Strona główna
Logo unii europejskiej

Części składowe stanowiska do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT – sieci bezprzewodowe (PLCRC/2830701/06/2554/2017)

Data publikacji: 11.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2017

Numer ogłoszenia

1049538

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com
Szczegóły dotyczące sposobu składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 223 8337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

A) Tester modułów bezprzewodowych
- analiza parametrów warstwy fizycznej standardów 802.11abgn, 802.11ac VHT80, BLE, Bluetooth 5, ZigBee, WiSUN, ZWave .
B) Szafa ekranowana
- pojemność użytkowa: 0,1 m^3 (min);
- przepusty filtrowane (zestaw minimalny): złącza N (4sztuki), zasilanie AC 230V, zasilanie DC (min 10A, cztery przewody), DB9, USB 2.0, GbE.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego w celu budowy stanowiska do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - sieci bezprzewodowe.

Przedmiot zamówienia

A) Tester modułów bezprzewodowych
B) Szafa ekranowana

Wymagania dotyczące testera
1) Zakres częstotliwości pracy: 400 do 6000 MHz (lub szerzej).
2) Ilość fizycznych analizatorów wektorowych (sterowanie niezależne, praca równoległa w tym samym czasie): 2 (min).
3) Ilość fizycznych generatorów wektorowych (sterowanie niezależne, praca równoległa w tym samym czasie): 2 (min).
4) Złącza RF: 4 (min), dwukierunkowe (RX/TX), typ N.
5) Pasmo IF (generator, analizator): 160MHz (min).
6) Częstotliwość próbkowania: 240MHz (min, niezależnie dla każdego generatora i analizatora).
7) Długość bufora pamięci (nagrywanie/odtwarzanie): 400ms (min, przy maksymalnej częstotliwości próbkowania).
8) Residual EVM (802.11, 80MHz, pełen pakiet, generator i analizator): -50dB (lub lepiej, w wybranych dwudziestopięciodecybelowych zakresach mocy wyjściowej i wejściowej).
9) Dokładność pomiaru mocy wejściowej: 1dB (min).
10) Dokładność kontroli mocy wyjściowej: 1dB (min).
11) Analiza parametrów warstw fizycznych standardów 802.11abgn, 802.11ac VHT80, BLE, Bluetooth 5, ZigBee, WiSUN, ZWave – tester zgodny sprzętowo i skalibrowany, odpowiednie licencje aktywne.
11) Analiza parametrów warstwy fizycznej standardów 802.11ax, 802.11ah, 802.11ac VHT160 – tester zgodny sprzętowo i skalibrowany, możliwość opcjonalnego aktywowania funkcji pomiarowych w okresie gwarancji poprzez dodatkowy zakup licencji oprogramowania.
12) Pełna kalibracja i testy automatyczne (konfigurowalne scenariusze testowe) modułów WLAN z układami QCA99xx i QCA4531 (za pomocą aplikacji producenta układów scalonych lub innego oprogramowania o zbliżonej funkcjonalności) – tester skonfigurowany, zawarte odpowiednie biblioteki, pliki konfiguracyjne i licencje oprogramowania (z wyłączeniem licencji oprogramowania producenta układów scalonych).
13) Zapis i odczyt przebiegów generatora i analizatora do zewnętrznych plików. Narzędzie lub biblioteka do tworzenia i odczytu plików w środowisku MATLAB lub innym otwartym formacie danych – z wyłączeniem plików zawierających chronioną własność intelektualną.
14) Okres gwarancji i bezpłatnej okresowej kalibracji: 5 lat (min).
15) Jednodniowe szkolenie z instruktorem (w języku polskim lub angielskim) w Krakowie lub zdalnie (on-line).

Wymagania dotyczące szafy ekranowanej
1) Wymiary zewnętrzne (najdłuższa krawędź): 75cm (max).
2) Pojemność użytkowa: 0,1 m^3 (min).
3) Materiał: stal nierdzewna.
4) Waga: 80kg (max).
5) Wykończenie wnętrza: pianka zapewniająca tłumienie fali odbitej lub przechodzącej 20dB (min, częstotliwość 1,5GHz).
6) Przepusty filtrowane (zestaw minimalny): złącza N (4sztuki), zasilanie AC 230V, zasilanie DC (min 10A, cztery przewody), DB9, USB 2.0, GbE.
7) Chłodzenie: wymuszony przepływ powietrza, wentylator (zasilanie 48V max).
8) Sposób otwierania: uchylna w poziomie przednia ścianka, zawiasy, zatrzaski otwierane z przedniej płaszczyzny.
9) Izolacja RF kompletu (pasmo częstotliwości 1 do 6GHz): 80dB (min).

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu oferty: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.
Wymagany termin ważności składanych ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent składający zamówienie nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz oferty przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1.
- Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, zawierające potwierdzenie kompletności oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania).
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania).
- Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska, np. poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.
- Informację o warunkach gwarancji.
- Kopia deklaracji zgodności, jeśli ma zastosowanie.
- Kopia instrukcji obsługi w wersji elektronicznej, jeśli ma zastosowanie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej wartości współczynnika P, obliczonego według wzoru:
P = cena * K, gdzie współczynnik K jest ustalony w zakresie od 90% do 100%.
K=90% otrzymują oferty, które spełniają kryteria w sposób znacząco wykraczający (funkcjonalność, parametry techniczne, konstrukcja, gwarancja), a K=100% otrzymują oferty, które spełniają kryteria w sposób podstawowy.

Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tespol Sp. z o.o., Klecińska 125, 54-413 Wrocław, 18.08.2017, 97100 USD.
Liczba wyświetleń: 746