Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi

Data publikacji: 21.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-08-2017

Numer ogłoszenia

1050791

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3.Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty przez Wykonawcę.
4.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert wariantowych ani częściowych.
5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcę oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta na zadanie „Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.
12. Oferty należy składać do dnia: 2017.08.29 do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego:
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy.
13. Oferty zostaną otwarte dnia: 2017.08.29 o godz. 9.45 w siedzibie Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kierownik@gops-zawoja.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Dyrcz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503166419

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi:
a) zestaw sztućców
b) serwis obiadowy
c) kubki
d) zestaw garnków i patelni
e) blachy do pieczenia,
f)rękaw cukierniczy
g) foremki do ciasta
h) zestaw papieru do pieczenia, tacek, kubków,

Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.Kody CPV:
39223000-1 - Łyżki, widelce
39221200-9 - Zastawa stołowa
39222000-4 - Artykuły cateringowe
39221100-8 - Zastawa kuchenna

3. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także dostawę całego przedmiotu zamówienia do Domu Dziennego Pobytu w Zawoi, 34-222 Zawoja Przysłop 886.
5. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony i oryginalnie zapakowany i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: suski Miejscowość: Zawoja

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Celem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi:
a) zestaw sztućców
b) serwis obiadowy
c) kubki
d) zestaw garnków i patelni
e) blachy do pieczenia,
f)rękaw cukierniczy
g) foremki do ciasta
h) zestaw papieru do pieczenia, tacek, kubków,

Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.


2.Kody CPV:
39223000-1 - Łyżki, widelce
39221200-9 - Zastawa stołowa
39222000-4 - Artykuły cateringowe
39221100-8 - Zastawa kuchenna

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi:
a) zestaw sztućców
b) serwis obiadowy
c) kubki
d) zestaw garnków i patelni
e) blachy do pieczenia,
f)rękaw cukierniczy
g) foremki do ciasta
h) zestaw papieru do pieczenia, tacek, kubków,

Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.


2.Kody CPV:
39223000-1 - Łyżki, widelce
39221200-9 - Zastawa stołowa
39222000-4 - Artykuły cateringowe
39221100-8 - Zastawa kuchenna

3. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także dostawę całego przedmiotu zamówienia do Domu Dziennego Pobytu w Zawoi, 34-222 Zawoja Przysłop 886.
5. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony i oryginalnie zapakowany i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.

Kod CPV

39220000-0

Nazwa kodu CPV

Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39223000-1 - Łyżki, widelce
39221200-9 - Zastawa stołowa
39222000-4 - Artykuły cateringowe
39221100-8 - Zastawa kuchenna

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z terminem wskazanym w ofercie, jednak nie później niż do 20 września 2017r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:
- przyczyn zależnych od Zamawiającego – termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu realizacji umowy z tego powodu,
- działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu realizacji umowy z tego powodu;
b) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, stałą i obejmującą wykonanie całości zamówienia. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Do oferty należy dołączyć specyfikację stanowiącą załącznik nr 1 z wymienionymi cenami poszczególnych pozycji. Specyfikacja ma charakter jedynie pomocniczy i poglądowy dla Zamawiającego. Wiążąca jest cena kompleksowa wskazana w formularzu oferty. Zamawiający może żądać wyjaśnienia ewentualnych niezgodności w zakresie ceny z formularza oferty i sumy cen wskazanych w specyfikacji, jednak nie może to zmierzać do zmiany wskazanej w ofercie ceny całkowitej.
2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych treści do formularza
3.W ofercie należy podać wartość netto i brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:
- cena (C)
- termin dostawy (T)

Według poniższego wzoru:
Cena – waga kryterium 90% (od 0 do 90 pkt)
Sposób obliczenia:
Pk1 = Cn / Cr x 90 pkt
Pk1 – ilość punktów dla kryterium
Cn – najniższa oferowana cena
Cr - cena oferty rozpatrywanej

Termin dostawy – waga kryterium 10 % (od 0 do 10 pkt)
Punkty w kryterium termin dostawy będą przyznawane w następujący sposób:
Wykonawca który zaproponuje termin wykonania przedmiotu zamówienia uzyska:
- 10 punktów, za zadeklarowanie przez Wykonawcę, że wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie maksymalnie do 15 września 2017r.
- 0 punktów otrzyma Wykonawca który zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie
dłuższym niż do 15 września 2017r., ale maksymalnie do 25 września 2017r.
Pk2- liczba punktów dla kryterium

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O=Pk1+ Pk2)

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i terminu dostawy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
7.Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania.
8. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ZAWOJA

Adres

34-222 Zawoja

małopolskie , suski

Numer telefonu

338775049

Fax

33 0775049

NIP

5521588530

Tytuł projektu

Utworzenie Domu Opieki Dziennej w Zawoi

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0453/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 29.08.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 21.08.2017r. - Zapytanie ofertowe – „Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”.
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-08-29 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie oferty.
O godz. 9.45 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert. W wyniku analizy nie wyłoniono żadnego wykonawcy zamówienia z powodu nie spełnienia kryterium cenowego.
Liczba wyświetleń: 217