Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja wyjazdu oraz organizacja stoiska wystawienniczego i zakup reklam w wybranych mediach targowych na targach DLD Tel Aviv Innovation Festival 2017 03-07 września 2017, Tel Aviv

Data publikacji: 10.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-08-2017

Numer ogłoszenia

1049193

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 23 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa lub przesłać mailowo na adres: biuro@4bestcare.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@4bestcare.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Pawłowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
Kody CPV
79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dla Zamawiającego, wyjazdu oraz noclegów podczas targów DLD Tel Aviv Innovation Festival 2017, odbywających się w Tel Avivie w terminie od 03 do 07 września 2017 r. oraz organizacja dla Zamawiającego stoiska wystawienniczego oraz zakup reklam w wybranych mediach targowych na targach DLD Tel Aviv Digital Conference 2017, odbywających się w Tel Avivie w terminie od 06 do 07 września 2017 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dla Zamawiającego, wyjazdu oraz noclegów podczas targów DLD Tel Aviv Innovation Festival 2017, odbywających się w Tel Avivie w terminie od 03 do 07 września 2017 r. oraz organizacja dla Zamawiającego stoiska wystawienniczego oraz zakup reklam w wybranych mediach targowych na targach DLD Tel Aviv Digital Conference 2017, odbywających się w Tel Avivie w terminie od 06 do 07 września 2017 r.

Przedmiot zamówienia

1) Organizacji stoiska wystawowego Wnioskodawcy o powierzchni ok. 9 m2 otwartego na 1 stronę zgodnie z wizualizacją i projektem dostarczonym przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. W ramach tej pozycji Wykonawca zobowiązuje się do:
a) montażu stoiska na miejscu targów zgodnie z dostarczoną dokumentacją
b) demontażu stoiska po zakończeniu targów
2) zapewnienia zasilania prądem elektrycznym w stoisku wystawowym.

Zamawiający oświadcza, że dokonał rezerwacji powierzchni targowej bezpośrednio u organizatora targów i jest z nim w kontakcie.
Wykonawca zobowiązany jest zakupić u organizatora targów następujące usługi reklamowe:
a) zakup reklam w wybranych mediach targowych
1)Zapewnienie zakwaterowania pracownikom delegowanym przez Zamawiającego na targi zgodnie z poniższymi warunkami:

a) Liczba osób delegowanych – ogółem 3 osoby;
b) Liczba noclegów 7 noclegów w dniach od 02 do 09 września 2017 r.;
2) Warunki noclegowe:
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia noclegów dla wszystkich pracowników Zamawiającego w terminie ich pobytu;
b) Wykonawca zapewni nocleg w hotelu /o standardzie przynajmniej ****/ w dwóch pokojach: 1 pokój 1-os. i 1 pokój 2-os.
c) Lokalizacja: TelAviv, nie dalej niż 5 km od miejsca targów;
d) W ciągu 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego propozycje zakwaterowania.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ubezpieczenia w trakcie podróży oraz pobytu na miejscu oraz transportu na miejsce targów, z siedziby Wnioskodawcy w Warszawie osób delegowanych na targi zgodnie z poniższymi założeniami:

Bilety lotnicze:
a. Wykonawca dokona rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów lotniczych dla wszystkich uczestników (3 osoby) na następujących trasach:
o Warszawa– TelAviv
o TelAviv – Warszawa
b. Wszyscy uczestnicy wyruszający w tej samej dacie powinni zostać przetransportowani tym samym samolotem. Podróż powinna odbywać się bezpośrednim lotem, w klasie ekonomicznej, rejsowymi liniami lotniczymi. Bilet powinien uwzględniać bagaż podręczny oraz jedną sztukę bagażu rejestrowanego, powinien również uwzględniać wszelkie opłaty określone prawem krajowym i międzynarodowym, w szczególności opłaty rezerwacyjne, paliwowe oraz lotniskowe.
c. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę uczestników z danymi niezbędnymi do rezerwacji biletów nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy.
d. Do 7 dni od otrzymania listy od Zamawiającego Wykonawca dokona rezerwacji biletów oraz przekaże Zamawiającemu potwierdzenie dokonania rezerwacji.
e. Najpóźniej 3 dni przed wylotem Wykonawca dostarczy w formie wiadomości e-mail bilety lotnicze wszystkim uczestnikom wyjazdu (bilet elektroniczny).
f. W przypadku odwołania lotu Wykonawca zapewni inny lot dla wszystkich uczestników wyjazdu tego samego dnia lub (w przypadku powrotu) dnia następnego. W takiej sytuacji Wykonawca zapewni noclegi, wyżywienie oraz transfery lokalne dla wszystkich uczestników wyjazdu.
g. W przypadku braku dostępności połączenia lotniczego zgodnego z opisem w pkt. b. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje lotów z przesiadką, w możliwie najbardziej dogodnej konfiguracji.
Ubezpieczenie:
Zapewnienia ubezpieczenia w trakcie podróży służbowej oraz pobytu na miejscu.

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia

Data wykonania przedmiotu zamówienia: 10.09.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający powinien prowadzić działalność gospodarczą. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny, nie starszy niż 3 m-ce, odpis z właściwego organu rejestracyjnego (CEIDG lub KRS).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i sposoby przyznawania punktacji

KRYTERIUM 1: CENA (C) – 100 PUNKTÓW

W powyższym kryterium oceniana będzie cena netto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

C = (Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu / Cena badanej oferty) x 100 punktów

gdzie: C - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty netto.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4BESTCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Marszałkowska 58

00-545 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 830 73 60

NIP

7010098501

Tytuł projektu

Internacjonalizacja inteligentnego systemu do zarządzania informacjami z zakresu procesów biznesowych w tym kadr i płac

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0109/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DNA Spółka z ograniczoną ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 lok. 516.
Data wpłynięcia oferty 22.08.2017r. cena 33275,00 PLN netto.
Liczba wyświetleń: 616