Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZK/2017 z dnia 24.08.2017 r. dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 30142000-6, 30170000-1, 38311000-8, 30216130-6)

Data publikacji: 24.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2017

Numer ogłoszenia

1051476

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

. Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
26-200 Końskie, ul. Staszica 2A;
- listownie pod w/w adres;
- e-mailem na adres a_pasieka@kswp.org.pl.
2. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 31.08.2017 r.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego tj. Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym
i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta dotycząca zakupu
i dostawy sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni szkolnej” – projekt Nowa Jakość Kształcenia efektem zatrudnienia”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.
4. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a_pasieka@kswp.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Pasieka – Koordynatorka projektu lub Małgorzata Ciaś – Asystentka koordynatorki projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(41) 375-14-55.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup dodatkowego wyposażenia stanowiącego doposażenie zaplecza dydaktycznego dla kierunku Technik handlowiec w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie, na które składają się:
- kasy fiskalna Novitus Mała Plus - 5 szt.;
- metkownice dwurzędowe XM6600 – 5 szt.;
- wagi kalkulacyjne ACS 30kg/5g – 5 szt.;
- czytniki kodów kreskowych RS232LS2200 – 5 szt.
Szczegółowy zakres wyposażenia oraz Specyfikacja przedmiotu zamówienia określona została w załączniku nr 1
do niniejszego zapytania.
Wskazanie materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w Specyfikacji przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w Specyfikacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: konecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup dodatkowego wyposażenia stanowiącego doposażenie zaplecza dydaktycznego dla kierunku Technik handlowiec w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup dodatkowego wyposażenia stanowiącego doposażenie zaplecza dydaktycznego dla kierunku Technik handlowiec w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie, na które składają się:
- kasy fiskalna Novitus Mała Plus - 5 szt.;
- metkownice dwurzędowe XM6600 – 5 szt.;
- wagi kalkulacyjne ACS 30kg/5g – 5 szt.;
- czytniki kodów kreskowych RS232LS2200 – 5 szt.
Szczegółowy zakres wyposażenia oraz Specyfikacja przedmiotu zamówienia określona została w załączniku nr 1
do niniejszego zapytania.
Wskazanie materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w Specyfikacji przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w Specyfikacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1). Oferent ma obowiązek wskazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają parametry techniczne
i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Zamawiający wymaga udzielenia przez wybranego Oferenta gwarancji na dostarczony sprzęt wg. Specyfikacji przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1, licząc od dnia dostarczenia sprzętu.
Zakup realizowany jest w ramach projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30142000-6 - Maszyny księgujące i kasy rejestrujące;
30170000-1 – Maszyny do metkowania;
38311000-8 - Wagi elektroniczne i akcesoria;
30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego;

Kod CPV

30142000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji Zamówienia: do 30 września 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 2)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem następujących kryteriów,
• cena – 100 pkt;
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia
Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna dla każdej pozycji, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty i rabaty winny być ujęte w obliczonej cenie wskazanej w treści oferty Oferenta, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania
przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto.
Wartość punktowa ceny, o której mowa wyżej wyliczona zostanie według następującego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert
----------------------------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym
w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

W postepowaniu mogą brać udział podmioty, które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (warunek weryfikowany na podstawie załącznika
nr 3 do Formularza oferty). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Adres

Stanisława Staszica 2A

26-200 Końskie

świętokrzyskie , konecki

Numer telefonu

413751455

Fax

413751456

NIP

6581220917

Tytuł projektu

Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia

Numer projektu

RPSW.08.05.01-26-0092/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego, dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni szkolnej realizowanego w ramach Projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” nr RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.
Przyczyną anulowania zamówienia jest błędnie wskazany parametr dot. pkt. 2 Specyfikacji przedmiotu zamówienia.
Przepraszamy i jednocześnie informujemy, że powtórne zapytanie ofertowe w tej sprawie zostanie ogłoszone
w terminie do 07.09.2017 r.
Liczba wyświetleń: 458