Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPDS/2017

Data publikacji: 04.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2017

Numer ogłoszenia

1048130

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników. Następnie: złożenie całości dokumentów obejmujących zapytanie ofertowe wraz z załącznikami tj. złożenie (w formie pisemnej) np. przesłanie kurierem dokumentów na adres siedziby: 7 Cubes sp. o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty i dokumentów e-mailem na adres wnioski@7cubes.pl.
 Oferta musi być złożona w terminie do 16.08.2017 r. do godz. 23-59-59. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/RPDS/2017”.
 W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/RPDS/2017”.
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 708 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie zajęć przez pośrednika pracy, który będzie opierał się na wynikach IPD i informacjach uzyskanych od Uczestników Projektu podczas wstępnej rozmowy. Program pośrednictwa:
a) Zbieranie ofert pracy od pracodawców oraz udostępnianie ich Uczestnikom (każdy Uczestnik otrzyma minimum 4 oferty pracy dostosowane do posiadanych kwalifikacji);
b) Organizacja spotkań pracodawców z Uczestnikami Projektu, na których pracodawca przedstawia oferty pracy lub ma możliwość kontaktu z Uczestnikami projektu;
c) Udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników danych Uczestników projektu w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę uczestnika pod kątem ewentualnego zatrudnienia.
Wymiar godzinowy: łącznie 576 godz. zajęć indywidualnych – 8 godz./Uczestnik, 4 spotkania po 2 godz., z zastrzeżeniem możliwości zmiany ilości godz., częstotliwości i długości spotkań celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: powiaty: wołowski, górowski, złotoryjski, kłodzki, wałbrzyski, jaworski, lwówecki, legnicki ziemski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia pośrednictwa pracy

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie zajęć przez pośrednika pracy, który będzie opierał się na wynikach IPD i informacjach uzyskanych od Uczestników Projektu podczas wstępnej rozmowy. Program pośrednictwa:
a) Zbieranie ofert pracy od pracodawców oraz udostępnianie ich Uczestnikom (każdy Uczestnik otrzyma minimum 4 oferty pracy dostosowane do posiadanych kwalifikacji);
b) Organizacja spotkań pracodawców z Uczestnikami Projektu, na których pracodawca przedstawia oferty pracy lub ma możliwość kontaktu z Uczestnikami projektu;
c) Udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników danych Uczestników projektu w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę uczestnika pod kątem ewentualnego zatrudnienia.
Wymiar godzinowy: łącznie 576 godz. zajęć indywidualnych – 8 godz./Uczestnik, 4 spotkania po 2 godz., z zastrzeżeniem możliwości zmiany ilości godz., częstotliwości i długości spotkań celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

10. Termin: 08-12.2017 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 - Doświadczenie 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt), Tabela nr 3 z Formularza ofertowego
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium ceny:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
Wykonawca musi wykazać doświadczenie przeprowadzaniu pośrednictwa pracy w okresie ostatnich 3 lat liczonych od dnia złożenia oferty zrealizował usługę w ww. obszarze w ilości co najmniej 864 godz.
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:
a) 864 godz. przeprowadzonego pośrednictwa pracy – 7,50 pkt
b) 1.728 godz. przeprowadzonego pośrednictwa pracy – 15,00 pkt
c) 2.592 godz. przeprowadzonego pośrednictwa pracy – 22,50 pkt
d) 3.456 godz. i więcej przeprowadzonego pośrednictwa pracy – 30,00 pkt

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15a/1b

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Zdobądź nowy zawód już dziś!

Numer projektu

RPDS.08.02.00-02-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tag Consulting, z siedzibą w Łodzi
Liczba wyświetleń: 424