Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.08.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wg. indywidualnych potrzeb

Data publikacji: 23.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2017

Numer ogłoszenia

1051391

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów lub wysłać pocztą na ww. adres w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Nowe wyzwania – nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Kurs zawodowy według potrzeb uczestników:

Część A

Sprzedawca- Magazynier z obsługą kas fiskalnych.
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Część B

Pracownik obsługi biurowej z elementami technologii komputerowych i biurowych.
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Część C

Technolog robót budowlanych- wykończeniowych
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Mielec, Rzeszów (w uzsadanionych potrzebach inne)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego następujących usług przeprowadzenia szkoleń zawodowych według poniższej specyfikacji:

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Kurs zawodowy według potrzeb uczestników:
Część A
Sprzedawca- Magazynier z obsługą kas fiskalnych.

Cel Kursu:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie procesów sprzedaży i obsługi klienta, gospodarki magazynowej oraz obsługi kas fiskalnych. Szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji zawodowych uzyskanych w drodze certyfikowanego egzaminu zawodowego oraz wydania dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia zawodowe- zgodnie ze standardami i wymogami procesu walidacji i certyfikacji obowiązującymi w ramach RPO-WP na lata 2014-2020 oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS. Fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach następujących etapów:
a) ETAP I - Zakres
b) ETAP II - Wzorzec
c) ETAP III - Ocena
d) ETAP IV - Porównanie.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 70 h/grupę
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Część B

Pracownik obsługi biurowej z elementami technologii komputerowych i biurowych.

Cel Kursu:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrekcji/zarządu, prowadzenia dokumentacji biurowej. Program szkolenia obejmować powinien zagadnienia z zakresu organizacji pracy biurowej, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, kulturę zawodu, zagadnienia prawne, obsługę komputera i urządzeń biurowych. Obsługa komputera w szczególności edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzia do tworzenia prezentacji. Szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji zawodowych uzyskanych w drodze certyfikowanego egzaminu zawodowego oraz wydania dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia zawodowe- zgodnie ze standardami i wymogami procesu walidacji i certyfikacji obowiązującymi w ramach RPO-WP na lata 2014-2020 oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS. Fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach następujących etapów: j.w

Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 180 h/gr, w tym: zajęcia z zakresu obsługi biurowej 60h wraz z egzaminem, zajęcia z zakresu obsługi komputera i aplikacji biurowych 120h wraz z egzaminem,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 6 osób
Łączna liczba uczestników: 6 osób

Część C

Technolog robót budowlanych- wykończeniowych

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i kompetencji do wykonywania zawodu „Technolog robót budowlanych- wykończeniowych”, oraz nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji zawodowych uzyskanych w drodze certyfikowanego egzaminu zawodowego oraz wydania dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia zawodowe- zgodnie ze standardami i wymogami procesu walidacji i certyfikacji obowiązującymi w ramach RPO-WP na lata 2014-2020 oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS. Fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach następujących etapów: j.w.
Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 120 h/gr. ( zajęcia teoretyczne 40 godz. i praktyczne 80 godz.)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Od podpisania umowy do 30 wrzesień 2017r. (wrzesień 2017)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – na poszczególne części przedmiotu zamówienia wskazane w pkt 3 przedmiotu zamówienia.

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

• w zakresie części A lub B lub C– Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia z zakresu tematycznego tożsamego dla części A lub B lub C zapytania ofertowego.

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
• Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
• Spełnienie wymogu doświadczenia Wykonawcy w realizacji kursów o tożsamej tematyce weryfikowane będzie na podstawie opracowanego przez Wykonawcę zestawienia zrealizowanych kursów zawierającego m.in. nazwę kursu, liczbę godzin objętych kursem, datę jego realizacji, nazwę organizatora kursu oraz poprzez załączone dokumenty np. kopie dzienników zajęć, referencje, protokoły odbioru, kopie FV itp. Ze sporządzonego przez Wykonawcę wykazu musi jednoznacznie wynikać, jakie szkolenia zawodowe Wykonawca zrealizował w odniesieniu do których składana jest oferta. Konieczne jest wykazanie doświadczenia na poszczególne części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
• Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani Wykonawcy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego, a także zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia na miejscu oraz wglądu do dokumentów Wykonawcy dotyczących zrealizowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów finansowych.

Wiedza i doświadczenie

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

• w zakresie części A lub B lub C– Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia z zakresu tematycznego tożsamego dla części A lub B lub C zapytania ofertowego.

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

Potencjał techniczny

• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

• W ramach poszczególnych zadań, obejmujących przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt 3 część A, B,C Wykonawca zapewnia:

• wykwalifikowaną kadrę trenerską do przeprowadzenia kursu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji danych form wsparcia.
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników zgodnie z zakresem danego kursu, obejmujące co najmniej: wydruk i/lub podręcznik lub opracowanie własne z zakresu merytorycznego objętego kursem.
• przeprowadzenie pre i post testów,
• przeprowadzenie szkolenia zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego.
• sale szkoleniowe i komputerowe;
• sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem danego szkolenia zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania (ustalenie ostatecznego programu szkolenia z Zamawiającym musi nastąpić przed podpisaniem umowy na realizację szkolenia),
• przeprowadzenie procesu walidacji zdobytych przez uczestników kwalifikacji zawodowych- dotyczy części A, B, C. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Wynikiem walidacji jest decyzja potwierdzająca posiadanie efektów uczenia się.
• wydanie zaświadczeń zawodowych potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe zgodnie z określonym i powszechnie uznawanym standardem kształcenia – Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży - dotyczy części A, B, C.
• certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla uczestników projektu, sporządzone według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w przypadku szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym również certyfikat/zaświadczenie/świadectwo potwierdzający uzyskane kwalifikacje przez uczestnika szkoleń;
• refundację pierwszego podejścia uczestnika kursu do egzaminu zewnętrznego właściwego dla danego typu kursu objętego zapytaniem ofertowym- dotyczy części A, B, C.
• catering w trakcie realizowanych szkoleń w sytuacji gdy zajęcia praktyczne lub teoretyczne w ciągu jednego dnia trwają powyżej 6 godzin. Catering składa się z: a) przerwy kawowej obejmującej dostarczenie i podanie kawy, herbaty, śmietanki do kawy, cukru, zimnych napojów (woda mineralna) – serwis kawowy serwowany jest każdego dnia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia grupowego, b) posiłku obiadowego obejmującego dostarczenie i podanie ciepłego posiłku składającego się z drugiego dania – posiłek obiadowy serwowany jest każdego dnia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia grupowego.
• badania lekarskie uczestników zgodnie z wymaganiami do specyfiki danego szkolenia.
• ubezpieczenie NNW podczas szkolenia,


Wymogi dotyczące usług szkoleniowych:

• sale szkoleniowe zapewniane przez Wykonawcę w ramach ww. części zamówień muszą być wyposażone w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł – dla wszystkich uczestników danego szkolenia + trener. Sale szkoleniowe powinny posiadać projektor multimedialny lub rzutnik, tablicę (flipchart), właściwe oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemniania sal podczas prezentacji multimedialnej. Dodatkowo w przypadku sal komputerowych muszą być one wyposażone w odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych - dla wszystkich uczestników danego szkolenia + trener- zawierających co najmniej system operacyjny oraz oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenia zajęć zgodnych z tematyką kursu tj. system operacyjny Windows 10 oraz pakiet biurowy Microsoft Office 2013. Wskazane jest aby sala komputerowa posiadała certyfikację umożliwiającą zapewnienie standardu kształcenia niezbędnego w celu dopuszczenia uczestników do egzaminu zawodowego.
• Sale powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać odpowiednią akustykę i ogrzewanie. Powierzchnia sali powinna umożliwiać takie ustawienie stanowisk, by zapewnić swobodne przejście między nimi. Budynek, w którym mieszczą się sale musi posiadać niezbędne zaplecze sanitarne, dostęp do toalet. Sale powinny być usytuowane w budynku na terenie miasta realizacji danego szkolenia (odpowiednio dla części A, C i/lub B ) w dogodnym położeniu (blisko przystanków komunikacji miejskiej).

• Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń objętych zapytaniem ofertowym w wymiarze czasowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wymiar zajęć w ciągu jednego dnia szkoleniowego w dni powszednie powinien wynosić od 6 do 8 godzin dziennie, zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do soboty (włącznie). Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji szkoleń w niedzielę wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach i za pisemną zgodną Zamawiającego.

• Materiały szkoleniowe (w razie wymogu ich zapewnienia) dla każdego uczestnika powinny być nowe, nieużywane, adekwatne do treści danego kursu. Pomoce naukowe powinny być przekazywane uczestnikom kursu na początku kursu bądź na bieżąco, zgodnie z realizowanym tematem zajęć.

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu każdego szkolenia/kursu. Dokumentację stanowią: lista obecności (wraz z potwierdzeniem odbioru cateringu), dziennik zajęć, lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, kopia certyfikatu ukończenia kursu z potwierdzeniem odbioru przez uczestnika/ów, kopia zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu zewnętrznego (w ramach kursów gdzie jest przewidziane przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego), pre i post testy.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy.
• zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkolenia zawodowego/ doradztwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
• ostatecznej ilości godzin szkoleń do zrealizowania,
• ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
• ostatecznej liczby grup szkoleniowych,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
• Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
• Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
• Opracowany przez Wykonawcę program szkoleń zawodowych.
• CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każde ze szkoleń w zakresie którego Wykonawca składa ofertę potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia stanowiące Załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia szkolenia (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp. -jeżeli dotyczy).
• Wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń zawodowych o tożsamej tematyce jak szkolenia, na które złożył ofertę - minimum 3 szkoleń zrealizowanych w ostatnich 3 latach, poświadczonych referencjami i/lub kopiami dzienników zajęć i/lub innymi równoważnymi dokumentami (protokoły, FV itp.)
• Dokumenty potwierdzające możliwością przeprowadzenia przez Wykonawcę egzaminu zawodowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu tj. np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym szkolenia, licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego (dotyczy części A, B,C),
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
• Odpowiednie pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursu, na które została złożona oferta – jeżeli dotyczy.
• Potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) – dotyczy instytucji szkoleniowych.
• Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach części A, B, C przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena”

• Cena – waga 90 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A, B, C.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 90 pkt

II. Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

Doświadczenie – waga 10 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru.
W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 10 pkt., na podstawie wykazu zrealizowanych usług szkoleniowych wskazanych w opracowanym przez Wykonawcę zestawieniu doświadczenia, przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B,C w wymiarze od 3 do 5 szkoleń uzyska dodatkowo 4 punkty.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, C w wymiarze od 6 do 10 szkoleń uzyska dodatkowo 7 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, C w wymiarze powyżej 10 szkoleń uzyska dodatkowo 10 punktów.

0 punktów w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych otrzyma Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, C w wymiarze 3 i niższej liczbie szkoleń.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie wykonawcy wynosi 10 pkt.

Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A, B,C w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Doświadczenie wykonawcy zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

• Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

• Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Nowe wyzwania - nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0209/16-00
Liczba wyświetleń: 924