Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.08.2017 r. na zakup: substancji do przygotowania zanieczyszczeń na potrzeby badań – 2 zestawy

Data publikacji: 24.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2017

Numer ogłoszenia

1051664

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy:
3N SOLUTIONS Spółka z o.o. ;
ul. Złota 61/100;
00-819 Warszawa
lub mailem na adres lukasz.dlubak@3ns.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz.dlubak@3ns.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Dłubak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 691 320 833

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są substancje do przygotowania zanieczyszczeń na potrzeby badań – 2 zestawy. Zamawiający wymaga aby wszystkie pojemniki były szczelnie zamykane. Wystandaryzowane zanieczyszczenia muszą być przygotowane i odważone w hermetyzowanych pojemnikach. Gotowe do narzucenia/nałożenia na urządzenia elektryczne.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: 05-850 Ołtarzew; ul. Poznańska 398A

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV” w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”, Działanie 1.2: „Sektorowe programy B+R” - PBSE

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są substancje do przygotowania zanieczyszczeń na potrzeby badań – 2 zestawy. Zamawiający wymaga aby wszystkie pojemniki były szczelnie zamykane. Wystandaryzowane zanieczyszczenia muszą być przygotowane i odważone w hermetyzowanych pojemnikach. Gotowe do narzucenia/nałożenia na urządzenia elektryczne.

Minimalne parametry:

1. Pojemniki z zabrudzeniami (materiały do badań):
• Pojemnik z pyłem stalowym – 200 sztuk po 500 gramów
• Pojemnik z pyłem miedzianym – 200 sztuk po 500 gramów
• Pojemnik z pyłem aluminiowym – 200 sztuk po 500 gramów
• Pojemnik z pyłem węglowym – 200 sztuk po 500 gramów
• Pojemnik z pyłem organicznym – 200 sztuk po 500 miligramów
• Pojemnik z pyłem cementowym – 200 sztuk po 500 gramów
• Pojemnik z sadzą – 200 sztuk po 500 gramów
• Pojemnik z olejem transformatorowym – 200 sztuk po 500 mililitrów

Kod CPV

14930000-9

Nazwa kodu CPV

Pył i pozostałości zawierające metale

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena brutto. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Złota 61/100

00-819 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502 250 263

NIP

5213388077

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0209/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ALKA-TECH Tomasz Urbaniak
Ul. Henryka Drzewieckiego 13
07-200 Wyszków
NIP: 762-188-21-35
Data wpłynięcia oferty: 30.08.2017 r.
Wartość brutto: 25 854,60 zł
Liczba wyświetleń: 566