Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/08/LAYMAN/2017

Data publikacji: 22.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2017

Numer ogłoszenia

1051097

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

07-09-2017

Poprawiono załącznik nr 7

06-09-2017

Zmiany dotyczą:
1/ stosowania klauzul społecznych dopuszczonych przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. 2013 poz. 907 ze zm.) w ramach udzielonych zamówień dotyczących realizowanego projektu
2/ punktacji dotyczącej oceny oferty tj. dodanie nowego kryterium - stosowanie klauzul społecznych
3/dodania nowego dokumentu :
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o stosowaniu „Klauzul społecznych”, premiujący 2 dodatkowymi punktami jego spełnienie.
Maksymalna ilość punktów przy ocenie oferty, zostaje zwiększona do 102.
W związku z wprowadzonymi zmianami, aby zapewnić wszystkim potencjalnym oferentom równe szanse w przygotowaniu oferty, wydłużamy termin składania ofert do 11-09-2017


25-08-2017
1/ Zmiany w dokumentacji technicznej
- zastąpiono plik o nazwie „Konstrukcja” linkiem „Dokumentacja-Plik-Konstrukcja Etap I” do pobrania dokumentacji z branży konstrukcyjnej
- dodano rys. S2 dotyczący branży sanitarnej

2/ Dodano informację dotycząca rezygnacji z kanału technologicznego:
W specyfikacji „zakres zmian” na rys. 02 z folderu Architektura –projekt zamienny, uwidoczniona jest uwaga dot. branży sanitarnej „ rezygnacja z kanału technologicznego”.
Kanał ten w pierwotnej wersji zawierał sieć sanitarną, deszczową i c.o. .
Zastąpiony on zostanie :
- kolektorem kanalizacji sanitarnej posadowionym pod posadzką hali
- rurociągami c.o. podwieszonymi pod konstrukcją dachu
- zewnętrzną kanalizacją deszczową.

3/ Zapytanie ofertowe dotyczy budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym / w dokumentacji projektowej, oznaczone jako Etap I / bez robot drogowych oraz sieci zewnętrznych.

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 07-09-2017

23-08-2017
Treśc ogłoszenia została zmieniona - zmieniono dane do kontaktu
Poprawiono w sekcji Ocena Oferty w pkt. 1 Ad a) maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z tytułu ceny
Zmieniono załącznik nr 1

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - ul. Słonecznikowa 10, 82-300 Elbląg, do dnia 06-09-2017 do godziny 15:00
Akceptowane formy składania ofert::
Zamawiający dopuszcza składanie ofert jedynie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z tytułem „Oferta na budowę hali produkcyjnej”

Sposób składania ofert:

a) pocztą lub kurierem- za datę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego
b) oferta złożona osobiście w formie papierowej- potwierdzeniem dostarczenia będzie adnotacja na ofercie „odebrałem dnia… o godz…..” i czytelny podpis przedstawiciela Zamawiającego. Doręczenie osobiste możliwe jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z wymienionymi tam dokumentami stanowiącymi integralną część oferty.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edward Stasiuk- sprawy budowlane, Krystyna Seroka- sprawy formalne

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edward Stasiuk - 501 714 923, Krystyna Seroka- 606 339 144

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej oznaczonej w Projekcie Budowlanym „I etap” i opisana numerem 1 wraz z zapleczem socjalnym w związku z realizacją projektu pt.” Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 –Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.5 - Nowoczesne Firmy, Poddziałania 1.5.1 – Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: elbląski Miejscowość: Elbląg, ul. Słonecznikowa 10

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w celu wdrożenia wyników prac B+R Wnioskodawcy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej o powierzchni netto 1995 m2 zlokalizowanej w Elblągu przy ul Słonecznikowej 10 na działkach nr 104 i105wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni netto 232,6 m2. Hala oznaczona w Projekcie Budowlanym „I etap” i opisana numerem 1posadowiona będzie pomiędzy istniejącymi halami produkcyjnymi opisanymi numerami 3 i 4 i połączona z nimi komunikacją. Szczegółowe dokumentacja projektowa dostępna jest do pobrania na stronie zamawiającego www.layman.pl . W skład jej wchodzą foldery:
1/ Architektura, który zawiera projekt zagospodarowania terenu, architekturę i branżę drogową Projektu Budowlanego wykonanego przez Pracownię Architektoniczną APR PROJEKT Paweł Rzeczycki, z września 2016r
2/ Architektura – projekt zamienny, który zawiera zmiany w branży architektonicznej PB wprowadzone w 2017 r.
3/ Elektryka, który zawiera branżę elektryczną Projektu Budowlanego z września 2016r
4/ Elektryka –projekt zamienny- rzuty i schematy rozdzielnic, który zawiera zmiany w branży elektrycznej PB wprowadzone w 2017 r.
5/ Sanitarka, który zawiera branżę sanitarną Projektu Budowlanego z września 2016r
6/ Sanitarka – projekt zamienny- wentylacja, który zawiera zmiany w branży sanitarnej PB w zakresie wentylacji mechanicznej wprowadzone w 2017 r.
7/ Konstrukcja, który zawiera Projekt Budowlano-Wykonawczy branży konstrukcyjnej.
oraz plik:
- Geologia Rubno-Layman, który zawiera opinię geotechniczną dotyczącą między innymi gruntu pod w/w obiektami z 2016 roku
Przedstawione dokumenty budowlane zawierają dokumentację dotyczącą dwóch etapów –
Etap I- opisany jw. jest przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego
Etap II polegający na budowie hali produkcyjnej skrajnej, dobudowanej do hali produkcyjnej nr 3 nie jest przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego
W projekcie budowlanym Ruzbudowy Hal Produkcyjnych o część produkcyjną z zapleczem socjalnym przy ul. Słonecznikowej 10 w Elblągu, wykonanym przez pracownię APR PROJEKT, dotyczącym branży projekt zagospodarowania terenu, architektura, branża drogowa,w opisie technicznym w punkcie 4.2 „Rozbiórki”, przedmiotem niniejszego zamówienia jest tylko i wyłącznie odnośnik:
- unieczynnić i zdemontować wskazane na rysunku planu zagospodarowania terenu fragmenty zewnętrznej podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i zakładowej instalacji ciepłowniczej,
Pozostałe odnośniki punktu 4.2 dotyczą etapu II i nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.
Wykaz prac:
• roboty ziemne,
• fundamenty,
• konstrukcja naziemna,
• konstrukcja ścian,
• pokrycia dachowe,
• izolacje,
• ścianki działowe,
• tynki i okładziny wewnętrzne,
• stolarka okienna,
• stolarka drzwiowa,
• podłoża posadzki,
• podłogi,
• malowanie,
• instalacje wodno-kanalizacyjne,
• instalacje co i instalacje wentylacyjne
• elewacje,

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania całego zamówienia: nie później niż do dnia 31.05.2018 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 oraz wymaganych dokumentów.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 3 kontrakty jako generalny Wykonawca, które obejmowały swoim zakresem wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, podobnych rodzajowo i wartościowo do przedmiotu zamówienia.
Potwierdzeniem tego faktu, jest złożenie wykazu tych robót wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty wykonania oraz danych podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów należytego wykonania zamówienia w postaci referencji/poświadczeń- załącznik nr 4.

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca potwierdzi a zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia uczestniczyć będzie zespół przynajmniej 3 osób spełniających wymagania w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w świetle obowiązujących przepisów prawa do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
1/Kierownik Budowy –posiadający co najmniej 4-letnią praktykę zawodową w kierowaniu robotami budowlanymi, aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie obowiązującej ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane
2/ Kierownik Robót Elektrycznych- posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane
3/ Kierownik robot sanitarnych posiadający aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3.
Jeżeli wykonawca przewiduje powierzenie części oferowanego zamówienia podwykonawcy odpowiada za jego działania i zaniechania związane z wykonywaniem niniejszego zamówienia względem zamawiającego, jak za własne.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w dobrej sytuacji finansowej i ekonomicznej i nie odnotowali strat w ostatnich dwóch latach obrotowych.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca:
• przedstawi bilans i rachunek zysków i strat, lub jeśli nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat, inne odpowiednie dokumenty finansowe za okres ostatnich dwóch lat obrotowych (w przypadku firm zagranicznych dokumenty równoważne przetłumaczone na język polski).
• przedstawi aktualne, nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniu podatków i składek ubezpieczeniowych, wystawionych przez odpowiedniego naczelnika US i odpowiedni oddział ZUS.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 oraz wymaganych dokumentów.

Dodatkowe warunki

Wykonawca wypełni warunek, jeśli wykaże brak powiazań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
Oceny tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.
Wykonawca wypełni warunek, jeśli na zamówienie udzieli gwarancji minimum 36 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w sytuacji kiedy najkorzystniejsza oferta przekroczy założony budżet na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zmiany w treści zapytania:
a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania. Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający publikuje na stronie internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie . Wykonawcy są związani wyjaśnieniami Zamawiającego, od momentu ich publikacji na stronie www.
Wykonawcy zobowiązani są śledzić informacje publikowane na stronie zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności
b) modyfikacje są każdorazowo obowiązujące dla oferentów
c) zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego zapytania .O przedłużeniu terminu składania ofert informuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy, w szczególności:
1. Zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od żadnej ze stron, takimi jak np: siła wyższa, warunki atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację zamówienia.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy złożony w wymaganym terminie, poprawnie wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby wraz z załącznikami- załącznik nr 1
• kosztorys ofertowy
• harmonogram rzeczowo- finansowy budowy hali
• szczegółowy zakres robót wykończeniowych

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 3
4. Wykaz zrealizowanych inwestycji- załącznik nr 4
5. Projekt umowy zaparafowany na każdej stronie- załącznik nr 5
6. Aktualny wydruk z KRS/CEDIG
7. Dokumenty finansowe, o których mowa w punkcie „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”.
8. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ubezpieczeniowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Ocenie podlegać będą tylko oferty, które spełniły wszystkie wymagane warunki i dostarczyły poprawnie wypełnione dokumenty,

Kryteria oceny ofert i ich waga:
a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 95 pkt;
b) Okres udzielonej gwarancji (wyrażony w miesiącach)- 2 pkt
c) Skrócenie okresu realizacji inwestycji (wyrażone w miesiącach)- 3 pkt

Ad a)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium cena netto wynosi 95 pkt
Punkty w ramach kryterium cena netto zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C=(C min/C bad) x 95 pkt gdzie:
C- ilośc punktów przyznanych danej ofercie
C min- najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C bad- cena badanej oferty
Cena oferowana to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.
Cena oferowana powinna zostać określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Ad b)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium okres udzielonej gwarancji to 2 pkt.
Punkty w ramach kryterium „okres udzielonej gwarancji” zostaną przyznane następująco:
Okres gwarancji 60 miesięcy- 2 pkt
Okres gwarancji 48 miesięcy- 1 pkt
Okres gwarancji 36 miesięcy- 0 pkt
Ad c)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium skrócenie czasu realizacji inwestycji to 3 pkt.
Punkty w ramach kryterium „skrócenie czasu realizacji inwestycji” zostaną przyznane następująco:
Skrócenie okresu realizacji inwestycji o 3 miesiące - 3 pkt
Skrócenie okresu realizacji inwestycji o 2 miesiące - 2 pkt
Skrócenie okresu realizacji inwestycji o 1 miesiąc - 1 pktPunkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną zsumowane.
Zamawiający udzieli zmówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców, lub więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty.
Zamawiający poinformuje Wykonawców. Którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty, gdyby Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy nie było możliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone będą podmioty, które:
1. Nie złożą wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów, poprawnie wypełnionych i podpisanych przez upoważnione do tego osoby..
2. Złożą ofertę po wyznaczonym terminie.
3. Są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
4. Złożą ofertę, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD MEBLOWY LAYMAN RYSZARD SEROKA

Adres

Słonecznikowa 10

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

(55)2348877

Fax

0552341988

NIP

5780007723

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu

Numer projektu

RPWM.01.05.01-28-0032/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Przetarg zostaje nie rozstrzygnięty, / zgodnie z informacja zawartą w sekcji " dodatkowe warunki"/ , ponieważ proponowane ceny ofert przekraczały założony w projekcie na realizację tej inwestycji, budżet.
Liczba wyświetleń: 848