Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie ekspertów, autorów ekspertyz i opracowań do celów materiałów szkoleniowych i publikacji przewidzianych w projekcie POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Data publikacji: 25.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-09-2017

Numer ogłoszenia

1051848

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłonienia ekspertów, autorów ekspertyz i opracowań, które będą wykorzystane do celów materiałów szkoleniowych i publikacji przewidzianych w projekcie POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”, (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) w celu zapewnienia jego prawidłowej realizacji.

Miejsce i sposób składania ofert

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 02 września 2017 r. w wersji elektronicznej w formie załączników do wiadomości elektronicznej (plików w formacie DOC lub PDF) na adres e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dyr.generalny@gugik.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Wysocka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

225231320

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłonienia ekspertów, autorów ekspertyz i opracowań, które będą wykorzystane do celów materiałów szkoleniowych i publikacji przewidzianych w projekcie POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”, (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) w celu zapewnienia jego prawidłowej realizacji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawców – ekspertów mających kompetencje odpowiednie do przygotowania ekspertyz i opracowań dla celów materiałów szkoleniowych i publikacji objętych projektem „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”, realizowanym ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłonienia następujących ekspertów, autorów ekspertyz i opracowań dla celów materiałów szkoleniowych i publikacji objętych projektem POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”, realizowanym ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
1. eksperta ds. technologii geoinformacyjnych, którego zadaniem będzie wykonanie opracowań dotyczących nowoczesnych technologii i standaryzacji wykorzystywanych bądź możliwych do wykorzystania w zakresie wdrażania INSPIRE i krajowej IIP, dla celów publikacji przygotowywanej w ramach projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 oraz działań szkoleniowych, z uwzględnieniem wybranych zagadnień.
2. eksperta ds. technologii geoinformacyjnych i doskonalenia zawodowego, którego zadaniem będzie wykonanie opracowań dotyczących nowoczesnych technologii wykorzystywanych bądź możliwych do wykorzystania w zakresie wdrażania INSPIRE i krajowej IIP, dla celów publikacji przygotowywanej w ramach projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 oraz działań szkoleniowych, z uwzględnieniem wybranych zagadnień technologicznych.
3. eksperta ds. współpracy z JST i doskonalenia zawodowego, którego zadaniem będzie wykonanie opracowań dla celów publikacji przygotowywanej w ramach projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 oraz działań szkoleniowych, z uwzględnieniem zagadnień obejmujących m. in. problematykę wdrażania krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wykorzystania w partycypacji społecznej innowacyjnych technologii geoinformacyjnych.
4. eksperta ds. geodezji, którego zadaniem będzie wykonanie analizy merytorycznej materiałów przygotowanych do programów edukacyjno-szkoleniowych i publikacji, realizowanych w ramach projektu POWR.02.19.00-PP03/15 w celu zapewnienia zgodności materiałów szkoleniowych i publikacji z aktualną wiedzą i praktyką w obszarze geodezji i kartografii oraz z potrzebami grupy docelowej pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie tematów objętych projektem.

Szczegółowy opis zamówienia oraz informacje o wymaganiach stawianych Wykonawcom zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1).

Kod CPV

71241000-9

Nazwa kodu CPV

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie przez poszczególnych ekspertów w zależności od wykonywanego zadania w następujących terminach:
zadanie 1: do 20 września 2017 r.
zadanie 2: do 20 września 2017 r.
zadanie 3: do 20 września 2017 r.
zadanie 4: etap 1 do 30 września 2017 r., etap 16 października 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie mają przeszkód prawnych ani skarbowych, aby zawrzeć umowę cywilno-prawną (umowę o dzieło).
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem oraz są zdolne do należytego wykonania zamówienia.
Szczegółowy opis wymagań zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1).

Wiedza i doświadczenie

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Szczegółowy opis wymagań zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Szczegółowy opis wymagań zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1. Propozycję świadczenia usługi ze wskazaniem obszaru kompetencji jednego z ośmiu ekspertów oraz podaniem ceny w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego zamieszczono w załączniku nr 1: „Zaproszeniu do złożenia oferty”)
2. Oświadczenie o braku powiazań z Zamawiającym (wzór oświadczenia zamieszczono w załączniku nr 1: „Zaproszeniu do złożenia oferty”)
3. CV Wykonawcy usługi, potwierdzające posiadane kompetencje i doświadczenie (zamawiający dopuszcza złożenie innych dodatkowych/uzupełniających dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena:
W ramach kryterium ceny można maksymalnie otrzymać 50 pkt.
Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo, otrzyma maksymalną liczbę punktów (tj. 50 punktów), każda kolejna droższa oferta będzie otrzymywała odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:
(cena najniższa / cena oferty) x 50 pkt

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTGRAFII

Adres

Wspólna 2

00-926 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225631333

Fax

226283467

NIP

5261725466

Tytuł projektu

Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji - programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej - etap I

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-PP03/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

L.p. Ekspert Data złożenia oferty Imię i nazwisko Wykonawcy Cena oferty brutto
1. Ekspert 1 30.06.2017 10:09 Paweł Soczewski 3 950 zł
2. Ekspert 2 30.06.2017 11:11 Dariusz Gotlib 3 800 zł
3. Ekspert 3 02.07.2017 16:32 Robert Olszewski 2 450 zł
4. Ekspert 4 30.06.2017 19:25 oferta nie wpłynęła -------
Liczba wyświetleń: 826