Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.08.2017 r. na zakup elementów do budowy stoiska badawczego - komplet

Data publikacji: 24.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2017

Numer ogłoszenia

1051640

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy: 3N SOLUTIONS Spółka z o.o. ; ul. Złota 61/100; 00-819 Warszawa lub mailem na adres lukasz.dlubak@3ns.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz.dlubak@3ns.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Dłubak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 691 320 833

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów do budowy stanowiska badawczego w formie kontenera z materiałów przezroczystych, izolacyjnych i wyposażonego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: 05-850 Ołtarzew; ul. Poznańska 398A

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV” w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”, Działanie 1.2: „Sektorowe programy B+R” - PBSE

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów do budowy stanowiska badawczego w formie kontenera z materiałów przezroczystych, izolacyjnych i wyposażonego zgodnie z opisem znajdującym się poniżej:

Wymagania ogólne dot. przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kontener z wydzielonymi dwoma pomieszczeniami (jedno będące pomieszczeniem badawczym, drugie pomieszczeniem biurowym każde o powierzchni minimalnej 13m2 i wysokości 2m). Oba pomieszczenia muszą być ze sobą zintegrowane z możliwością ich odseparowania od siebie.
Pomieszczenie biurowe musi mieć na jednej ścianie przestrzeń przeszkloną, na drugiej dwa okna i na froncie drzwi wejściowe. Zamawiający wymaga aby w tym pomieszczeniu znajdowały się wszystkie potrzebne media do podłączenia urządzeń elektrycznych i biurowych. Musi być rozprowadzona instalacja elektryczna, komputerowa i grzewcza. Pomieszczenie musi być wyposażone w biurka, szafy dla 4 pracowników badawczych. Powierzchnia minimum 13m2
Pomieszczenie badawcze musi być szczelnie zamknięte, ocieplone z jednymi drzwiami na froncie z możliwością wprowadzenia do wewnątrz urządzeń o kubaturze 2m3. Podłoga w pomieszczeniu musi być odporna na działanie dużych obciążeń (1000kg/m2). Pomieszczenie badawcze ma być wyposażone między innymi w następujące instalacje:

• system klimatyzacji (temperatura od -30 do +45 stopni Celsjusza)
• system wentylacji mechanicznej
• system mocowania urządzeń i narzędzi.
• instalacja sanitarna (doprowadzenie wody bieżącej)
• przewody ciśnieniowe podające mieszankę do dysz
• wykonanie przyłączy wraz z mocowaniami na media potrzebne do podłączenia specjalistycznych urządzeń Zamawiającego, które będą brały udział w w/w badaniach
• wykonanie systemu przepustów niezbędnych do montażu systemu wyciągowego o średnicy rur min 300mm
• system 4 kamer z możliwością podglądu z pomieszczenia biurowego
• system termowizyjny z możliwością podglądu z pomieszczenia biurowego
• system montażu aparatury dostarczonej przez zamawiającego (higrometr, aparatura pomiarowa)
• wykonanie w podłodze odpływów na wodę
• system nawilżania i osuszania powietrza

Pomieszczenia te muszą być przystosowane do przewożenia. Zamawiający wymaga aby elewacja pomieszczeń była zrobiona według projektu, który jest dostępny pod adresem: ul. Cicha 13, 05-850 Ożarów Mazowiecki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15.

Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji przedmiotu zamówienia na wypadek jakiejkolwiek usterki konstrukcji kontenerów.

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43800000-1 Urządzenia warsztatowe

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Kod CPV

43800000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia warsztatowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena brutto. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Złota 61/100

00-819 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502 250 263

NIP

5213388077

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0209/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EMCEK Włodzimierz Marszałek Krzysztof Marszałek s.c.
Ul. Annopol 4;
03-236 Warszawa
NIP: 789-173-47-81
Data wpłynięcia oferty: 30.08.2017 r.
Cena : 312 420,00 zł
Liczba wyświetleń: 447