Strona główna
Logo unii europejskiej

Samochód ciężarowy z żurawiem (używany)

Data publikacji: 02.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2017

Numer ogłoszenia

1047585

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z wymaganym załącznikiem i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do formularza ofertowego powinna być sporządzona na formularzu oferenta. Specyfikacja ta powinna umożliwić ocenę parametrów technicznych urządzenia (Samochodu ciężarowego z żurawiem).

Sposoby składania ofert:
1) listem poleconym lub kurierem na adres firmy: ul. Ogrodniczki 6/3, 15-763 Białystok
2) pocztą elektroniczną na adres mailowy: toscana.bialystok@wp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

toscana.bialystok@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Kozłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509403261

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup Samochodu ciężarowego z żurawiem (używanego).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: sokólski Miejscowość: Łaźnisko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup Samochodu ciężarowego z żurawiem (używanego) – 1 szt., na potrzeby projektu pn. „Poprawa konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w środki trwałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Samochodu ciężarowego z żurawiem (używanego) – 1 szt., o następujących parametrach technicznych:
1. Samochód ciężarowy
~ Silnik v8 (8- cylindrowy) 560 KM,
~ Zawieszenie przód: resor,
~ Zawieszenie tył: poduszka,
~ Skrzynia biegów: manualna z systemem typu opticruise,
~ Napęd 6x4 półoś,
~ Tempomat,
~ Ogrzewanie postojowe,
~ Klimatyzacja,
~ Kabina sypialna.
Przebieg: nie więcej niż 750.000 km
2. Przyczepa
~ Wymiary, 2550 mm x 6200 mm (szer. x dł.),
~ Obciążenie osi 8000 kg,
~ Podwozie tridem (3 osie),
~ Ławy kłonicowe 4 szt.,
~ Układ hamulcowy bębnowy,
~ Dyszel,
~ Oświetlenie standardowe.
3. Żuraw
~ Zasięg 7,9 m,
~ Udźwig 5000 kg,
~ Podwójny mechanizm obrotu,
~ Instalacja hydrauliczna z funkcja LS (Load Sensing),
~ Sterowanie: joystic,
~ Siedzisko,
~ Kabina,
~ Mocowanie wkręcane czteropunktowe,
~ Osprzęt: chwytak, rotator, oświetlenie.

Kod CPV

34144000-8

Nazwa kodu CPV

Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: 01.09.2017 r. – 31.10.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełnia warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Dodatkowe warunki

Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia (używany środek trwały), nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz z dotacji krajowych w ciągu 7 lat wstecz.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta przygotowana na załączonym Formularzu ofertowym wraz z Oświadczeniami.
2) Do oferty należy załączyć Specyfikację (szczegółowy opis) przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. cena netto w PLN (waga 70%)
2. termin dostawy urządzenia (waga 30%)

Ad. 1. Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, oferta zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wyboru Dostawcy:


C min
A n = ----------------- x 100 x 70%
C r


C min – cena minimalna wśród wszystkich ofert
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

Ad. 2. Punkty w ramach kryterium termin dostawy urządzenia będą przyznawane wg następujących przedziałów:

• Termin dostawy urządzenia do 30 dni roboczych od podpisania umowy - 30 pkt,
• Termin dostawy urządzenia powyżej 30 dni roboczych od podpisania umowy - 0 pkt,

Wykluczenia

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą ABC-DREWNO SKUP I SPRZEDAŻ MIROSŁAW KOZŁOWSKI lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy ABC-DREWNO SKUP I SPRZEDAŻ MIROSŁAW KOZŁOWSKI lub osobami wykonującymi w imieniu firmy ABC-DREWNO SKUP I SPRZEDAŻ MIROSŁAW KOZŁOWSKI czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi część formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABC-DREWNO SKUP I SPRZEDAŻ MIROSŁAW KOZŁOWSKI

Adres

Ogrodniczki 6/3

15-763 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

509403261

Fax

857440811

NIP

5421218331

Tytuł projektu

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w środki trwałe

Numer projektu

RPPD.01.05.00-20-0068/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 983