Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2017/7/8/G2 do projektu pt. "E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)"

Data publikacji: 14.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-08-2017

Numer ogłoszenia

1049721

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, osobiście, pocztą lub kurierem (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00).
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwa i adres). Kopertę/paczkę należy zaadresować zgodnie z poniższym wzorem:
…………………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

ONLINE-SKILLS Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
„Oferta na wykonanie maksymalnie 20 sztuk animacji 3D (Grupa 2) – część …. ”
Nie otwierać przed dniem 22.08.2017 r. godz. 13:00.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, który upływa w dniu 22.08.2017 r. (wtorek) o godz. 9:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.08.2017 r. (wtorek) o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Marcinkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 666 11 32

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 20 animacji 3D do przedmiotów muzyka i plastyka, zgodnie ze scenariuszami i wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawców maksymalnie 20 animacji 3D do przedmiotów muzyka i plastyka, w tym grafików komputerowych, autorów animacji i montażystów animacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 20 animacji 3D do przedmiotów muzyka i plastyka, zgodnie ze scenariuszami i wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, według scenariuszy przekazanych przez Zamawiającego.
Przyjmuje się, że na wykonanie jednej animacji 3D składa się łącznie:
- 30 godzin pracy grafika komputerowego,
- 20 godzin pracy autora animacji,
- 10 godzin pracy montażysty animacji.

Kod CPV

79822500-7

Nazwa kodu CPV

Usługi projektów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 3 etapach:
1) Etap 1. - wykonanie maksymalnie 5 animacji 3D, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, nie później niż do 28 sierpnia 2017 r. Dla każdego scenariusza animacji czas jest liczony niezależnie od pozostałych.
2) Etap 2. – wykonanie pozostałych animacji 3D, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego – każda jedna gotowa animacja 3D zostanie dostarczona nie później niż w terminie 7 dni od daty dostarczenia scenariuszy przez Zamawiającego i nie później niż do 31 stycznia 2018 r. Dla każdego scenariusza czas jest liczony niezależnie od pozostałych. 7 dni jest to łączny czas wymagany na opracowanie animacji przez grafika komputerowego, autora animacji i montażystę animacji. Współpraca między tymi osobami musi przebiegać na tyle sprawnie, aby nie przekraczać wskazanego terminu dla każdej jednej animacji. Zamawiający planuje realizację średnio 3 animacji 3D w ciągu każdego miesiąca realizacji projektu (tj. przez 5 miesięcy).
3) Etap 3. – wprowadzenie korekt i modyfikacji zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych do gotowych animacji 3D, najpóźniej w terminie 2 dni od daty dostarczenia uwag przez Zamawiającego i nie później niż do 28 lutego 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto za wykonanie 1 szt. animacji 3D - Waga 40%
2. Termin dostarczenia elementów składowych animacji 3D - Waga 30%
3. Gotowość do stawienia się do opracowania koncepcji i zrealizowania poprawek - Waga 20%
4. Termin wydłużenia gwarancji - Waga 10%

Kryterium 1 – Cena brutto za produkcję 1 szt. animacji 3D (C)
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie 1 szt. animacji 3D. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
C = (Cn / Cb) x 100 x 40%
C – otrzymane punkty w ramach kryterium 1
Cn – cena brutto za wykonanie 1 szt. animacji 3D oferty najtańszej
Cb – cena brutto za wykonanie 1 szt. animacji 3D oferty badanej
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 40 punktów.

Kryterium 2 – Termin dostarczenia elementów składowych animacji 3D (T)
Ocenie podlegała będzie liczba dni jaką zadeklaruje w formularzu ofertowym Wykonawca na dostarczenie gotowych elementów składowych jednej animacji 3D – w zależności od części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę - szczegóły w dokumencie Zapytanie ofertowe.

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże deklarowany termin dostarczenia elementów składowych dla jednej animacji 3D dłuższy niż 7 dni, jego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin dostarczenia elementów składowych animacji 3D” stanowiąca średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez członków komisji oceny ofert.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 30 punktów.

Kryterium 3 – Gotowość do stawienia się do opracowania koncepcji i zrealizowania poprawek (G)
Ocenie będzie podlegało, czy Oferent zadeklarował się do stawienia się w siedzibie Zamawiającego (Poznań) lub partnerów (Bydgoszcz lub Toruń) lub w innym miejscu każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego, celem wspólnego z Zamawiającym opracowania koncepcji zleconej części animacji i w późniejszym etapie, celem omówienia i wprowadzenia wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego uwag do danej części prac nad animacją. Zamawiający zapewni stanowisko pracy, Wykonawca musi posiadać swój sprzęt i oprogramowanie niezbędne do należytego wykonania pracy.
Jeżeli oferent w formularzu ofertowym, w pozycji „Deklaruję gotowość do stawienia się do opracowania koncepcji i zrealizowania poprawek w siedzibie Zamawiającego (Poznań) lub partnerów (Bydgoszcz lub Toruń) lub w innym miejscu każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego” wskazał odpowiedź:
- TAK - wówczas jego oferta w tym kryterium otrzyma 20 punktów;
- NIE - wówczas jego oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 20 punktów.

Kryterium 4 – Okres wydłużenia gwarancji (O)
Ocenie poddany zostanie zadeklarowany, przez Wykonawcę okres wydłużenia gwarancji. Jako okres gwarancji Zamawiający rozumiem okres czasu, w którym Zamawiający będzie mógł zgłaszać uwagi, zastrzeżenia i prośby o modyfikacje do przedmiotu zamówienia wykonanego przez Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany będzie, w terminach określnych w umowie, do modyfikacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze zgłoszonymi uwagami. Zgodnie z zapisami umowy podstawowy okres gwarancji wynosi 2 miesiące.
Lp. Podkryterium Liczba przyznanych punktów
1 Okres wydłużenia gwarancji od 2 m-cy do 3 m-cy - 0 pkt.
2 Okres wydłużenia gwarancji od 4 m-cy do 6 m-cy - 5 pkt.
3 Okres wydłużenia gwarancji od 7 m-cy do 9 m-cy - 10 pkt.

O – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Okres wydłużenia gwarancji” stanowiąca średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez członków komisji oceny ofert.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 10 punktów.
Uwaga:
Oferta, w której Wykonawca w formularzu ofertowy, jako okres gwarancji wskaże okres krótszy niż 2 m-ce, zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P) w danej części, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + T + G + O
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia – 100 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ONLINE-SKILLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616661132

NIP

9291714274

Tytuł projektu

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-4001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I - 4 System Polska sp. z o.o., Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, 22.08.2017, 68634,00
Część II - 4 System Polska sp. z o.o., Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, 22.08.2017, 44280,00
Część III - 4 System Polska sp. z o.o., Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, 22.08.2017, 27060,00
Liczba wyświetleń: 314