Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie procesu badań i zastosowanie technologii informatycznych w celu uzyskania systemu monitorowania stanu fizycznego tenisistów podczas treningu

Data publikacji: 17.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-09-2017

Numer ogłoszenia

1048815

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 01 września 2017 r. w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: monika.stefaniak@arkadia-holding.eu lub za pośrednictwem poczty/ kuriera/ osobiście w formie papierowej na adres:
ul. Jowisza 92, Kozerki
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Oferty należy złożyć na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego - załącznik nr 1
Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę i adres oferenta
2. Nazwę Wydziału
3. NIP oferenta
4. Cenę netto oraz cenę brutto wykonania usługi badawczej
5. Termin wykonania usługi badawczej
6. Datę sporządzenia oferty
7. Termin ważności oferty (min. 30 dni od dnia zakończenia postępowania)

Ponadto oferta musi zawierać:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.stefaniak@arkadia-holding.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Stefaniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519 303 520

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie procesu badań i zastosowanie technologii informatycznych w celu uzyskania systemu monitorowania stanu fizycznego tenisistów podczas treningu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzyskanie rezultatów służących wprowadzeniu na rynek nowej usługi, umożliwiającej prowadzenie profilaktyki zdrowotnej wśród tenisistów. W ramach projektu zostanie stworzony prototyp oprogramowania dzięki któremu zostaną opracowane moduły umożliwiające obserwacje stanu zdrowia sportowca podczas stanów wysiłkowych (trening) ,a tym samy pozwalające na wczesne wykrywanie chorób układu krążenia. Prototyp zostanie opracowany na podstawie wyników badań zebranych za pomocą sport testerów.

Zamówienie wszczęto w ramach realizacji projektu pn. "Bon na innowacje "Narzędzia do badania zachowań tenisistów podczas treningów", wdrożonego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw".

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zlecenia: Przeprowadzenie procesu badań i zastosowanie technologii informatycznych w celu uzyskania systemu monitorowania stanu fizycznego tenisistów podczas treningu.

Zadania badawcze:
1. Przeprowadzenie badania wśród 50 tenisistów – w ramach zadania zrekrutowanych zostanie 50 tenisistów, którzy zostaną poddani badaniu podczas treningu. Każdy z uczestników badania otrzyma opaskę sport tester, która umożliwi badanie ich funkcji życiowych (tętno, ciśnienie, wydajność). W wyniku badania zostanie określone miedzy innymi tętno spoczynkowe. Mierzenie tętna spoczynkowego jest istotne dla określenia długości przerw w treningu i czasu powrotu do stanu zbliżonego do homeostazy – równowagi organizmu. Następnie należy określić granice treningu tlenowego (aerobowego). Dla jego określenia należy wyznaczyć dolną i górną wartość tętna. W ramach badania również będzie mierzony próg przemian beztlenowych, jest to granica wytrzymałości, po przekroczeniu której narasta nam tak zwany „dług tlenowy” który powoduje, że męczymy się szybciej. Wyniki tych badań zostaną ręcznie wprowadzone do prototypu urządzenia w ramach zadania 2 opisanego poniżej. Następnie na podstawie tych wyników zostanie opracowana norma zachowań tenisisty podczas wysiłku. Normy zostaną opracowane w porozumieniu z lekarzami sportu oraz fizjoterapeutą. W wyniku prowadzenia tych prac zostanie opracowany raport z przeprowadzonego badania. Następnie norma ta zostanie wprowadzona do prototypu oprogramowania. W wyniku badania zostaną uzyskane wyniki dotyczące poszczególnych sportowców oraz powstanie repozytorium danych dotyczących sposobu poruszania się na korcie co pozwoli na uzyskanie praktycznych wniosków i rekomendacji dla trenerów oraz zawodników.

2. Opracowanie prototypu oprogramowania – w ramach zadania zostanie stworzony prototyp oprogramowania umożliwiający wprowadzenie i porównanie ze stworzoną normą wyników poszczególnych zawodników. Opracowana zostanie „norma” reakcji fizycznych sportowca podczas treningu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie z pomocą oprogramowania porównanie stanu fizycznego tenisisty podczas wysiłku. W przypadku stwierdzenia odchylenia od normy sportowiec będzie mógł zostać poddany wnikliwej obserwacji. W wyniku przeprowadzonej analizy zachowań sportowców oprócz zlecenia konieczności przeprowadzenia badań możliwe będzie wczesne kierowanie osoby do poddania się rekonwalescencji. W trakcie treningu uczestnik będzie otrzymywał opaskę sport tester. Każdorazowo po zakończeniu treningu trener będzie wprowadzał dane do narzędzia informatycznego gdzie wynik zostanie porównany z opracowaną normą. Każdy uczestnik będzie posiadał swoją dokumentację w której będą gromadzone dane nt. przeprowadzonych treningów. W przypadku pojawienia się odchylenia od norm, trener będzie kierował klienta na obowiązkowe badania diagnostyczne lub wskazywał na konieczność ograniczenia lub zintensyfikowania treningów.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa badawcza musi zostać zrealizowana do 25 kwietnia 2018 roku z uwzględnieniem poniższego podziału:
ZADANIE 1 - termin zakończenia zadania 20 grudnia 2017 roku
ZADANIE 2 - termin zakończenia zadania 25 kwietnia 2018 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcami usług mogą być wyłącznie:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 poz. 1082, ze zm.),
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015, poz. 1095),
d) inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Powyższy warunek udziału stanowi warunek dostępowy i będzie oceniany na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
- nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi
- nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
- nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
- nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
- dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania
- Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy zawierający poniższe informacje:
- oznaczenie oferenta (nazwa oferenta, dane adresowe, wydział, NIP)
- cenę netto, cenę brutto, stawkę VAT, oznaczenie waluty,
- datę wykonania przedmiotu zamówienia
- datę sporządzenia oferty,
- okres ważności oferty,
- podpis osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Wykonawcy

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) podpisane przez osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Wykonawcy.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) podpisane przez osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych. Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria muszą spełnić warunek i otrzymać 1 punkt.

Kryteria formalne:
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym
2. Kompletność oferty – oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w niniejszym zapytaniu (patrz punkt: Miejsce i sposób składania ofert)
3. Złożenie w formie i terminie określonych w niniejszym zapytaniu (patrz punkt: Miejsce i sposób składania ofert)

Kryteria punktowe
1. Cena 100%

Do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną brutto wykonania usługi badawczej. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą opiewały na tą samą najniższą kwotę, wówczas Zamawiający oceni potencjał jednostek naukowych. Pisemnie zwróci się do wszystkich oferentów o przekazanie wykazu osób i ich doświadczenia w realizacji podobnych zadań.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie należą do jednej z poniższych grup Wykonawców świadczących usługi prac badawczych:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 poz. 1082, ze zm.),
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015, poz. 1095),
d) inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA DE ARTE ATHLETICA

Adres

Jowisza 92

05-825 Kozerki

mazowieckie , grodziski

Numer telefonu

519303520

Fax

0

NIP

5291808903

Tytuł projektu

Bon na innowacje "Narzędzia do badania zachowań tenisistów podczas treningów"javascript:__doPostBack('ctl00$maincontent$SimikPrzyciskiTop$ButtonZapiszUmowy','')

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-6827/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE
ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 30.08.2017 r.
Cena oferty: 62 500,00 zł netto/ brutto
Liczba wyświetleń: 760