Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe - tokarka CNC z automatyczną wymianą narzędzi

Data publikacji: 08.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-08-2017

Numer ogłoszenia

1048607

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową - preferowane pliki w formacie PDF, na papierze firmowym lub co najmniej opatrzone pieczęcią firmową.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta powinna obejmować wszystkie warunki wyszczególnione w załączonej specyfikacji (Załącznik Nr 1 - specyfikacja przedmiotu zamówienia)
4. Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę Oferenta oraz jego dane teleadresowe,
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym lub niebudzące wątpliwości odniesienie do niniejszego zapytania ofertowego,
- termin realizacji zamówienia,
- cenę (wartości netto oraz brutto) z uwzględnieniem waluty,
- oferowany okres gwarancji w miesiącach,
- oferowany czas reakcji serwisowej,
- terminy, warunki oraz formy płatności,
- termin ważności oferty
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i uzupełniających.
7. Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert.
8. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu na pocztę elektroniczną Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Pozyskiwanie dodatkowych informacji dotyczących zamówienia (z wyłączeniem informacji wrażliwych, które mogą mieć wpływ na ocenę ofert/wybór najkorzystniejszej oferty) jest możliwe jedynie poprzez drogę mailową.
10. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@accrea.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Stańczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

817479095

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie nowej maszyny: tokarka CNC z automatyczną wymianą narzędzi - 1 sztuka.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie przez Zamawiającego maszyny: tokarka CNC z automatyczną wymianą narzędzi.

Przedmiot zamówienia

Tokarka CNC z automatyczną wymianą narzędzi - 1 sztuka
Względem omawianego urządzenia oczekuje się spełnienia co najmniej minimalnych parametrów technicznych wyszczególnionych w załączonej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1).

Kod CPV

42621100-6

Nazwa kodu CPV

Tokarki sterowane komputerowo

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy maksymalnie do 4 m-cy od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu: 100 pkt

1. Kryterium - cena:
- punktacja: od 0 do 70 pkt.
Waga: 70%

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 70.
K cena = (C min / C bof) x 70
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof - ceny badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia porównania ofert.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium: 70.

2. Kryterium - długość okresu gwarancji:
- punktacja: od 0 do 30 pkt.
Waga: 30%
Oferent podający największą wartość dla długości okresu gwarancji uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku wartości długości okresu gwarancji z badanej oferty do wartości długości okresu gwarancji z oferty o największej wartości długości okresu gwarancji (najdłuższej gwarancji). Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 30.
K d.o.g. = (DOG bof / DOG max) x 30
DOG max - długość okresu gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji,
DOG bof - długość okresu gwarancji badanej oferty
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium:30.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK

Adres

Hiacyntowa 20

20-143 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

606664433

Fax

81 747 90 95

NIP

9461901148

Tytuł projektu

Wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników prac badawczo - rozwojowych

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0182/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Abplanalp Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36
02-979 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 23.08.2017
Cena netto: 270 060,00 PLN
Cena brutto: 332 173,80 PLN
Liczba wyświetleń: 715