Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017

Data publikacji: 09.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-08-2017

Numer ogłoszenia

1048862

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 10.08.2017 wprowadzono modyfikację do zapytania. Został ustalony nowy termin realizacji prac.
Po zmianie : "Realizacja prac będących przedmiotem zapytania powinna zostać wykonana do dnia 30.11.2017 r."
Dnia 18.08.2017 wprowadzono modyfikację do zapytania. Został ustalony nowy termin realizacji prac.
Po zmianie : "Realizacja prac będących przedmiotem zapytania powinna zostać wykonana do dnia 15.12.2017 r."

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zwierać:
a) Datę sporządzenia,
b) Nazwę, adres, numer telefonu i numer NIP Oferenta,
c) Opis przedmiotu oferty zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
d) Wycenę oferty w cenach netto i brutto z podaniem stawek podatku VAT,
e) Proponowany okres gwarancji, wyrażony w pełnych miesiącach,
f) Termin realizacji zlecenia,
g) Warunki i termin płatności,
h) Datę ważności oferty,
i) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
j) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Oferta powinna zostać dostarczona w wyznaczonym terminie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: paulina.kwiatkowska@abatec.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do naszego biura tj.: ABATEC Sp. z o.o. ul. Norwida 31, kod 76-200 Słupsk
Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub przekazać osobiście w terminie
od 09.08.2017 r. do 24.08.2017 r. Liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.kwiatkowska@abatec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwiatkowska Paulina

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

598456333

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych w zakresie wykonania zabudowy wiaty do fiksacji impregnatu oraz budynku gospodarczo – magazynowego (hali autoklawu) wraz z przyległą wiatą stalową (fundamenty i posadzki po stronie Zamawiającego) na działce nr 75/11 w Damnicy w ramach przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2.2: Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Na szczegółowy przedmiot zamówienia składają się niżej wymienione elementy:

1.1 Wiata do fiksacji impregnatu:
- zgodna ze specyfikacją materiałową - załącznik nr 13 i rysunkową - załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz 14, wraz ze wszystkimi elementami koniecznymi do montażu konstrukcji,
- fundamenty i posadzki po stronie Zamawiającego
- wymiary 12 m x 26 m
- waga konstrukcji 11467 kg
- płaszczyzna dachu – pokrycie blachą trapezową w kolorze bordowym z powłoką antykondensacyjną wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w ilości wg norm,
- wykonanie z materiałów nowych, spełniających nomy budowlane i posiadających niezbędne certyfikacje oraz atesty,
- opracowanie projektu wykonawczego,
- wykonanie montażu, zakończonego protokołem.

1.2 Budynek gospodarczo-magazynowy (hala autoklawu) z przyległą wiatą:
- zgodny ze specyfikacją materiałową - załącznik nr 13 i rysunkową - załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz 15, wraz ze wszystkimi elementami koniecznymi do montażu konstrukcji
- fundamenty i posadzki po stronie Zamawiającego
- wymiary (21,2 m+16 m) x 7,0 m
- waga konstrukcji 10403 kg
- płaszczyzna dachu nad częścią budynku – pokrycie z płyty warstwowej w kolorze bordowym z rdzeniem ze styropianu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
- ściany hali budynku – płyta ścienna warstwowa w kolorze srebrnym z rdzeniem ze styropianu,
- dwie bramy segmentowe (otwierane manualnie) na szczytach hali o wymiarach 3,0 m x 3,0 m
- 6 szt. okien o wymiarach 1500 mm x 1500 mm wraz z parapetami,
- 1 szt. drzwi stalowe ocieplane 2000x1100 z zamkiem,
- płaszczyzna dachu nad pozostałą częścią wiaty – pokrycie blachą trapezową w kolorze bordowym z powłoką antykondensacyjną wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
- wykonanie z materiałów nowych, spełniających nomy budowlane i posiadających niezbędne certyfikacje oraz atesty,
- opracowanie projektu wykonawczego,
- wykonanie montażu, zakończonego protokołem.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: słupski Miejscowość: Damnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych w zakresie wykonania zabudowy wiaty do fiksacji impregnatu oraz budynku gospodarczo – magazynowego (hali autoklawu) wraz z przyległą wiatą stalową (fundamenty i posadzki po stronie Zamawiającego) na działce nr 75/11 w Damnicy w ramach przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2.2: Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Przedmiot zamówienia

Na szczegółowy przedmiot zamówienia składają się niżej wymienione elementy:

1.1 Wiata do fiksacji impregnatu:
- zgodna ze specyfikacją materiałową - załącznik nr 13 i rysunkową - załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz 14, wraz ze wszystkimi elementami koniecznymi do montażu konstrukcji,
- fundamenty i posadzki po stronie Zamawiającego
- wymiary 12 m x 26 m
- waga konstrukcji 11467 kg
- płaszczyzna dachu – pokrycie blachą trapezową w kolorze bordowym z powłoką antykondensacyjną wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w ilości wg norm,
- wykonanie z materiałów nowych, spełniających nomy budowlane i posiadających niezbędne certyfikacje oraz atesty,
- opracowanie projektu wykonawczego,
- wykonanie montażu, zakończonego protokołem.

1.2 Budynek gospodarczo-magazynowy (hala autoklawu) z przyległą wiatą:
- zgodny ze specyfikacją materiałową - załącznik nr 13 i rysunkową - załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz 15, wraz ze wszystkimi elementami koniecznymi do montażu konstrukcji
- fundamenty i posadzki po stronie Zamawiającego
- wymiary (21,2 m+16 m) x 7,0 m
- waga konstrukcji 10403 kg
- płaszczyzna dachu nad częścią budynku – pokrycie z płyty warstwowej w kolorze bordowym z rdzeniem ze styropianu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
- ściany hali budynku – płyta ścienna warstwowa w kolorze srebrnym z rdzeniem ze styropianu,
- dwie bramy segmentowe (otwierane manualnie) na szczytach hali o wymiarach 3,0 m x 3,0 m
- 6 szt. okien o wymiarach 1500 mm x 1500 mm wraz z parapetami,
- 1 szt. drzwi stalowe ocieplane 2000x1100 z zamkiem,
- płaszczyzna dachu nad pozostałą częścią wiaty – pokrycie blachą trapezową w kolorze bordowym z powłoką antykondensacyjną wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
- wykonanie z materiałów nowych, spełniających nomy budowlane i posiadających niezbędne certyfikacje oraz atesty,
- opracowanie projektu wykonawczego,
- wykonanie montażu, zakończonego protokołem.

Podstawę do przygotowania oferty stanowią załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - wiata rzut fundamentów
Załącznik nr 2 - wiata rzut elem stalowych
Załącznik nr 3 - wiata rzut konstr dachu
Załącznik nr 4 - wiata rzut dachu
Załącznik nr 5 - wiata przekrój
Załącznik nr 6 - hala rzut fundamentów
Załącznik nr 7 - hala rzut elem stalowych
Załącznik nr 8 - hala rzut przyziemia
Załącznik nr 9 - hala rzut konstr dachu
Załącznik nr 10 - hala rzut dachu
Załącznik nr 11 - hala elewacje
Załącznik nr 12 - hala przekroje
Załącznik nr 13 specyfikacja materiałowa
Załącznik nr 14 specyfikacja rysunkowa
Załącznik nr 15 specyfikacja rysunkowa

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac będących przedmiotem zapytania powinna zostać wykonana do dnia 30.10.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział jedynie podmioty prowadzące czynnie działalność gospodarczą tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą – spełnianie warunku weryfikowane będzie w rejestrze CEIDG lub KRS).

Dodatkowe warunki

WARUNKI FORMALNE
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;
b) W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
c) Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych;
d) Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
e) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród poprawnie złożonych ofert, warunkiem koniecznym jest zgodność ofert ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
f) Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
g) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru ofert:
a) Cena netto oferty– waga 70%, maksymalna liczba punktów 70;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: cena netto najkorzystniejsza/cena netto Oferenta *70%;
b) Proponowany okres gwarancji – waga 10%, maksymalna liczba punktów 10;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: proponowany okres gwarancji oferenta/oferta z najdłuższym okresem gwarancji *10%;
c) Sposób płatności – waga 10%, maksymalna liczba punktów 10;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: płatność w systemie 20% zaliczki 7 dni po podpisaniu umowy, 80% 14 dni po montażu i odbiorze – 10 punktów (tj. 10%), oferta z innym niż wskazany systemem płatności – liczba punktów 0 (tj. 0%);
d) Brak kosztów dodatkowych leżących po stronie inwestora - typu dźwig, transport, dojazd – waga 10%, maksymalna liczba punktów 10;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: oferta bez dodatkowych kosztów po stronie inwestora - 10 punktów (tj. 10%), oferta z kosztami dodatkowymi - liczba punktów 0 (tj. 0%);
Tryb i data oceny ofert:
Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 25.08.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.
Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od a) do d).

Wykluczenia

INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Oferta będzie podlegała wykluczeniu jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABATEC SP. Z O.O.

Adres

Cypriana Kamila Norwida 31

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598456333

Fax

598456334

NIP

8393171173

Tytuł projektu

Wdrożenie w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0695/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"TERESTAL" Jerzy Terefenko
Wiklino 10,
76-200 Słupsk
Data wpłynięcia: 18.08.2017 r.
Cena oferty: 298 000,00 zł/netto
Liczba wyświetleń: 1055