Strona główna
Logo unii europejskiej

Prace remontowo-adaptacyjne polegające na modernizacji lokali w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworkach, gm. Szczawnica przeznaczonych na działalność domów dziennego pobytu w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 23.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-09-2017

Numer ogłoszenia

1051126

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

10.6 Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
10.6.1 w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres Zamawiającego) lub
10.6.2 w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres krzysztof.poczatek@kigs.org.pl
Oferty należy składać do końca upływu dnia 07.09.2017 r. z tym, że oferty składane
w formie pisemnej przyjmowane będą w Warszawie na adres Zamawiającego
w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 8.00 do 16.00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.poczatek@kigs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Początek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: Prace remontowo-adaptacyjne polegające na modernizacji lokali w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz
w Jaworkach, gm. Szczawnica przeznaczonych na działalność domów dziennego pobytu w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
3.2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 niezależne części tj.:
Część nr 1: Prace remontowo-adaptacyjne polegające na modernizacji lokalu
w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn przeznaczonego na działalność domu dziennego pobytu w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu”.
Część nr 2: Prace remontowo-adaptacyjne polegające na modernizacji lokalu w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne przeznaczonego na działalność domu dziennego pobytu w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu”.
Część nr 3: Prace remontowo-adaptacyjne polegające na modernizacji lokalu w Jaworkach, gm. Szczawnica przeznaczonego na działalność domu dziennego pobytu w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu”.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty na jedną lub większą ilość części bez ograniczeń.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 3 do niniejszego ogłoszenia z rozróżnieniem na trzy zadania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: Kluszkowce, gm. Czorsztyn, w Niedzica, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworki, gm. Szczawnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja założeń projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze

Przedmiot zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: Prace remontowo-adaptacyjne polegające na modernizacji lokali w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz
w Jaworkach, gm. Szczawnica przeznaczonych na działalność domów dziennego pobytu w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
3.2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 niezależne części tj.:
Część nr 1: Prace remontowo-adaptacyjne polegające na modernizacji lokalu
w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn przeznaczonego na działalność domu dziennego pobytu w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu”.
Część nr 2: Prace remontowo-adaptacyjne polegające na modernizacji lokalu w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne przeznaczonego na działalność domu dziennego pobytu w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu”.
Część nr 3: Prace remontowo-adaptacyjne polegające na modernizacji lokalu w Jaworkach, gm. Szczawnica przeznaczonego na działalność domu dziennego pobytu w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu”.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty na jedną lub większą ilość części bez ograniczeń.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 3 do niniejszego ogłoszenia z rozróżnieniem na trzy zadania.

Kod CPV

45262700-8

Nazwa kodu CPV

Przebudowa budynków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: w każdej części do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia w każdej części na odpowiednim poziomie jakości mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzonej działalność jest krótszy – w tym okresie w należytym wykonaniu min. 1 roboty budowlanej polegającej na modernizacji lokalu o wartości tej roboty na min. 400 tys. zł netto (dotyczy każdej części).
W przypadku gdy Wykonawca bezie składała swoją ofertę na jedną lub więcej części musi spełniać powyższy warunek dla więcej niż jednej roboty budowlanej czyli musi wykazać inne roboty dla każdej części.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy będą dysponować min. 1 osobą w każdej części tj.: kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami bez ograniczeń z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa tego warunku.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawarte zostały we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu – Wykonawca składa oświadczenia zawarte w treści oferty oraz referencje należytego wykonania robót budowalnych potwierdzające posiadanie doświadczenia Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował w każdej części następującymi kryteriami:
13.1 Cena – waga max. 60/100 pkt.
Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto badanej oferty brutto ) x 60 pkt.
13.2 Termin wykonania – waga max. 40/100 pkt.
Kryterium termin wykonania będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród złożonych ofert/Termin wykonania w badanej ofercie) x 40 pkt.

13.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Adres

Wilanowska 14

00-422 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

786200301

Fax

0

NIP

7010443843

Tytuł projektu

Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0446/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Produkcji Usług Wielobranżowych i Handlu Robert Szczepaniak
ul. Skotnicka nr 51, 34­-460 Szczawnica
Data wpływu oferty: 07.09.2017 g.15:37
Cena w część nr 1: 124.650,00 zł
Termin wykonania w części nr 1: 90 dni
Cena w część nr 2: 115.250,00 zł zł
Termin wykonania w części nr 2: 90 dni
Cena w część nr 3: 147.100,00 zł
Termin wykonania w części nr 3: 90 dni
Liczba wyświetleń: 547