Strona główna
Logo unii europejskiej

Oprogramowanie pozwalające na pracę zespołową, gromadzenie wiedzy inżynierskiej i zapis wyników w jednym środowisku projektowym dostępnym dla wszystkich użytkowników - etap I

Data publikacji: 11.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-08-2017

Numer ogłoszenia

1048010

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin składania ofert- 29.08.2017
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:
1) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru: Cena netto oferty najniższej / Cena netto oferty badanej x 100 x 80% = ilość punktów;
2) Termin realizacji - do 30.09.2017 – 10 % = 10 pkt, do 31.10.2017 – 5 % = 5 pkt, a później 0% = 0 pkt;
3) Czas wsparcia oprogramowania: Wsparcie techniczne oprogramowania przez 365 dni i więcej – 10 %= 10 pkt, Wsparcie techniczne oprogramowania przez 240-364 dni – 5 %= 5 pkt, Brak wsparcia technicznego oprogramowania lub wsparcie oprogramowania do 239 dni – 0 %= 0 pkt.

Miejsce i sposób składania ofert

• osobiście w siedzibie firmy, tj. przy ul. Roździeńskiego 47, 41-946 Piekary Śląskie;
• tradycyjną pocztą – na adres ul. Roździeńskiego 47, 41-946 Piekary Śląskie;
• pocztą elektroniczną – na adres biuro@marcoll.eu
Ofertę należy złożyć do dnia 29.08.2017, do godziny 15.00. Liczy się data wpływu, co oznacza, że oferty, które zostaną dostarczone po wskazanej dacie i godzinie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej. Oferta powinna zawierać dokładną nazwę przedmiotu zamówienia, jak również numer ogłoszenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@marcoll.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Bachowska, Łukasz Marcoll

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048324508114, +48511060514

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wartości niematerialnych i prawnych: oprogramowania pozwalającego na pracę zespołową, gromadzenie wiedzy inżynierskiej i zapis wyników w jednym środowisku projektowym dostępnym dla wszystkich (etap I - jedna licencja na stanowisko testowe). Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego przez spółkę Marcoll S.C.” nr POIR.02.01.00-00-0201/15 w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR 2014- 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Piekary Śląskie Miejscowość: Piekary Śląskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup oprogramowania pozwalającego na pracę zespołową, gromadzenie wiedzy inżynierskiej i zapis wyników w jednym środowisku projektowym dostępnym dla wszystkich użytkowników, co przyczyni się do uzyskania pozytywnych rezultatów projektu. Oprogramowanie pozwoli na realizację zaawansowanych technologicznie prac B+R.

Przedmiot zamówienia

Marcoll S.C. zakupi oprogramowanie, które umożliwi: integrację wszystkich danych dla całego zespołu, uporządkowanie przepływu informacji oraz stanowi rozwiązanie dostosowane do używanego systemu CAD.
Niniejszy konkurs dotyczy I etapu: zakupu i wdrożenia oprogramowania na stanowisko testowe.
Oprogramowanie to wykorzystywane będzie do prowadzenia zaawansowanych prac B+R w obszarze projektowania maszyn i urządzeń specjalnych.
a) Ilość – licencja serwerowa (tzw. pływająca) na na 1 stanowisko o profilu PDM (Product Data Management) wraz z elementami systemu CAD,
b) Preferowane parametry oprogramowania:
• oparte na jądrze parasolid lub równoważnym,
• umożliwia stworzenie bazy PDM w celu współbieżnej pracy inżynierów nad wariantami rozwiązań konstrukcyjnych (tzw. rewizje części i złożeń) oraz zarządzania dokumentacją 2D/3D, jak również plikami typu MS Office, PDF, JPG itp.,
• umożliwia wymianę danych 2D/3D w oparciu o natywne, zawierające pełną historię tworzenia (tzw. drzewo operacji) pliki z oprogramowaniem NX i Solid Edge, które wykorzystuje Zamawiający,
• posiada bezpośrednią integrację do Solid Edge oraz NX (check-in, check-out danych bezpośrednio z systemu CAD),
• posiada kreator definicji numeracji części i złożeń, jak również możliwość nadawania podwójnej, niezależnej numeracji części oraz nadawania atrybutów,
• zapewnia możliwość tworzenia archiwum z kontrolą dostępu (definiowanie praw dostępu dla różnych użytkowników),
• zapewnia możliwość elektronicznej dystrybucji zadań (tworzenie tzw. workflow),
• Dla zapewnienia działania w obszarze projektowania, licencja musi zawierać dodatkowo: moduły modelowania bryłowego, powierzchniowego, wykonywania złożeń, wykonywania dokumentacji 2D i 3D, moduł wspomagający projektowanie elementów z blach, moduł wspierający projekty konstrukcji spawanych i ramowych, bibliotekę części znormalizowanych,
• umożliwia modelowanie typowych części maszyn poprzez definiowanie funkcji i parametrów (kalkulator inżynierski),
• umożliwia analizy kinematyczne i wizualizacji ruchu,
• umożliwia tworzenie fotorealistycznych obrazów maszyn w celu tworzenia wizualizacji dla klienta

Zamawiający nie preferuje oprogramowania danego producenta, wskazuje na cechy techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych. Wszystkie opisy, zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczące warunków równoważności. Każdy oferent może zastosować oprogramowanie równoważne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w zapytaniu. Przy czym Zamawiający zastrzega prawo do wezwania Oferenta do wykazania/zaprezentowania równorzędności technologicznej oferowanego oprogramowania, w szczególności do integracji bazy PDM z oprogramowaniem Solid Edge i NX, na którym pracuje Zamawiajacy.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace związane z uruchomieniem przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie podzielone na dwa etapy. W pierwszym zakupywana będzie jedna licencja na stanowisko testowe, kolejny etap będzie obejmował zakup kolejnych licencji. Terminem końcowym realizacji zamówienia jest termin określony w ofercie Wykonawcy. Termin ten powinien być wyrażony w dniach roboczych liczonych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności składających się na Przedmiot Zamówienia, o ile zostanie to potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Dostawa i wdrożenie oprogramowania w pierwszym etapie powinny nastąpić nie później niż do dnia 31 października 2017 r. Zamawiający preferuje wcześniejszy termin realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu ofertowym udział mogą wziąć oferenci, którzy są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz którzy świadczą usługi w tożsamym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Mile widziane referencje.

Potencjał techniczny

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na pracownikach innych podmiotów do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem ekonomicznym i zdolnościami finansowymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Dodatkowe warunki

1. Oferent określa warunki płatności.
2. Cena oprogramowania powinna być podana w walucie PLN. Dopuszcza się złożenie oferty w EUR. Niemniej Zamawiający przeliczy jej wartość wg średniego kursu sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego złożenie oferty.
3. Zamawiający może w każdym czasie zmienić specyfikację Przedmiotu Zamówienia, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty i następnie w terminach według uznania Zamawiającego przeprowadzić nowe postępowanie ofertowe, o ile Zamawiający uzna to za zasadne.
5. Zamawiający może odstąpić od ewentualnych negocjacji mających na celu zawarcie umów ws. zamówienia według własnego uznania Zamawiającego bez podania przyczyn.
6. Oferent przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na każdym jego etapie, w tym w ewentualnych negocjacjach, na swój koszt i ryzyko. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.
7. Jeżeli dostawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
G. Oferent przy realizacji Zamówienia może korzystać z usług podwykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności ze:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów;
b) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
c) zmiany umówionego zakresu dostaw - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych;
d) zmiany terminu dostawy;
e) z uzasadnionych przyczyn innych niż podane powyżej.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• oferta wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1);
• specyfikacja techniczna urządzenia określająca parametry;
• oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2);
• podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty;
• mile widziane referencje.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 80%
2. Termin realizacji - do 30.09.2017 – 10 %, do 31.10.2017 – 5 %, a później 0%)
3. Czas wsparcia oprogramowania: Wsparcie techniczne oprogramowania przez 365 dni i więcej – 10 %, Wsparcie techniczne oprogramowania przez 240-364 dni – 5 %, Brak wsparcia technicznego oprogramowania lub wsparcie oprogramowania do 239 dni – 0 %.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:
1) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru: Cena netto oferty najniższej / Cena netto oferty badanej x 100 x 80% = ilość punktów;
2) Termin realizacji - do 30.09.2017 – 10 % = 10 pkt, do 31.10.2017 – 5 % = 5 pkt, a później 0% = 0 pkt;
3) Czas wsparcia oprogramowania: Wsparcie techniczne oprogramowania przez 365 dni i więcej – 10 %= 10 pkt, Wsparcie techniczne oprogramowania przez 240-364 dni – 5 %= 5 pkt, Brak wsparcia technicznego oprogramowania lub wsparcie oprogramowania do 239 dni – 0 %= 0 pkt.

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
W przypadku, gdy najwyższą końcową ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, jeśli chodzi o warunki płatności. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego dodatkowych informacji. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na to wezwanie w wymaganym terminie uznaje się za tożsame z wycofaniem oferty. Uzupełnienia oferty, o którym mowa powyżej, należy dokonać w jeden ze sposobów właściwy do złożenia oferty.

Wykluczenia

Z postępowania konkursowego wykluczone zostaną:
• oferty złożone po 29.08.2017, po godzinie 15.00,
• podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARCOLL S.C.

Adres

Walentego Roździeńskiego 47

41-946 Piekary Śląskie

śląskie , Piekary Śląskie

NIP

6431638874

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez Spółkę MARCOLL S.C.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0201/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NG PLM-TEC Sp. z o.o., ul. św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław. Cena netto: 21 870,00 PLN. Data wpływu oferty: 28.08.2017r.
Liczba wyświetleń: 727