Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.2/AOON/FR

Data publikacji: 16.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-09-2017

Numer ogłoszenia

1050016

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana 18.09.17 godz. 11.40 - zał. nr 3, pkt.1 dopisano (wraz ze wszystkimi pochodnymi).W dn 12.09.2017o godz 22.40 dok. zmian :wydłużono termin składania ofert do 21.09.2017 SIWZ VI 2a)Było:posiadają właściwe kwalifikacje, co oznacza, że najmniej 220 godz. oraz 40 godz szkolenia praktycznego.Jest : „posiadają właściwe kwalifikacje, co oznacza, że każda z osób mających pełnić funkcję asystenta osobistego os. niepełnosprawnej posiada ukończone szkolenia teoretycznego i przygotowanie praktyczne dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.” Dopisano ppkt „c) oferent przedstawi ofertę cenową, wraz ze wskazaniem dyspozycyjności (w dn i h) Dyspozycyjność powinna być rozumiana jako elastyczność Wykonawcy do możliwość realizacji harmonogramu działań w wymiarze maksymalnie 276 godz m-c.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Weryfikacja na podstawie formularza oferty, który stanowi zał 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Pkt. VIII uzupełniono zapis.Pkt. XI 1 Zmienia się ppkt b. z „doświadczenia” na „ dyspozycyjność” nowe brzmienie.|: b) dyspozycyjność Wykonawcy. Pkt za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco: dyspozycyjność – 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 20 pkt,dyspozycyjność – 5-6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 10 pkt,dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 5 pkt,dyspozycyjność – 1-3 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00–1 pkt Max liczba pkt do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium dyspozycyjność wynosi 20. Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do wezwania osoby objętej ofertą do podpisania umowy
Pkt.XII.1.1Było:1)”którego łączne zaangażowanie…., przekracza 276 h miesięcznie. Limit.. ….urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym. Jest : 1. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę:1) który na moment podpisania umowy oraz w trakcie wykonywania umowy przekroczy 276 h zaangażowania zawodowego w szczególności umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym.Zał.3: Pkt 2. było: "Oświadczam, że posiadam doświadczenie zawodowe jako asystent osobisty os. niepełnosprawnej i przepracowałem/przepracowałam w tym zawodzie …lat w …
jest: "Oferuję swoje usługi w wymiarze:  dyspozycyjność – 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 20 punktów dyspozycyjność – 5 - 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 10 punktów dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 5 punktów dyspozycyjność – 1 -3 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 1 punkt.Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium dyspozycyjność wynosi 20(te same zmiany naniesiono na stronie głównej)
7.09.2017 godzina 19,45 dokonano zmiany w zał SIWZpktt III ppkt 5 - było: "5. Średnia liczba g. pracy przypadająca w m-cu u na jednego zatrudnionego asystenta wynosi 83 g. przy czym zatrudnienie może obejmować od 1 do 184 g/ m-c – w zależności od zapotrzebowania na usługę." , jest: "5. Liczba g. przypadających na jednego zatrudnienie asystenta w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2018 może wynosić od 1 do 1138 g. – w zależności od zapotrzebowania na usługę."pkt XV ppkt 2- było: "- Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że średnia liczba g. pracy przypadająca w m-cu wynosi 83 g. przy czym zatrudnienie może obejmować od 1 do 184 g/ m-c – w zależności od zapotrzebowania na usługę.", jest: "2.Zamawiający informuje, iż w umowie z Wykonawcą będą zapisy mówiące o tym, że:- Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że . Liczba g. przypadających na jednego zatr. asystenta w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2018 może obejmować od 1 do 1138 g. – w zależności od zapotrzebowania na usługę."Pkt XVI, dopisano ppkt 9, który brzmi: "9.Zle-dawca dopuszcza możliwość zwiększenia ilości g, w wysokości nie przekraczającej 50% g. określonych w umowie. "Zał nr 3 - formularz ofertowyDopisano pkt 3, który brzmi: "3. Deklaruję gotowość do świadczenia usług asystenckich w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2018 w wymiarze:  min. 1 – max. 140 godz  min. 1 – max. 560 godz min. 1 – max. 1138 godz" Zał nr 4 - wzór umowy§2, pkt 2, było: "2) Z-biorca przyjmuje do wiadomości, że średnia liczba godz pracy przypadająca w m-cu wynosi 83 godz, przy czym zatrudnienie może obejmować od 1 do 184 g/ m-c – w zależności od zapotrzebowania na usługę.", jest: "2) Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że liczba godz pracy przypadająca w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2018 może obejmować od 1 do 1138 godz – w zależności od zapotrzebowania na usługę.";§ 4 , pkt 2, było: "2) Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy świadczącego usługi asystenckie wynosi.. brutto (sł….) za jedną godz pracy.", jest: "2) Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy świadczącego usługi asystenckie wynosi.. brutto (sł.) za jedną godz pracy, w wymiarze zgodnym z zadeklarowanym w ofercie."§7 pkt 2, było: "2) Strony mogą w każdym czasie, bez podawania powodów i bez ważnych powodów, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem m-go okresu wypowiedzenia.", jest: "2) Zleceniodawca może w każdym czasie, bez podawania powodów i bez ważnych powodów, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem m-go okresu wypowiedzenia."
W dniu 17.08.2017 o godz 13.00 dodonano zmiany 1.Zmieniono treść zał SIWZ w pkt XI na : treść : Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów (nazwa kryterium - waga %) : cena oferty - 80% (maksymalnie 80 punktów) C minX c = - x 80 pkt.Cgdzie: Xc –liczba pkt.C min -najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert Co -cena w ofercie Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt b) doświadczenie - 20% (max 20 pkt) - doświadczenie zawodowe jako ast. os. os niepełnosprawnej od 1 roku do 2 lat - 10pkt. - doświadczenie zawodowe jako asyt os. os. niepełnosprawnej powyżej 2 lat - 20 pkt. Kryterium oceniane na podstawie przedłożonych dok.2 Zmien. treść zał nr 1,3.

Miejsce i sposób składania ofert

Fundacja Razem 58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2.Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 21.09.2017r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego – FUNDACJA RAZEM 58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: FUNDACJA RAZEM 58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2 i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 2/RPO/9.2/AOON/FR w ramach projektu „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ANDRZEJ ŚWIERSZCZEWICZ .Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

534840534

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0007/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne, Fundacja Razem w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: z zakresu świadczenia usług asystenta osobistego na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Wszystkie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie 16 osób - asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, które będą świadczyć usługi na rzecz osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” przez okres od 1.10.2017 do 30.11.2018

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych – uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Usługi asystenckie świadczone będą przez 16 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu kłodzkiego.
Usługi świadczone będą na podstawie umowy cywilno-prawnej, przez okres 14 miesięcy – między 1.10.2017, a 30.11. 2018.

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapisami SWIZ do niniejszego zapytania. Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 21.09.2017 godzina 10.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów (nazwa kryterium - waga %) :
a) cena oferty - 80% (maksymalnie 80 punktów)
C min
X c = ------------ x 80 pkt.
Co
gdzie:
Xc –liczba punktów
C min -najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co -cena w ofercie
Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów
b) dyspozycyjność Wykonawcy
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
dyspozycyjność – 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 20 punktów
dyspozycyjność – 5 - 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 10 punktów
dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 5 punktów
dyspozycyjność – 1 -3 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 1 punkt

Kryterium oceniane na podstawie przedłożonych dokumentów.

Wykluczenia

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0007/16-00

Inne źródła finansowania

ZAMAWIAJĄCYM JEST Fundacja Razem 58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2. PARTNER

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Edyta Petrus - Bystrzyca Kłodzka 57-500, oferta wpłynęła 19.09.2017 r., cena 32,00 zł
2. Łucja Krawczyk - Bystrzyca Kłodzka 57-500, oferta wpłynęła 19.09.2017 r., cena 32,00 zł
3. Michał Wymazała - Lewin Kłodzki 57-343, oferta wpłynęła 19.09.2017 r., cena 32,00 zł
4. Rafał Mąkowski - Kłodzko 57-300, oferta wpłynęła 19.09.2017 r., cena 32,00 zł
5. Ewelina Zych - Kłodzko 57-300, oferta wpłynęła 19.09.2017 r., cena 32,00 zł
6. Violetta Mlostek - Radków 57-420, oferta wpłynęła 20.09.2017 r., cena 32,00 zł
7. Katarzyna Czwartos - Lądek Zdrój 57-540, oferta wpłynęła 20.09.2017 r., cena 32,00 zł
8. Marzena Liu - Polanica Zdrój 57-320, oferta wpłynęła 20.09.2017 r., cena 32,00 zł
9. Marzena Holly - Szczytna 57-330, oferta wpłynęła 20.09.2017 r., cena 32,00 zł
10. Edmund Wiącek - Kłodzko 57-300, oferta wpłynęła 20.09.2017 r., cena 32,00 zł
11. Katarzyna Jamróz - Lądek Zdrój 57-540, oferta wpłynęła 20.09.2017 r., cena 32,00 zł
12. Bernarda Leja - Lądek Zdrój 57-540, oferta wpłynęła 20.09.2017 r., cena 32,00 zł
13. Katarzyna Bąk - Kłodzko 57-300, oferta wpłynęła 20.09.2017 r., cena 32,00 zł
14. Bogusław Kołodyński - Międzylesie 57-530, oferta wpłynęła 20.09.2017 r., cena 32,00 zł
15. Beata Garbacz - Lądek Zdrój 57-540, oferta wpłynęła 20.09.2017 r., cena 32,00 zł
16. Klaudia Czetyrkowska - Lądek Zdrój 57-540, oferta wpłynęła 20.09.2017 r., cena 32,00 zł
Liczba wyświetleń: 277