenia

1051943

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na adres Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie, Rynek Kleparski 4, lokal 13, 31-150 Kraków, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 04.09.2017 r. do godz. 10:00 co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Małopolska Organizacja Turystyczna Rynek Kleparski 4, lokal 13 31-150 Kraków
Oferta w postępowaniu na usługę rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku (według załącznika nr 6), w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”
Nie otwierać przed dniem: 04.09.2017 r. godz. 10:15
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferta złożona po terminie nie zostanie

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Wieczorkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

664357866

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku (zgodnie z załącznikiem nr 6), w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” zgodnie z załącznikiem nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Usługa polegająca na rezerwacji i zakupie miejsc hotelowych oraz dostawie biletów lotniczych na potrzeby wyjazdu delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku (zgodnie z załącznikiem nr.6) będzie realizowana na koszt (ze środków własnych) Wykonawcy.

Kod CPV

63512000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.12.2017 r. – wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego SIWZ.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, oraz posiadania doświadczenia w świadczeniu w tego typu usług
- Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa
a) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca ma przedstawić opis posiadanego doświadczenia wraz z załączonymi referencjami lub innymi dokumentami (Wymagane jest przedstawienie przynajmniej dwóch referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi rezerwacji hoteli i dostawy biletów lotniczych o wartości co najmniej 40 000 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:
- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych* usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
- dowodów**, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy),
* Wykonawca samodzielnie ustala, które usługi uznaje za główne i tylko te wskazuje w wykazie usług oraz tylko dla tych przedstawia dowody.
** Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o którym mowa powyżej;
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia,
c) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (o ile dotyczy).
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o: „Cena” oraz “Termin płatności”. Znaczenie procentowe kryteriów: „Cena” – 70%, “Termin płatności” - 30%. Porównywaną ceną będzie cena brutto.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze w kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w każdej części zamówienia odbywać się będzie wedle następujących zasad:
W przypadku kryterium "Cena" (C) oferta otrzyma ocenę zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów – 70. Oferta o najniższej cenie otrzyma największą ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Ilość punktów Zamawiający obliczy wedle działania:
Pi (C) = (C min/Ci) * Max C
Pi (C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana „i" za kryterium „Cena";

W przypadku kryterium “Termin płatności” oferta otrzyma ocenę zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów – 30. Zamawiający obliczy wedle następującego wzoru:
T = do 7 dni – 0 pkt,
T = od 8 do 14 dni – 5 pkt.
T = od 15 do 21 dni – 10 pkt.
T = od 22 do 30 dni – 15 pkt.
T = od 31 do 45 dni – 20 pkt.
T = od 46 do 60 dni – 25 pkt.
T = pow. 60 dni – 30 pkt.
gdzie:
T – Termin płatności
gdzie 1 % =1 pkt
Na najkorzystniejszą ofertę w każdej części zamówienia zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wedle wzoru: P = C (Cena) + T (Termin płatności).
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty uzyskały identyczną punktację, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Wykluczenia

Wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5
pkt 1 u.p.z.p. oraz Wykonawcy którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Adres

rynek Rynek Kleparski 4

31-150 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124211604

Fax

124211536

NIP

6762202113

Tytuł projektu

"Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne."

Numer projektu

RPMP.03.03.01-12-0111/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Rafał Kowalski VIAGGI.PL, ul. Długa 10/122, 32-065 Krzeszowice, data wpłynięcia 04.09.2017 r., cena oferty brutto 42 500,00 PLN
Liczba wyświetleń: 418