Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” 03/ID/2017

Data publikacji: 18.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-08-2017

Numer ogłoszenia

1050424

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r. do godziny 9:00 w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: dotacjepomorskie1@zgd.com.pl
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany
lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. al. Powstańców Wielkopolskich 33 70-111 Szczecin lub poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie na adres: dotacjepomorskie1@zgd.com.pl

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami, tj:
1.1. Formularz oferty (zgodny z zał. nr 2- jeden formularz dla wszystkich składanych części),
1.2. Oświadczenia Wykonawcy (zgodne z zał. nr 3 – jedno oświadczenie dla wszystkich składanych części),
1.3. Deklaracja dyspozycyjności (zgodne z zał. nr 4 – jedna deklaracja dla wszystkich składanych części).
1.5. Spełnienie kryteriów (zgodnie z zał. nr 5 –jedno dla wszystkich części, należy uzupełnić tylko te części na które składana jest oferta).
1.6. Ocena merytoryczna (zgodnie z zał. nr 6 – należy uzupełnić osobno dla każdej z części- dotyczy części 1, 2, 3, 4) do oceny merytorycznej należy dołączyć wydruk prezentacji multimedialnej.
1.7. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. W przypadku kopii dokumentów wymagane jest umieszczenie na każdej stronie kopii zapisu „za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy.
1.8. Kopia dokumentu potwierdzającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).
2. Oferta powinna być trwale spięta, złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Kopie dokumentów powinny być poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej dokumenty powinny być czytelne po wydruku, ponadto powinny być opisane i spakowane w .zip.
3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Złożona oferta nie podlega zwrotowi.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Można złożyć tylko jedną ofertę (na każdą z części)
7. Oferta powinna zostać podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji tj. przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.
8. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu, z którego wynika sposób reprezentacji Wykonawcy, o ile dokument taki nie jest dostępny w ogólnodostępnych rejestrach (np. CEiDG).
9. W przypadku składania kserokopii dokumentów, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacjepomorskie1@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Klaudia Rzeczkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 611

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Osobiste świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach:
Część 1
Usługa osobistego przeprowadzenia do 7 specjalistycznych szkoleń z tematu „Efektywność osobista” dla 76 Uczestników projektu „IDEALNY SZEF-TO JA!” w wymiarze łącznym do 56 godzin.

Część 2
Usługa osobistego przeprowadzenia do 7 specjalistycznych szkoleń z tematu „Kontakt z trudnym klientem” dla 76 Uczestników projektu „IDEALNY SZEF-TO JA!” w wymiarze łącznym do 56 godzin.

Część 3
Usługa osobistego przeprowadzenia do 7 specjalistycznych szkoleń z tematu „Efektywne negocjacje” dla 76 Uczestników projektu „IDEALNY SZEF-TO JA!” w wymiarze łącznym do 56 godzin.

Część 4
Usługa osobistego przeprowadzenia do 7 specjalistycznych szkoleń z tematu „Umowy handlowe” dla 76 Uczestników projektu „IDEALNY SZEF-TO JA!” w wymiarze łącznym do 56 godzin.

Część 5
Usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu osobistej indywidualnej specjalistycznej porady prawnej w wymiarze do 140 godzin.

Część 6
Usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu osobistej indywidualnej specjalistycznej porady
z zakresu marketingu w wymiarze do 140 godzin.

Część 7
Usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu osobistej indywidualnej specjalistycznej porady
z zakresu finansów/księgowości w wymiarze do 140 godzin.

Część 8
Usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu osobistej indywidualnej specjalistycznej porady
z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w wymiarze do 140 godzin.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Słupsk, Bytów, Chojnice, Kościerzynia, Starogard Gdański

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawców osobiście świadczących specjalistyczne usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_2017"

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: data podpisania umowy.
2. Zakończenie wykonywania zamówienia: maj 2018 r. (przy czym daty w poszczególnych częściach mogą ulec zmianie)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_2017"

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_2017"

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_2017"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_2017"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_2017"

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_2017"

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_2017"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_2017"

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_2017"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – dla części 1-4:

LP /NAZWA KRYTERIUM /WAGA
1. /Doświadczenie zawodowe /50 punktów (50%)
2. /Ocena merytoryczna /40 punktów (40%)
3. /Cena brutto za 1 godzinę /10 punktów (10%)
RAZEM 100 punktów (100% )

2. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – dla części 5-8:

LP /NAZWA KRYTERIUM /WAGA
1. /Doświadczenie /50 punktów (50%)
2. /Dyspozycyjność /40 punktów (40%)
3. /Cena brutto za 1 godzinę /10 punktów (10%)
RAZEM 100 punktów (100% )


Opis sposobu przyznawania punktów dla części 1-8 znajduje się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_ 2017".

Wykluczenia

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe 03_ID_2017"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O. O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

IDEALNY SZEF - TO JA!

Numer projektu

RPPM.05.07.00-22-0027/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach części 1:
• EUROPIL Elżbieta Pilch ul. Gwarna 52/5, 70-789 Szczecin, data wpłynięcia 2017-08-28, cena 100zł

W ramach części 2:
• MENS MENTIS ANTONI PIWOWARCZYK, ul. Spółdzielcza 17/1, 70-393 Szczecin, data wpłynięcia 2017-08-28, cena 100zł
• Kamil Szelak Trening Doradztwo i Szkolenia, 72-005 Przecław 55b/6, data wpłynięcia 2017-08-27, cena 100zł

W ramach części 3:
• MENS MENTIS ANTONI PIWOWARCZYK, ul. Spółdzielcza 17/1, 70-393 Szczecin, data wpłynięcia 2017-08-28, cena 100zł
• Kamil Szelak Trening Doradztwo i Szkolenia, 72-005 Przecław 55b/6, data wpłynięcia 2017-08-27, cena 100zł

W ramach części 4:
• "EduKar" Zbigniew Olender Centrum Kształcenia ul. Długa 28, 83-400 Kościerzyna, data wpłynięcia 2017-08-28, cena 98zł


W ramach części 5:
• LEX CONSULTING Doradztwo Prawno-Gospodarcze Marcin Nowakowski, ul. Korzeniowskiego 39, 83-000 Pruszcz Gdański, data wpłynięcia 2017-08-28, cena 95zł

W ramach części 6:
• BRAND Tomasz Dołgań, ul. Ks. J. Popiełuszki 9/9, 10-695 Olsztyn, data wpłynięcia 2017-08-28, cena 95zł

W ramach części 7:
• "Usługi Rachunkowo-Finansowe "Olimpia" Izabela Hake, ul. Rzemieślnicza 19, 83-400 Kościerzyna, data wpłynięcia 2017-08-28, cena 120zł

W ramach części 8:
• BRAND Tomasz Dołgań, ul. Ks. J. Popiełuszki 9/9, 10-695 Olsztyn, data wpłynięcia 2017-08-28, cena 95zł
• LEX CONSULTING Doradztwo Prawno-Gospodarcze Marcin Nowakowski ul. Korzeniowskiego 39, 83-000 Pruszcz Gdański, data wpłynięcia 2017-08-28, cena 95zł
Liczba wyświetleń: 391