Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017

Data publikacji: 21.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-09-2017

Numer ogłoszenia

1050765

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
a) Datę sporządzenia,
b) Nazwę, adres, numer telefonu i numer NIP Oferenta,
c) Szczegółowy opis przedmiotu oferty zgodny z zestawieniem wskazanym w zamówieniu,
d) Wycenę oferty w cenach netto i brutto z podaniem stawek podatku VAT,
e) Proponowany okres gwarancji wyrażony w miesiącach,
f) Termin realizacji zlecenia,
g) Warunki i termin płatności,
h) Datę ważności oferty,
i) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
j) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Oferta powinna zostać dostarczona w wyznaczonym terminie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: paulina.kwiatkowska@abatec.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do naszego biura tj.: ABATEC Sp. z o.o. ul. Norwida 31, kod 76-200 Słupsk

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.kwiatkowska@abatec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kwiatkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

59 845 63 33

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji do impregnacji ciśnieniowej wraz z instalacją sterującą w ramach przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2.2: Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Słupsk Miejscowość: Damnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji do impregnacji ciśnieniowej wraz z instalacją sterującą w ramach przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2.2: Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia jakim jest zakup i montaż instalacji do impregnacji ciśnieniowej wraz z instalacją sterującą powinien spełniać wymogi BHP oraz Ppoż., oraz być wyposażony w wymienione poniżej elementy obligatoryjne i spełniać wskazane warunki aby oferta spełniała wymogi formalne:

1.1) długość cylindra ciśnieniowego w przedziale 12-18 metrów a średnica 1,7 – 2,2 metra;
1.2) instalacja wyposażona w zamknięty zbiornik magazynowy na impregnat oraz kompletny układ hydrauliczny wraz z niezbędnymi rurami, zaworami i pompami;
1.3) instalacja wyposażona w system automatycznego przygotowania impregnatu;
1.4) instalacja wyposażona w układ chłodzenia pompy próżniowej wraz ze zbiornikiem wody (dla oszczędności wody bieżącej układ winien być zamknięty);
1.5) układ wyposażony w zintegrowany system automatycznego sterowania procesami impregnacji wraz z jednostką komputerową umożliwiającą kontrolę (w tym sterowanie ręczne) i rejestrację procesów z wydrukiem oraz systemem oprogramowania umożliwiającym impregnację drewna do różnych klas (min. 1-4) w układzie czasowym, pojemnościowym lub mieszanym;
1.6) układ wyposażony w komplet wózków i wciągarki, torowisko, stojaki i stelaże mocujące elementy instalacji oraz szafę sterującą;
1.7) wykonanie kompletnej dokumentacji wykonanych prac w tym dokumentacji dla UDT oraz obsługi układu, planu posadowienia wszystkich urządzeń, schematów hydraulicznych i elektrycznych i innych niezbędnych dokumentów;
1.8) współpraca przy tworzeniu dokumentacji budowlanej ze szczegółowym opisem fundamentowania i budowy zbiornika betonowego zabezpieczającego wannę na impregnat (parametry, wymogi, wymiary itp.);
1.9) gwarancja minimum 24miesiące;
1.10) montaż zakończony szkoleniem i protokołem.

Kod CPV

44611420-6

Nazwa kodu CPV

Zbiorniki do przechowywania osadu

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac będących przedmiotem zapytania winna zostać wykonana do dnia 15.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział jedynie podmioty prowadzące czynnie działalność gospodarczą tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą – spełnianie warunku weryfikowane będzie w rejestrze CEIDG lub KRS).

Dodatkowe warunki

WARUNKI FORMALNE:
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;
b) W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
c) Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych;
d) Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
e) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród poprawnie złożonych ofert, warunkiem koniecznym jest zgodność ofert ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
f) Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
g) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU OFERT:
a) Cena netto oferty– waga 70%, maksymalna liczba punktów 70;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: cena netto najkorzystniejsza/cena netto Oferenta *70%;
b) Proponowany okres gwarancji – waga 15%, maksymalna liczba punktów 15;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: proponowany okres gwarancji oferenta/oferta z najdłuższym okresem gwarancji *15%;
c) Sposób płatności – waga 15%, maksymalna liczba punktów 15;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: płatność w systemie 20% zaliczki 7 dni po podpisaniu umowy, 40% po dostarczeniu cylindra, wanny oraz elementów systemu hydraulicznego (w tym pomp) na miejsce instalacji, 40% 14 dni po montażu i odbiorze – 15 punktów (tj. 15%), oferta z innym niż wskazany systemem płatności – liczba punktów 0 (tj. 0%);

TRYB I DATA OCENY OFERT:
Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 06.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.
Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od a) do c).

Wykluczenia

OFERTA BĘDZIE PODLEGAŁA WYKLUCZENIU JEŻELI:
a) Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABATEC SP. Z O.O.

Adres

Cypriana Kamila Norwida 31

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598456333

Fax

598456334

NIP

8393171173

Tytuł projektu

Wdrożenie w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0695/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"ADAMUS" Automatyka Przemysłowa Adam Łukaszewski
ul. Ogrodowa 3/13
77-310 Debrzno
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 04.09.2017 r.
CENA OFERTY: 215 000 PLN/NETTO
Liczba wyświetleń: 531