Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017

Data publikacji: 16.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2017

Numer ogłoszenia

1049978

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 17.08.2017 wprowadzono modyfikację do zapytania. Został ustalony nowy termin realizacji prac.
Po zmianie : "Realizacja prac będących przedmiotem zapytania powinna zostać wykonana do dnia 30.10.2017 r."

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w wyznaczonym terminie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: paulina.kwiatkowska@abatec.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do naszego biura tj.: ABATEC Sp. z o.o. ul. Norwida 31, kod 76-200 Słupsk
Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub przekazać osobiście w terminie
od 16.08.2017 r. do 31.08.2017 r. Liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferta powinna zwierać:
a) Datę sporządzenia,
b) Nazwę, adres, numer telefonu i numer NIP Oferenta,
c) Szczegółowy opis przedmiotu oferty zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
d) Wycenę oferty w cenach netto i brutto z podaniem stawek podatku VAT,
e) Proponowany okres gwarancji wyrażony w miesiącach,
f) Termin realizacji zlecenia,
g) Warunki i termin płatności,
h) Datę ważności oferty,
i) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
j) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.kwiatkowska@abatec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kwiatkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

598456333

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych w zakresie wykonania płyt fundamentowych dla inwestycji realizowanej w Damnicy, w ramach projektu polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2.2: Kredyt na Innowacje Technologiczne.
Będące przedmiotem zamówienia fundamenty dla poszczególnych elementów inwestycji tj. systemu suszarniczego, instalacji grzewczej, komina i zbiornika do przechowywania trocin, wiaty oraz hali autoklawu winne spełniać wymogi i parametry wynikające z załączonych rysunków. W zakres zamówienia wchodzą prace ziemne, płyty żelbetowe i bloki fundamentowe, zbrojenia, izolacje, dylatacje i odwodnienia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: słupski Miejscowość: Damnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych w zakresie wykonania płyt fundamentowych dla inwestycji realizowanej w Damnicy, w ramach projektu polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2.2: Kredyt na Innowacje Technologiczne.
Będące przedmiotem zamówienia fundamenty dla poszczególnych elementów inwestycji tj. systemu suszarniczego, instalacji grzewczej, komina i zbiornika do przechowywania trocin, wiaty oraz hali autoklawu winne spełniać wymogi i parametry wynikające z załączonych rysunków. W zakres zamówienia wchodzą prace ziemne, płyty żelbetowe i bloki fundamentowe, zbrojenia, izolacje, dylatacje i odwodnienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych w zakresie wykonania płyt fundamentowych dla inwestycji realizowanej w Damnicy, w ramach projektu polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2.2: Kredyt na Innowacje Technologiczne.
Będące przedmiotem zamówienia fundamenty dla poszczególnych elementów inwestycji tj. systemu suszarniczego, instalacji grzewczej, komina i zbiornika do przechowywania trocin, wiaty oraz hali autoklawu winne spełniać wymogi i parametry wynikające z załączonych rysunków. W zakres zamówienia wchodzą prace ziemne, płyty żelbetowe i bloki fundamentowe, zbrojenia, izolacje, dylatacje i odwodnienia.

Podstawę do przygotowania oferty stanowią załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - rzut przyziemia system suszarniczy i grzewczy
Załącznik nr 2 - rzut fundamentów system suszarniczy i grzewczy
Załącznik nr 3 - PŻ-1 system suszarniczy i grzewczy
Załącznik nr 4 - PŻ-2 system suszarniczy i grzewczy
Załącznik nr 5 - PŻ-3 system suszarniczy i grzewczy
Załącznik nr 6 - BF-2 system suszarniczy i grzewczy
Załącznik nr 7 - BL-1 system suszarniczy i grzewczy
Załącznik nr 8 - fundament pod silos rys. 1
Załącznik nr 9 - fundament pod silos rys. 2
Załącznik nr 10 - rzut fundamentów autoklaw
Załącznik nr 11 - Fs2 stopa fundamentowa autoklaw
Załącznik nr 12 - Fs3 stopa fundamentowa autoklaw
Załącznik nr 13 - Fs4 stopa fundamentowa autoklaw
Załącznik nr 14 - podwalina żelbetowa autoklaw
Załącznik nr 15 - rzut fundamentów wiata
Załącznik nr 16 - Fs1 stopa fundamentowa wiata

Na wniosek oferenta może zostać udostępniony szczegółowy kosztorys zerowy fundamentów dla inwestycji wraz z obmiarem.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac będących przedmiotem zapytania powinna zostać wykonana do dnia 06.10.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział jedynie podmioty prowadzące czynnie działalność gospodarczą tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą – spełnianie warunku weryfikowane będzie w rejestrze CEIDG lub KRS).

Dodatkowe warunki

a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;
b) W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
c) Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych;
d) Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
e) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród poprawnie złożonych ofert, warunkiem koniecznym jest zgodność ofert ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
f) Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
g) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

PROCEDURA WYBORU OFERT:
1. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena netto oferty– waga 70%, maksymalna liczba punktów 70;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: cena netto najkorzystniejsza/cena netto Oferenta *70%;
b) Proponowany okres gwarancji – waga 10%, maksymalna liczba punktów 10;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: proponowany okres gwarancji oferenta/oferta z najdłuższym okresem gwarancji *10%;
c) Sposób płatności – waga 10%, maksymalna liczba punktów 10;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: płatność w systemie 20% zaliczki 7 dni po podpisaniu umowy, 40% 10 dni po wykonaniu wykopów i zbrojeń potwierdzonych odbiorem, 40% 14 dni po montażu i odbiorze – 10 punktów (tj. 10%), oferta z innym niż wskazany systemem płatności – liczba punktów 0 (tj. 0%);
d) Brak kosztów dodatkowych leżących po stronie inwestora - typu dźwig, transport, dojazd – waga 10%, maksymalna liczba punktów 10;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: oferta bez dodatkowych kosztów po stronie inwestora - 10 punktów (tj. 10%), oferta z kosztami dodatkowymi - liczba punktów 0 (tj. 0%);
2. Tryb i data oceny ofert:
Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 01.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.
Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od a) do d).

Wykluczenia

Oferta będzie podlegała wykluczeniu jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABATEC SP. Z O.O.

Adres

Cypriana Kamila Norwida 31

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598456333

Fax

598456334

NIP

8393171173

Tytuł projektu

Wdrożenie w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0695/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi Ogólnobudowlane CZAR-BUD Tadeusz Czarnowski
ul. Akacjowa 16
76-231 Damnica
Data wpłynięcia: 30.08.2017 r.
Cena oferty: 127 875,44 zł/netto
Liczba wyświetleń: 597