Strona główna
Logo unii europejskiej

Zestaw do homogenizacji i filtracji z systemem mielącym i komorą mieszającą

Data publikacji: 07.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-08-2017

Numer ogłoszenia

1048366

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia została zmieniona w następujących punktach:

W punkcie Przedmiot zamówienia wykreślono wymaganie 4.5 Możliwość regulacji prędkości obwodowej mieszadła.
Tym samym punkt 4.6 Możliwość regulacji procentowej wartości maksymalnej szybkości ma nową numerację: 4.5 Możliwość regulacji procentowej wartości maksymalnej szybkości.

Kryterium zostało również usunięte z Protokołu wyboru a w ogłoszeniu umieszczono poprawiony protokół jako Załącznik_2_protokół_wyboru - zmieniony.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian zmieniony został termin nadsyłania ofert. Nowy termin nadsyłania ofert ubiega wraz z dniem 23.08.2017.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego, tj.:

Helioenergia Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 68
44-238 Czerwionka-Leszczyny

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: izabela.bratek@helioenergia.com

2. Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 07.08.2017
3. Termin składania ofert upływa wraz z dniem 23.08.2017
4. W przypadku ofert wysłanych pocztą/kurierem decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego

5. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) pełną nazwę oferenta,
b) dane teleadresowe oferenta,
c) informacje techniczne o oferowanym stanowisku zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. Przedmiot zamówienia
d) cenę,
e) warunki płatności: zakup finansowany przez leasing,
f) przewidywany termin dostawy: 3 miesiące od daty podpisania umowy z leasingodawcą lub krótszy
g) okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wyrażony liczbą pełnych miesięcy, wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy
h) termin ważności oferty, minimalny wymagany termin: 30 dni od daty przesłania oferty
i) oferta musi być sporządzona i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.
j) oferta powinna być sporządzona w walucie PLN
k) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skan oferty przygotowanej zgodnie z pkt. 5.
7. Zmiana albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalna.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

izabela.bratek@helioenergia.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Pawłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 667 733 707

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do homogenizacji i filtracji z systemem mielącym i komorą mieszającą.
W skład zestawu wchodzić powinny następujące elementy:

1. Silnik
2. Zasobnik z filtracją wstępną
3. System mielący
4. System sterujący
5. Zestaw mieszadeł

Pełen opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w pkt. Przedmiot Zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice” realizowanego w ramach programu INNOCHEM. Zestaw do homogenizacji i filtracji z systemem mielącym i komorą mieszającą stosowany niezbędny jest do przygotowania kompozycji materiałów termoprzewodzących i zapewni większą kontrolę nad wielkością cząstek użytych dodatków w procesie opracowywania kontaktowych materiałów termoprzewodzących w formie termoprzewodzących past (thermally conductive greases) oraz termoprzewodzących podkładek (thermally conductive pads).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do homogenizacji i filtracji z systemem mielącym i komorą mieszającą.
W skład zestawu wchodzić powinny następujące elementy:

1. Silnik:
1.1 Silnik trójfazowy, chłodzony przez oddzielny system wentylacji,
1.2 Moc silnika: nie mniejsza niż 1 kW,
1.3 Obroty w zakresie od 0 do 5000 lub więcej,
1.4 Kontrola prędkości
1.5 System chroniący silnik przed przegrzaniem.

2. Zasobnik:
2.1 Materiał: stal nierdzewna
2.2 System chłodzenia/grzania poprzez płaszcz z krućcem wlotom i wylotowym,
2.3 System dozowania, pompowania i recyrkulacji produktu.
2.4 System mieszania
2.5 Pojemność: nie mniejsza niż 1000 ml.
2.6 Zasobnik wyposażony w zestaw do filtracji wstępnej przed procesem homogenizacji.

3. System mielący:
3.1 Komora mieląca wykonana ze stali nierdzewnej,
3.2 Pojemność komory: nie mniejsza niż 125 ml,
3.3 Separacja wsadu: szczelina dynamiczna nie większa niż 500 mikrometrów, wykonana z utwardzanego metalu,
3.4 Uszczelnienie wału od strony silnika: Uszczelniać z PTFE,
3.5 Uszczelnienie wału od strony zasobnika: mechaniczne wykonane z węglika krzemu,
3.6 Tuleja ochronna wału wykonana z utwardzonego metalu.
3.7 System chłodzenia komory mielącej z wyprowadzonymi krućcami (wlotowym i wylotowym),
3.8 Rotor mielący wykonany z węglika krzemu,
3.9 Sonda temperaturowa umieszczona na wylocie z komory mielącej.

4. Wbudowany panel sterujący:
4.1 Możliwość ustawienia ilości obrotów wału mieszadła,
4.2 Możliwość włączania czasowego,
4.3 Możliwość pomiaru momentu obrotowego,
4.4 Możliwość pomiaru temperatury,
4.5 Możliwość regulacji procentowej wartości maksymalnej szybkości.

5. Wymagania dodatkowe:
5.1 Wszystkie uszczelki i o-ringi wykonane z materiałów chemicznie odpornych. Dopuszcza się materiały Perfluoroelastomerowe lub inne o wyższej odporności chemicznej.
5.2 Mieszadło dobrane do średnicy i objętości zasobnika wykonane ze stali nierdzewnej

Kod CPV

38436800-8

Nazwa kodu CPV

Homogenizatory z łopatkami obrotowymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty zostaną zweryfikowane i ocenione a wyniki postępowania zostaną ogłoszone w ciągu 24 godzin od zamknięcia terminu zgłaszania ofert. Zamówienie zostanie złożone za pośrednictwem leasingodawcy w terminie do 30 dni od terminu zamknięcia zgłaszania ofert. Zamówienie należy zrealizować w całości w terminie do 3 miesięcy licząc od daty podpisania umowy z leasingodawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych w przypadku, gdy oferty będą zawierały cenę przekraczającą budżet dla zamówienia. Dla zachowania równego dostępu do zamówienia, negocjacje będą wówczas przeprowadzone z wszystkimi oferentami.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, na które żadne ze stron postępowania nie ma wpływu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w innych okolicznościach, których nie można było przewidzieć na moment publikacji ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Oświadczenie Podmiotu, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z Załącznikiem 1. Oświadczenie_brak_wykluczenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny zostaną dopuszczone oferty pełne, spełniające wymogi formalne przedstawione w pkt. Miejsce i sposób składania ofert oraz wymogi przedstawione w pkt. Przedmiot zamówienia.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1.1 Cenę zakupu brutto (w PLN) kompletnego stanowiska – 90%
1.2 Okres gwarancji, minimum 12 miesięcy - 10%

2. Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów wynosi 100 pkt.
2.1. Cena (C), maksymalnie do uzyskania jest 90 pkt.
2.2. Okres gwarancji (G) maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt.

2. Punkty zostaną wyliczone w oparciu o poniższy wzór:
S = C + G
Gdzie:
S – suma punktów

C – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie:
C = (Cn/Co) x 90
Cn – najniższa cena brutto, ze wszystkich zakwalifikowanych ofert złożonych w ramach zapytania
Co – cena brutto danej oferty.

G – liczba punktów za okres gwarancyjny przyznanych danej ofercie:
G = (Go/Gmax) x 10
Go - zaoferowany okres gwarancyjny w rozpatrywanej ofercie
Gmax – najdłuższy okres gwarancyjny spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert.
Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru.

Punkty będą obliczane i przydzielane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wzór protokołu wyboru wraz kryteriami dopuszczenia i oceny oferty przedstawiono w Załącznik_2_Protokół_wyboru.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone będą oferty:
a) częściowe
b) niespełniające wymogów formalnych przedstawionych w pkt. Miejsce i sposób składania ofert
c) niespełniające wymogów przedstawionych w pkt. Przedmiot zamówienia

2. Ponadto w postępowaniu nie może brać udziału podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Zamawiający (beneficjent)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HELIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Rybnicka 68

44-238 Czerwionka-Leszczyny

śląskie , rybnicki

NIP

6423080104

Tytuł projektu

Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe EUROTOM Sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 1 kl. II
02-796 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 23.08.2017
Cena: 94 900,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 1170