Strona główna
Logo unii europejskiej

1/MO-Ż/9.4/2017 Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do lokalu w Lublinie, adaptowanego na żłobek.

Data publikacji: 23.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2017

Numer ogłoszenia

1051156

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób złożenia oferty:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8 pok. 201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
c. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 31.08.2017 r. do godz. 12:00 – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do siedziby firmy nie będą brane pod uwagę;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w sprawie: 1/MO-Ż/9.4/2017”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

zakup sprzętu i wyposażenia wraz z jego dostawą do lokalu przy ulicy Królowej Jadwigi 6 w Lublinie (20-282), adaptowanego na cele organizacji i prowadzenia żłobka w ramach projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata”.
Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wymienione zostały w załączniku nr 2 Specyfikacja- opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego. Specyfikacja stanowi jednocześnie szczegółową ofertę cenową Wykonawcy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja i prowadzenie żłobka w ramach projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia wraz z jego dostawą do lokalu przy ulicy Królowej Jadwigi 6 w Lublinie (20-282), adaptowanego na cele organizacji i prowadzenia żłobka w ramach projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata”.
Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wymienione zostały w załączniku nr 2 Specyfikacja- opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego. Specyfikacja stanowi jednocześnie szczegółową ofertę cenową Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko wyłącznie fabrycznie nowy sprzęt i wyposażenie - spełniające wymagane normy jakościowe. Oferowany sprzęt musi być dostosowany do potrzeb pracy z małymi dziećmi zgodnie ze standardami zapisanymi w odpowiednich przepisach prawnych (m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych) – wszystkie pomoce dydaktyczne, meble, zabawki i in. materiały objęte zapytaniem ofertowym muszą być z certyfikatami i atestami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. W specyfikacji przedmiotu zamówienia nie podano liczby niektórych elementów (np. liczby klocków) oraz wymiarów elementów – Zamawiający zakłada, że oferta w całości dopasowana zostanie do grupy odbiorców, którą będzie grupa dzieci w liczbie 50. W przypadku dostawy mebli należy przyjąć kolorystykę w jednolitej tonacji, dla zachowania spójności tworzonych zestawów na daną salę dydaktyczną.
Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi urządzeniami certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności – dotyczy urządzeń, dla których jest to wymagane odrębnymi przepisami.
Wykonawca przeprowadzi szkolenia wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, dla których jest to niezbędne.
Wykonawca winien udzielić minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt – liczonej od protokolarnego odbioru.

Kod CPV

39150000-8

Nazwa kodu CPV

Różne meble i wyposażenie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39100000-3 Meble
39141300-5 Szafy
39121200-8 Stoły
39112000-0 Krzesła
39143116-2 Łóżeczka
39121100-7 Biurka
39111000-3 Siedziska
39224340-3 Kosze
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
37520000-9 Zabawki
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: do 20 września 2017 roku.
Miejsce dostawy: Żłobek Mali odkrywcy, ul. Królowej Jadwigi 6; Lublin (20-282)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.;
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
c. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
d. przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie podpisanego załącznika nr 4,
e. w wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, na przygotowanych przez Zamawiającego wzorach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
b. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną Wykonawcy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania.
Opis sposobu naliczania punktacji:
1. Cena (C) – 80%. Cena brutto w polskich złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za wykonanie całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym. Wykonawca otrzyma liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 80,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert, Co = cena badanej oferty.
2. Gwarancja (G) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1 – zostaną przyznane dodatkowe punkty za objęcie sprzętu i wyposażenia gwarancją wykraczającą poza określony minimalny okres gwarancji, za który przyjmuje się okres 24 miesięcy.
Okres gwarancji (dla wszystkich elementów) pkt dla Wykonawcy
24 miesiące 0
wydłużony o 12 miesięcy 5
wydłużony o 24 miesiące 10
wydłużony o 36 miesięcy 20
Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + G
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Gwarancja.
Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Mali odkrywcy - żlobek rozbudzający ciekawość świata

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 756