Strona główna
Logo unii europejskiej

usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku (zgodnie z załacznikiem nr.6), w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”

Data publikacji: 03.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-08-2017

Numer ogłoszenia

1047889

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na adres Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie, Rynek Kleparski 4, lokal 13, 31-150 Kraków, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11.08.2017 r. do godz. 10:00 co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Małopolska Organizacja Turystyczna Rynek Kleparski 4, lokal 13 31-150 Kraków

Oferta w postępowaniu na usługę rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku (według załącznika nr.6), w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”


Nie otwierać przed dniem: 11.08.2017 r. godz. 10:00

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i zostanie bezzwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Wieczorkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 664 357 866

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku (zgodnie z załacznikiem nr.6), w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku (zgodnie z załacznikiem nr.6), w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Transfer lotniczy:
Wykonawca zapewni:
Bezpośrednie loty w obie strony na trasach:

1. Kraków Balice(KRK)- Paryż Charles de Gaule (CDG) w dniu 25.09.2017 (w godzinach od 06:00 do 08:00) bezpośredni bądź z maksymalnie jedna przesiadką. Lot nie może trwać dłużej niż 5h, oraz powrót na trasie Paryż (CDG)– Kraków Balice KRK) w dniu 30.09.2017 (w godzinach 11:00- 14:00) bezpośredni bądź z maksymalnie jedna przesiadką. Lot nie może trwać dłużej niż 5h 2. Kraków Balice (KRK) – Londyn (wszystkie lotniska) w dniu 05.11.2017 (w godzinach 06:00- 09:00) bezpośredni lub z jedna przesiadką. Lot nie może trwać dłużej niż 5h, oraz powrót na trasie Londyn (wszystkie lotniska) - Krakow Balice (KRK) w dniu 09.11.2017 (po godzinie 13:00), bezpośredni lub maksymalnie z jedna przesiadka. Lot nie może trwać dłużej niż 5h. 3. Krakow Balice (KRK)- Barcelona(BCN) w dniu 27.11.2017 (w godzinach od 06:00-10:00) bezpośrednio lub z jedna przesiadką. Lot nie może trwać dłużej niż 5h, oraz powrót na trasie Barcelona (BCN) – Krakow- Balice (KRK) w dniu 01.12.2017 (w godzinach od 13:00- 16:00), bezpośredni lub maksymalnie z jedna przesiadka. Lot nie może trwać dłużej niż 5h.
b) Loty odbędą się klasą ekonomiczną, bagaż rejestrowany (min 20 kg) + podręczny (min 8 kg) c) w przypadku zakupu biletu przewoźnikiem low cost, wykupiona usługa pierwszeństwo wejścia na pokład


Zakwaterowanie: Wykonawca zapewni:

a) Trzy pokoje jednoosobowe z łazienką dla 3 uczestników imprezy, b) Hotel kategoryzowany na minimum 3* (gwiazdki) na cały czas trwania pobytu: - w Paryżu w dniach 25.09-30.09.2017 (na 5 dób noclegowych), - w Londynie w dniach od 05.11-09.11.2017 (na 4 doby noclegowe) - w Barcelonie w dniach od 27.11.2017 – 01.12.2017 (na 4 doby noclegowe) c) Zakwaterowanie znajdzie się w: - w Paryżu, w dzielnicach: 15, 14 bądź 13-tej. - w Londynie, w bezpośrednim sąsiedztwie hali targowej bądź w


odległości max. do 10 km od miejsca odbywania się targów w kierunku zachodnim (w stronę centrum) - w Barcelonie , w odległości max. do 10 km od miejsca odbywania się targów w kierunku północno – wschodnim ( stronę centrum)

Kod CPV

63512000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2017 r. – wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego SIWZ.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o: „Cena” oraz “Termin płatności”. Znaczenie procentowe kryteriów: „Cena” – 70%, “Termin płatności” - 30%. Porównywaną ceną będzie cena brutto.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze w kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w każdej części zamówienia odbywać się będzie wedle następujących zasad:

W przypadku kryterium "Cena" (C) oferta otrzyma ocenę zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów – 70. Oferta o najniższej cenie otrzyma największą ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Ilość punktów Zamawiający obliczy wedle działania: Pi (C) = (C min/Ci) * Max C

Pi (C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana „i" za kryterium „Cena";
C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty badanej „i";
Max C maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena".

W przypadku kryterium “Termin płatności” oferta otrzyma ocenę zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów – 30. Oferta o najkrótszym terminie płatności otrzyma największą ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Ilość punktów Zamawiający obliczy wedle działania:

Pi (T) = (T min/Ti) * Max T
Pi (T) ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana „i" za kryterium „Termin płatności";
T min Najkrótszy termin płatności spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ti Termin płatności oferty badanej „i";
Max T maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Termin płatności"

Na najkorzystniejszą ofertę w każdej części zamówienia zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wedle wzoru: P = C (Cena) + T (Termin płatności).
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty uzyskały identyczną punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Adres

rynek Kleparski 4

31-150 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124211604

Fax

124211536

NIP

6762202113

Tytuł projektu

"Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne."

Numer projektu

RPMP.03.03.01-12-0111/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, iż postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku, w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.U Z A S A D N I E N I E


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na . „Usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku, w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

http://www.mot.krakow.pl/media/rpo_3-3.1/zawiadomienie-w-o-uniewazenieniu-postepowania-mot-bilety-17082017.pdf
Liczba wyświetleń: 312