Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie biznesowych usług coachingowych dla Grantobiorców w celu wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego

Data publikacji: 10.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-08-2017

Numer ogłoszenia

1049187

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godziny 9:00 w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: : Zachodniopomorska Grupa Doradcza
Sp. z o. o., Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70 – 111 Szczecin, lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: innowacje@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 615

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje osobiste świadczenie biznesowych usług coachingowych dla maksymalnie 31 Grantobiorców w wymiarze ok. 20h/osobę w celu wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego.
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 5- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie coachów do osobistego świadczenia biznesowych usług coachingowych dla maksymalnie
31 Grantobiorców w wymiarze ok. 20h/osobę w celu wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 5- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje części:
Część 1 – Wzmocnienie potencjału maks. 26 Grantobiorców poprzez zapewnienie im usług coachingu w wymiarze ok. 20h/osobę – obszar 1 (tj. województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie)
Część 2 – Wzmocnienie potencjału maks. 5 Grantobiorców poprzez zapewnienie im usług coachingu w wymiarze ok. 20h/osobę – obszar 3 (tj. województwa: małopolskie, opolskie, podkarpackie)
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 5- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usług związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje okres sierpień - grudzień 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowe 3-IN-2017

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowe 3-IN-2017

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowe 3-IN-2017

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowe 3-IN-2017

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowe 3-IN-2017

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowe 3-IN-2017

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowe 3-IN-2017

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowe 3-IN-2017

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają następujące kryteria (dla każdej częsci osobno):
a. Doświadczenie zawodowe - coachingowe - 40 punktów (40%)
b. Koncepcja coachingu - 40 punktów (40%)
c. Cena brutto za 1 godzinę - 20 punktów (20%)
razem 100 pkt. (100%)
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowe 3-IN-2017

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowe 3-IN-2017

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I030/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zadań wybrani zostali następujący wykonawcy:

Dla części 1 zamówienia:

1) Anna Grygorcewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: DCC Grygorcewicz Anna Grygorcewicz 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 30/4 - data wpływu oferty: 18.08.2017; cena:150,00 zł/ 1 godzina usługi; liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 98
2) Tomasz Grygorcewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DCC Grygorcewicz Tomasz Grygorcewicz 71-795 Szczecin, ul. Duńska 40b/8 - data wpływu oferty: 18.08.2017; cena: 150,00 zł/ 1 godzina usługi; liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 77

Dla części 2 zamówienia.

Nie wyłoniono wykonawcy
Liczba wyświetleń: 746