Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN

Data publikacji: 07.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2017

Numer ogłoszenia

1048449

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2
Wraz z formularzem ofertowym należy dostarczyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i wyposażenia w formie pozwalającej na jego jednoznaczną identyfikację.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

HART-TECH Sp. z o.o.
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2017r, o godzinie 1030.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2017r, o godzinie 1045 w siedzibie Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
- danymi Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
- napisem: „Oferta na dostawę systemu transportu”
oraz „Nie otwierać przed 16.08.2017r godz. 10:45”

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedzi zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.hart-tech.pl
Wykonawca może również zwrócić się do Zamawiającego, w wyżej określonych terminach, o udostępnienie szczegółowego rysunku konstrukcyjnego oraz zestawienia materiałowego. Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację pod warunkiem podpisania przez Wykonawcę oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że stanowi ona tajemnicę Zamawiającego i zostanie wykorzystana wyłącznie do przygotowania oferty.

Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Sylwester Pawęta
e-mail: s.paweta@hart-tech.pl tel. 600 120 775

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwester Pawęta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600120775

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia zaprojektowanie oraz dostawa i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

„Zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN”
Charakterystyka systemu:
Przeznaczeniem układu transportu stanowiskowego jest obsługa realizacji procesów technologicznych LPN w zakresie przemieszczania w poziomie i pionie wsadów technologicznych o masie do 2000 kg.
 parametry stanowiska określone są na rys. 1-HT-LPN306601R1 (w załączeniu)
 napędy realizowane silnikami elektrycznymi lub pneumatycznymi
 mechanizm podnoszenia z silnikiem dwubiegowym,
 sterowanie z kasety lub bezprzewodowo,

Dostawa obejmuje:
1. Konstrukcję nośną toru jezdnego,
2. Wciągarkę z napędem poziomym,
3. Konstrukcję nośną pola załadowczego,
4. Pokrycie kratami pomostowymi obszaru gniazda,
5. Instalację zasilania i sterowania wciągarką,

Integralną częścią dostawy jest kompletacja systemu transportu, jego montaż, rozruch techniczny i szkolenie obsługi oraz rejestracja dźwignicy w Urzędzie Dozoru Technicznego

Wykonawca dostarczy również:
- dokumentację zawierającą obliczenia i atesty użytych materiałów,
- deklaracje zgodności wykonania z obowiązującymi dyrektywami WE i normami,
- DTR oraz instrukcje obsługi zamontowanych podzespołów handlowych,
- pomiary instalacji

Wymagana gwarancja - minimum 36 miesiące,
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
W okresie gwarancji wykonywanie bezpłatnych co 12 m-cy przeglądów serwisowych stanu dostawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych.
Czas usunięcia usterki do 48 godzin od zgłoszenia.

Kod CPV

42410000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria
Cena 80%
Przedłużenie gwarancji 20%
Kryterium cena obliczana jest wg wzoru:
A= (Cmin/Cn) x 0,8
gdzie: Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty
Kryterium – przedłużenie gwarancji
Przedłużenie gwarancji ponad 36 miesiący
B= każdy rok przedłużenia gwarancji x 0,1 nie więcej niż 0,2
Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Niciarniana 45

92-320 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

517 528 661

NIP

7282755462

Tytuł projektu

Gradientowe warstwy niskotarciowe, wytwarzane w hybrydowym procesie FineLPN, nanostrukturyzowane cząstkami MOS2 i RGO, dla zastosowań w uszczelnieniach w przemyśle lotniczym.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0011/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DŹWIGI SZCZEŚNIAK inż. Stanisław Szcześniak
95-060 Brzeziny, Małczew 17B

Data wpływu oferty: 16.08.2017
Cena: 70 000,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 297