Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2017/7/7/G2 do projektu pt. "E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)"

Data publikacji: 22.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-08-2017

Numer ogłoszenia

1050918

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano pytania i odpowiedzi oraz poprawiony załącznik 1_1 i 1_2

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, osobiście, pocztą lub kurierem (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00).
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwa i adres). Kopertę/paczkę należy zaadresować zgodnie z poniższym wzorem:
…………………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)
ONLINE-SKILLS Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
„Oferta na wykonanie scenariuszy e-materiałów dla przedmiotów muzyka i plastyka (Grupa 2) – część …….”
Nie otwierać przed dniem 30.08.2017 r. godz. 12:30.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, który upływa w dniu 30.08.2017 r. (środa) o godz. 9:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2017 r. (środa) o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Marcinkiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 80 scenariuszy e-materiałów do przedmiotu plastyka i maksymalnie 50 scenariuszy e-materiałów do przedmiotu muzyka, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, według konspektów e-materiałów przekazanych przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy maksymalnie 80 scenariuszy e-materiałów do przedmiotu plastyka i maksymalnie 50 scenariuszy e-materiałów do przedmiotu muzyka, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, według konspektów e-materiałów przekazanych przez Zamawiającego - w tym autorów treści, scenariuszy, redaktorów i korektorów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 80 scenariuszy e-materiałów do przedmiotu plastyka i maksymalnie 50 scenariuszy e-materiałów do przedmiotu muzyka, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, według konspektów e-materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
Przyjmuje się, że na opracowanie jednego scenariusza e-materiału składa się łącznie:
1) Średnio 20 godzin pracy autora treści e-materiału (kluczowe zadanie to opracowanie treści do e-materiału na podstawie otrzymanego od Zamawiającego konspektu lekcji);
2) Średnio 5 godzin pracy scenarzystę kursów/autora scenariuszy, ćwiczeń interaktywnych (kluczowe zadanie to opracowanie scenariusza i ćwiczeń interaktywnych na podstawie treści e-materiału otrzymanych od Zamawiającego);
3) Średnio 4 godziny pracy redaktora treści (kluczowe zadanie to redakcja treści kompletnego scenariusza e-materiału otrzymanego od Zamawiającego);
4) Średnio 2 godziny pracy korektora (kluczowe zadanie to korekta treści kompletnego scenariusza e-materiału po redakcji otrzymanego od Zamawiającego);
W ramach zamówienia zrealizowane także zostanie maksymalnie 720 godzin pracy autora scenariuszy, ćwiczeń interaktywnych w zakresie wprowadzania uwag i korekt do treści opracowywanych i umieszczanych na portalu epodreczniki e-materiałów do plastyki i muzyki.

Kod CPV

80420000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi e-learning

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 3 etapach:
1) Etap 1. - wykonanie maksymalnie 12 scenariuszy e-materiałów do przedmiotu plastyka i maksymalnie 7 scenariuszy e-materiałów do przedmiotu muzyka, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego. Gotowe scenariusze e-materiałów zostaną dostarczone nie później niż do 10 września 2017 r. Dla każdego scenariusza czas jest liczony niezależnie od pozostałych i nie może przekraczać czasu zaproponowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w każdej z części prac nad scenariuszem e-materiału.
2) Etap 2. – wykonanie pozostałych scenariuszy e-materiałów, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego - gotowe scenariusze e-materiałów w każdej z części zostaną przekazane Zamawiającemu w czasie określonym w formularzu ofertowym, liczonym od momentu dostarczenia przez Zamawiającego materiału do opracowania danej części prac nad scenariuszem e-materiału i nie później niż do 31 grudnia 2017 r. Dla każdego scenariusza czas jest liczony niezależnie od pozostałych. Zamawiający planuje zlecać prace nad scenariuszami e-materiałów w ilości średnio 20 sztuk w miesiącu dla przedmiotu plastyka i 13 sztuk w miesiącu dla przedmiotu muzyka.
3) Etap 3. – wprowadzenie korekt i modyfikacji zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych do gotowych scenariuszy e-materiałów. Etap 3. Będzie realizowany głównie przez autora scenariuszy, ćwiczeń interaktywnych w ciągu całej realizacji przedmiotu zamówienia, począwszy od podpisania umowy i otrzymania pierwszych uwag do pierwszego scenariusza do 28 lutego 2018 r. włącznie. Średni czas pracy autora scenariuszy, ćwiczeń interaktywnych w zakresie wprowadzania korekt i modyfikacji szacuje się na około 720 godzin w ciągu pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części zamówienia zgodnie z kryteriami oceny i sposobem przyznawania punktacji szczegółowo opisanym w dokumencie Zapytanie ofertowe w pkt. VIII. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ONLINE-SKILLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616661132

NIP

9291714274

Tytuł projektu

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-4001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I - 4 System Polska Sp. z o.o., Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, 30.08.2017, 271830,00 PLN brutto
Część II - 4 System Polska Sp. z o.o., Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, 30.08.2017, 63960,00 PLN brutto
Część III - 4 System Polska Sp. z o.o., Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, 30.08.2017, 46371,00 PLN brutto
Część IV - 4 System Polska Sp. z o.o., Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, 30.08.2017, 20787,00 PLN brutto
Część V - 4 System Polska Sp. z o.o., Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, 30.08.2017, 70848,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 285